Now showing items 21-40 of 47

 • Nízkokapacitní vozovky 

  Kučera, Vlastimil
  Práce se zabývá problematikou nízkokapacitních vozovek a podává základní informace pro jejich navrhování. Celosvětově tvoří velkou část nízkokapacitních komunikací vozovky s nestmeleným krytem, zatímco v České republice s ...
 • Nulové opravy ve výrobním procesu 

  Děcký, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou snížování nákladů spojených s výrobou zmetků na projektu Opel Delta, kde je zaveden proces nulových oprav. Práce obsahuje analýzy, rozbory šrotací za jednotlivá období a zavedená ...
 • Optimalizace procesu strojního pájení vlnou 

  Procházka, Martin
  Tato práce se zabývá procesem strojního pájení vlnou a jeho optimalizací. Seznamuje nás s pájením vlnou a popisuje jeho dílčí části. Dále je zde popsáno rozdělení tavidel a jejich vlastnosti. V praktické části je popsáno ...
 • Optimalizace výroby těžkých ocelových odlitků 

  Jankůj, Josef
  Práce se zabývá výskytem prasklin a trhlin u masivních ocelových odlitků, vyráběných ve slévárně ŽĎAS a.s., které vznikají v odlitcích při odstranění nálitku. U experimentálních vzorků je zkoumán vliv závěrečné dezoxidace ...
 • Pasportizace stavebně-technického stavu rodinného domu ve Vyškově 

  Karásek, Jakub
  V práci se zabývám pasportizací stavebně technického stavu rodinného domu ve Vyškově, vytvořením jeho nové projektové dokumentace a návrhem oprav včetně nacenění. V teoretické části popisuji možné poruchy a závady staveb. ...
 • Porovnání nákladů na svařování a Virtual Welding 

  Dolejský, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá možnou aplikací svařovacích trenažérů do základních kurzů svařování pořádaných ve svářečských školách. V první části jsou stručně popsány svařovací trenažéry na celosvětovém trhu. Následuje podrobný ...
 • Posouzení tepelně izolačních vlastností masivní dřevostavby pomocí termokamery 

  Fait, Petr; Čech, Josef; Král,Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Dnešní společnost se ubírá směrem k úsporám energií. S těmito úsporami velice úzce souvisí problematika tepelných mostů. Článek popisuje nebezpečí vyplývající z tepelných mostů vyskytujících se u staveb způsobené výrazně ...
 • Problematika snížení ceny rodinného domu v důsledku vady projevující se zavlháním 

  Ocásek, Petr
  Diplomová práce „Problematika snížení ceny rodinného domu v důsledku vady projevující se zavlháním“ pojednává o problematice ocenění nemovitosti a následného prodeje s vadou. V první kapitole je popsáno, co znamená pojem ...
 • Přípravky a zařízení pro ohýbání trubek 

  Kašpárek, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření všeobecného přehledu používaných přípravků a zařízení pro ohýbání trubek. Na základě literární studie byl dále vytvořen přehled základních metod používaných pro ohyb trubek. ...
 • Reballing BGA pouzder na zařízení PACE TF2700 

  Roháček, Peter
  Diplomová práca je zameraná na reballing BGA (Ball Grid Array) puzdier pomocou zariadenia PACE TF 2700. Popisuje všeobecné druhy BGA puzdier, ich defekty, dôležitosť teplotného managementu až po techniky spájkovania, kde ...
 • Smáčivost povrchových úprav DPS a porovnání metod 

  Vídeňský, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami zkoušek smáčivosti povrchových úprav desek s plošnými spoji. Pro tyto testy byla navržena a vytvořena zkušební deska, která obsahovala testovací kupony pro navržené testovací metody. ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Haloun, Jan
  Bakalářská práce se v první teoretické části zabývá metodami pro diagnostiku železobetonových konstrukcí a jejich praktickou aplikací. V teoretické části jsou popsány metody dnes používané při diagnostice železobetonových ...
 • Studie fotovoltaických elektráren na jižní Moravě 

  Bařinka, David
  Tato diplomová práce je studií o budoucnosti fotovoltaických elektráren v České republice. Popisuje historii, skladbu, principy fotovoltaických elektráren a typy závad. Zaměření je především na budoucnost a recyklaci ...
 • Sušení a předehřev v zalévacím procesu epoxidů 

  Matoušová, Klára
  Bakalářská práce se zabývá vadami v epoxidem zalévaných přístrojových transformátorech. Jelikož působení vlivů, způsobující nekvalitu, je velmi rozsáhlé, je největší důraz kladen na vliv vlhkosti. V práci je popsána ...
 • Svařování rámu výtahové kabiny 

  Měřičková, Petra
  Při zatížení výtahové plošiny dochází k namáhání svarových spojů. Kritický svar profilu z oceli S235JRH a L výztuhy z oceli S355J0 je zkoumán z hlediska pružnosti, pevnosti a bezpečnosti metodou pevnostní analýzy. Jsou ...
 • Syntéza struktur s elektromagnetickým zádržným pásmem 

  Šedý, Michal
  V mikrovlnném pásmu se pro realizaci elektronických obvodů využívají především planární technologie. Problémem planárních obvodů je šíření povrchové vlny. Povrchové vlny způsobují nechtěné vazby mezi dílčími částmi struktury ...
 • Technologie lití na vytavitelný model - přehled vad 

  Šmatelka, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá vznikem vad během výroby hliníkových odlitků metodou přesného lití na vytavitelný model. V první části práce je stručně popsána technologie odlévání hliníkových odlitků ve firmě Alucast ...
 • Technologie tažení nerotačních výtažků 

  Vítek, Roman
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci studia oboru 2301R016 je zaměřena na teorii technologie tváření nerotačních součástí. Téma je vypracováno na základě literárních informačních pramenů a to od základů teorie tažení ...
 • Teorie údržby a spolehlivost 

  Kopeček, Marián
  Bakalářská práce se zabývá teorií údržby, spolehlivostí a vlivem údržby na ni. Na konci je problematika objasněna na konkrétním technickém systému.
 • Vady při vstřikování plastů 

  Kuchař, Petr
  Cílem této bakalářské práce byla literární studie vad výrobků při vstřikování termoplastů. V první části této práce byla provedena studie samotné technologie vstřikování. Ve druhé části je práce zaměřena na studii vad ...