Now showing items 21-40 of 102

 • Inovace lyžařského výcviku pro mateřskou školu Horní Bečva 

  Proroková, Jitka
  Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována metodice lyžování, charakteristice lyžařského kurzu, zabývá se dále psychomotorickým vývojem dětí předškolního věku. Praktická část ...
 • Inovace marketingové strategie vybrané sportovní akce 

  Cupalová, Nicol
  Bakalářská práce se zabývá inovací marketingové strategie pro vybranou sportovní akci GALA DANCE STARLET 2014. Teoretická východiska práce se zaměřují na obecnou teorii marketingu, specifika a trendy sportovního marketingu. ...
 • Inovace marketingové strategie vybrané sportovní organizace 

  Šášková, Simona
  Bakalářská práce se zabývá inovací marketingové strategie pro vybranou sportovní organizaci TANEČNÍ STUDIO B-FRESH. Teoretická východiska práce se zaměřují na obecnou teorii marketingu, specifika a trendy sportovního ...
 • Inovace módní e-komerce 

  Sojka, David
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomické problematiky módní e-komerce. Na základě teoretických východisek posuzuje analýzu současného stavu včetně aktuálně používaných metod pro minimalizaci této problematiky. ...
 • Inovace řízení objednávek ve firmě ABC 

  Ivanova, Lizaveta
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem inovaci ve vybrané firme. Teoretická část se zaměřuje na základní pojmy. V analytické části je cílem zjistit současný stav ve firme, činnosti podniku, popsat proces průběhu řízeni ...
 • Inovace technického systému s patentovou rešerší 

  Mrkvan, Pavel
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou inovace technického systému pomocí metodiky TRIZ. Tato metodika využívá algoritmický přístup k řešení problému a rozděluje inovační proces na dvě části, analytickou a ...
 • Inovace uzlu obráběcího stroje 

  Vintrová, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá inovací otočného stolu pro obráběcí stroj ve společnosti TOS KUŘIM – OS, a.s. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část práce tvoří teoretická východiska bakalářské práce, ve které ...
 • Inovace úhlové brusky 

  Záhejský, Petr
  Bakalářská práce na téma inovace úhlové brusky se zabývá zlepšováním provozních parametrů úhlových brusek, zejména v oblasti kluzného kontaktu. Úhlové brusky se řadí mezi elektrické ruční nářadí, které zpravidla bývá ...
 • Inovační faktory ovlivňující růst malých a středních podniků 

  Koudelková, Petra
  Disertační práce se věnuje problematice inovačních faktorů působících na růst malých a středních podniků. V této práci byly stanoveny dva cíle, které se týkají vymezení působení inovací na růst malých a středních podniků ...
 • Inovační linie moderní doby I. 

  Chwaszcz, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010-06)
  Purpose of the article This work analyzes the basic theories of innovation that influenced the behaviour of firms in today's modern age. That provides a comprehensive analysis of the issue and explains the situation in a ...
 • Inovativní uživatelské rozhraní pro smartphone 

  Utěkal, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o inovativním uživatelském rozhraní pro operační systém Symbian S60 páté generace. Popisuje proces vývoje novátorského ovládání mobilního telefonu. Začíná nastíněním problematiky a pokračuje ...
 • Interné faktory ovplyvňujúce výkonnosť vo výrobných podnikoch 

  Jelčová, Denisa (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
  Príspevok sa zaoberá analýzou súčasnej literatúry, ktorá sa venuje hodnoteniu finančnej výkonnosti podniku v domácom, ale aj zahraničnom prostredí a jednotlivými faktormi, ktoré na túto výkonnosť vplývajú. Na základe ...
 • Komplexní přístup k efektivnosti podnikatelských projektů 

  Konečný, Miloš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010-12)
  Purpose The aim is to contribute to improving management of solutions, implementation and sustainability of the effects of entrepreneurial innovation projects through a comprehensive approach to their effectiveness. Scientific ...
 • Konkurenční strategie firmy, vyloučení konkurence 

  Hasanbayova, Sabina
  Diplomová práce se zaměřuje na stávající a budoucí stav konkurenční strategii vybraného podniku a návrh na zlepšení této strategii. Specifikuje záměr vedení podniku v nejbližších pěti letech a taky navrhuje efektivní metody ...
 • Kreativita, inovace a organizační kultura 

  Stará, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na vymezení pojmů kreativita a inovace v podnikání. Zabývá se metodami, které mohou vést k rozvoji tvořivosti tak, aby návrhy a inovační nápady vedly ke zvyšování hodnoty pro zákazníka a rozvoji ...
 • Kreativita, inovace a organizační kultura 

  Kožinová, Lucie
  Diplomová práce se zaměřuje na témata kreativity, inovace a organizační kultury. V teoretické části se zabývá vymezením pojmů, vztahy mezi nimi, a doporučeními pro použití v praxi. Praktický projekt je zaměřen na analýzu ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Bukatovič, Tomáš
  Objekt je inspirován internetovým fenoménem zvaný crowdfunding. Kdokoli kdo dokáže veřejnost zaujmout svou vizí, má možnost realizovat zde svůj projekt. Ať už se jedná o umělecký prvek nebo techniku. nápady se stávají ...
 • Marketingové aspekty činnosti high-tech firem 

  Palacký, Miloslav
  Cílem diplomové práce je analýza marketingových nástrojů použitých firmou XAX a následně vyhodnotit a navrhnout zvýšení jejich efektivity. Popis strategie společnosti a faktory ovlivňující budou identifikovány. Práce ...
 • Marketingové aspekty činnosti high-tech firem 

  Palacký, Miloslav
  Cílem diplomové práce je analýza marketingových nástrojů použitých firmou XAX a následně vyhodnotit a navrhnout zvýšení jejich efektivity. Popis strategie společnosti a faktory ovlivňující budou identifikovány. Práce ...
 • Motivace zaměstnanců při tvorbě inovací v malém a středním podniku 

  Koudelková, Petra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: This work deals with innovative factors influencing the growth of small and medium enterprises. The most important are innovations. For successful innovation play significant role human resources. ...