Now showing items 21-40 of 61

 • Korekce kolísání nulové izolinie 

  Hanzelka, Adam
  Bakalářská práce na téma korekce kolísání nulové izolinie v signálu EKG a způsoby jeho odstranění pojednává o úpravě EKG signálu pro možnost lepší diagnostiky. Hlavním cílem této práce je využití tří metod založených na ...
 • Low-Cost Filtration Barriers for Ultrafine Particles Separation 

  Kejík, Pavel
  V mnoha oborech jsou stále využívána anorganická filtrační media založená na materiálech, jejichž výroba využívá primární suroviny. Jejich výroba je tedy energeticky náročná a v důsledku nákladná a neohleduplná k životnímu ...
 • Možnosti odstranění zápachu na stokové síti 

  Žíla, Radim
  Diplomová práce je zaměřena na možnosti odstranění zápachu na stokové síti. V první části rešerše je popsáno, jak je obecně zápach vnímán a jakými legislativními předpisy se jeho množství v ovzduší reguluje. Druhá část ...
 • Možnosti použití filtrace u technologie vytavitelného modelu 

  Boček, Vítězslav
  Závěrečná práce, vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie, se zabývá literárním rozborem problematiky filtrace tekutého kovu při odlévání do skořepinových forem u metody vytavitelného modelu, ...
 • Navrhování a provozování vodárenských filtrů 

  Přecechtěl, Karel
  Bakalářská práce se zabývá navrhováním a provozováním vodárenských filtrů. Účelem práce je nahlédnutí do provozu ÚV. Zjistit jakou funkci plní vodárenské filtry na ÚV. Dalším krokem je navrhování jednotlivých parametrů ...
 • Návrh odstřeďovacího zařízení pro minimalizaci bílku ve vaječných skořápkách 

  Zakov, Tomáš
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je návrh odstreďovacieho zariadenia pre minimalizáciu zbytkového bielka vo vaječných škrupinách. Postup pri návrhu zariadenia je daný literárnou rešeršou pre použitie jednotlivých ...
 • Pivovarství 

  Artýszková, Jana
  Cílem teoretické části bakalářské práce bylo prostudovat a zpracovat problematiku výroby piva se zaměřením na české podmínky a klasickou technologii. V teoretické práci byla stručně shrnuta historie tohoto průmyslového ...
 • Porézní přepážky na bázi partikulárních materiálů a anorganických pojiv 

  Bulejko, Pavel
  Tato diplomová práce zkoumá možnosti tvorby porézních struktur za použití partikulárních materiálů pojených anorganickými pojivy bez dodatečné tepelné úpravy vypalováním. Jako základní pojiva byly použity portlandský a ...
 • Posouzení vlivu filtrace a pasterizace na obsah vybraných vitaminů v pivu 

  Šimíčková, Adéla
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením vlivu filtrace a pasterizace na obsah vybraných vitaminů v pivu. Konkrétně se jedná o vitamin B2, B3, B6, B9 a B12. Pro stanovení uvedených vitaminů byla použita separační metoda ...
 • Posouzení vlivu pasterizace a filtrace na obsah vybraných chemických složek piva 

  Vopelková, Dominika
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením vlivu pasterizace a filtrace na vybrané chemické složky piva. Konkrétně byl studován vliv na prvkové složení, obsah organických kyselin, sacharidů a fenolických látek. Pro účely ...
 • Potlačení rušení v elektrokardiogramech 

  Šafárová, Marcela
  Bakalářská práce na téma potlačení rušení v elektrokardiogramech pojednává o úpravě EKG signálu pro možnost lepší diagnostiky. První část práce je věnována vzniku, šíření a způsobu měření elektrické srdeční aktivity. Dále ...
 • Projevy fyziologického šumu ve fMRI datech 

  Skoupý, Radim
  V této bakalářské práci se zabývám projevy fyziologického šumu ve fMRI datech. Práce zahrnuje základní teorii v oblasti BOLD signálu -- jeho charakteru, zabývá se zpracováním naměřených dat, možnostmi jejich úpravy, ...
 • Provozně technický stav objektů separace na úpravnách vody 

  Pešout, Jakub
  Úkolem této diplomové práce bylo stanovení provozně technických parametrů separačních objektů na úpravnách vody. V první části se nachází teoretická část poskytující základní informace k této problematice. V druhé části ...
 • Realizace a analýza regulačních obvodů v MATLAB/Simulink 

  Hanuš, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřená na porovnávání vlastností nejpoužívanějších typů regulátorů. Toto porovnání je realizováno v programu MATLAB/Simulink na modelu stejnosměrného motoru. Nejprve je v bakalářské práci uveden ...
 • Redukce šumu u nízkodávkových CT snímků 

  Holub, Zbyněk
  Cílem této práce je porovnání vybraných metod, pro filtraci nízkodávkovych CT obrazů, se-jmutých v oblasti plic. Tato filtrace je prováděna za účelem potlačení šumu ve výsledném ob-razu a k lepšímu zobrazení detailů. Práce ...
 • Rozpoznávání obličeje 

  Pléha, David
  Detekce obličeje v komplexním obraze patří k jednomu z klíčových kroků při vytváření softwaru pro rozpoznávání obličeje. V této práci je popsán a rozveden algoritmus, pomocí něhož je možné v obraze s komplexním pozadím ...
 • Shadow Mapping: filtrace stínů v OpenGL 

  Maresz, Šimon
  Tato práce se zabývá filtrací vykreslováných stínů ve 3D scéně se zaměřením na kvalitu vykreslených stínů. V rámci této práce byla vytvořena vzorová aplikace implementující vybrané algoritmy, které upravují algoritmus ...
 • Signal Filtration for Detecting Electromagetic Emission 

  Podshivalov, Aleksandr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  There are many methods to describe and study geological processes. This paper deals with a data measured by a loop antenna in a dripstone cave. The measuring system, the sequence of the experiment, and result of signal ...
 • Simulace jevu utvrzování svazku rtg záření 

  Milek, Jakub
  V úvodu této práce je popsána fyzikální podstata vzniku RTG záření a jeho následné interakce s hmotou. Dále jsou popsány vlivy filtrů na spektrum RTG záření. Je popsán lineární koeficient útlumu a další související veličin. ...
 • Sledování pesticidních látek ve zdroji úpravny vody Hrdibořice a možnost jejich odstranění 

  Bouchalová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá možnými způsoby jak snížit, případně úplně odstranit pesticidní látky z pitné vody, která je produkována na úpravně vody Hrdibořice. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické ...