Now showing items 21-40 of 54

 • Návrh konstrukce zkušebního centra 

  Růžička, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem halové konstrukce vývojového centra. Hala se skládá ze dvou soulodí, v jedné lodi jsou umístěny kancelářské prostory. Montovaný skelet haly se skládá z kalichových patek, sloupů, průvlaků ...
 • Návrh založení objektu 

  Machů, Michal
  Předmětem práce je návrh založení a následné posouzení výrobní haly. Varianty založení budou diskutovány a vzájemně srovnány. Objekt se nachází v oblasti, kde jsou zastoupeny mocné vrstvy štěrků. Návrh pilotového založení ...
 • Návrh založení výrobní haly 

  Machů, Michal
  Předmětem práce je návrh založení a následné posouzení výrobní haly. Varianty založení budou diskutovány a vzájemně srovnány. Objekt se nachází v oblasti, kde jsou zastoupeny mocné vrstvy štěrků. Návrh pilotového resp. ...
 • Objekt pro malé a střední podnikání 

  Kopřivová, Nikola
  Objekt pro malé a střední podnikání se nachází na okraji města Brna v Modřicích. V těsné blízkosti se nachází nákupní centrum Olympie, Giga sport a Skonto nábytek. Objekt je řešen jako kompaktní hmota, která je horizontálně ...
 • Ocelová konstrukce haly 

  Havlíček, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné ocelové kostrukce dvoulodní haly o rozpětí lodí 30m a 24m, s délkou 60m. Hlavními nosnými prvky jsou příčné vazby tvořené příhradovými vazníky uloženými na sloupech. Sloupy jsou v ...
 • Ocelová konstrukce sportovní haly 

  Ceh, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce sportovní haly ve městě Zábřeh na Moravě. Půdorysné rozměry objektu jsou 29 x 62,5 metru. Výška haly činí 10 metrů. Nosná konstrukce střechy je vaznicová z tenkostěnných ...
 • Ocelová konstrukce sportovní haly 

  Vraňanová, Veronika
  Cílem práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce sportovní haly. Maximální půdorysné rozměry jsou 72,0 m x 37,58 m. Konstrukce je zapuštěná do terénu, její celková výška je 13,47 m a výška nad terénem 9,97 m. ...
 • Ocenění a posouzení rozvojových možností nemovitých věcí výrobního areálu obvyklou cenou 

  Hanzlovská, Nikola
  Hlavním cílem diplomové práce je stanovení ceny obvyklé pro výrobní areál pomocí oceňovacích metod. Dílčím cílem bylo určit podle výsledků ocenění, nejlepší možné využití objektu a určení rozvojových možností. Diplomová ...
 • Posouzení vhodnosti rekonstrukce průmyslového areálu z hlediska návratnosti investice 

  Chytil, Jaroslav
  Zaměřil jsem se na hodnocení vhodnosti rekonstrukce průmyslového areálu z hlediska návratnosti investice. Pro názornost a příklad jsem zvolil část průmyslového areálu v Nové Vsi u Pohořelic. Při řešení bylo použito vědomostí ...
 • Problematika tržního oceňování komerčních nemovitých věcí 

  Svobodová, Olga
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou oceňování komerčních nemovitých věcí. Oceněny budou dvě nemovité věci, a to výrobně – skladovací areál a administrativní budova, které se nachází ve dvou odlišných lokalitách. ...
 • Průmyslová hala 

  Blaška, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce průmyslové budovy, která má šířku 18 m, délku 63 m a skladebnou výšku konzoly 12,3 m. V budově jsou 2 mostové jeřáby o nosnostech 20/5 t a 32/8 t. Hlavními nosnými ...
 • Průmyslová pekárna Herold Brno 

  Veit, Jakub
  Cílem bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace – Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro provedení stavby a Studie z předmětu AG35. Předmětem projektu je novostavba průmyslové ...
 • Průmyslová pekárna Herold Brno 

  Korpášová, Natália
  Cieľom Bakalárskej práce je návrh novej Priemyselnej pekárne spoločnosti Herold v Brne na mieste dnešného brownfieldu v Horních Heršpicích-Brno. Projekt vychádza z navrhnutej štúdie Priemyselnej pekárne Herold Brno v predmete ...
 • Příprava realizace montované haly s administrativou v Praci 

  Schrámek, Martin
  Předmětem diplomové práce je výstavba montované haly s administrativou v Praci. Výrobní hala bude užívána za účelem výroby sklovláknobetonových dílců. Její další součástí a přístavbou je i administrativní část. Textová ...
 • Realizace skladovací haly v Brně Podolí, variantní řešení obvodového pláště 

  Boucník, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá variantním řešením obvodového pláště skladovací a administrativní haly v Brně Podolí. První varianta je řešena jako skeletová stavba s výplňovým zdivem z pórobetonových tvárnic Ytong s ...
 • Řešení technologické etapy vrchní stavby skladovacího objektu v Kroměříži 

  Zdražil, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá řešením technologické etapy vrchní stavby skladovacího objektu v Kroměříži. Práce se zaměřuje na montáž ocelové konstrukce haly. Hlavní součástí práce je vypracovaný technologický předpis pro ...
 • Smuteční síň v Jevišovce - hrubá vrchní stavba 

  Štěrba, Martin
  Cílem této bakalářské práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby smuteční síně v obci Jevišovka. Obsahem práce je technická zpráva technologické etapy hrubé vrchní stavby, řešení dopravních tras a jejich ...
 • Sportovní a kulturní areál, Otradov 

  Myška, Jan
  Předmětem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro realizaci novostavby Sportovního a kulturního areálu obci Otradov. Dominantou areálu jsou objekty tribun a víceúčelová hala. Stavba je architektonicky ...
 • Sportovní centrum 

  Machač, Matěj
  Předmětem zpracování diplomové práce je zhotovení dokumentace pro provedení stavby. Navrženou stavbou je Sportovní centrum, které se využívá pro hraní tenisu. Stavba se nachází v katastrálním území Holostřevy, což je malá ...
 • Stavebně technologický projekt haly teleskopických krytů - HESTEGO a.s. 

  Sigmund, Martin
  Obsahem této diplomové práce s názvem „Stavebně technologický projekt haly teleskopických krytů – Hestego a.s.“ je stavebně – technologické řešení stavby spolu s technickým, časovým, finančním, bezpečnostním, kvalitativním, ...