Now showing items 21-40 of 62

 • Návrh pojistného portfolia pro obec Koroužné 

  Dospíšilová, Klára
  Diplomová práce se zabývá analýzou a hodnocením rizik obce Koroužné. Cílem mé práce je na základě aktiv obce a analýzy rizik navrhnout takové pojistné portfolio, které bude minimalizovat dopady případné realizace nejzávažnějších ...
 • Návrh pojistného portfolia pro vybranou společnost 

  Jirků, Simona
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vhodného pojistného portfolia pro vybranou společnost. Práce je rozdělena do 5-ti hlavních částí. Obsahuje analýzu rizik a návrh takového pojistného portfolia, díky kterému budou ...
 • Návrh pojistného portfolia vybraného podnikatelského subjektu 

  Sychrová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá návrhem pojistného portfolia pro vybraný podnikatelský subjekt. Obsahuje analýzu rizik a návrh pojistného portfolia, díky kterému budou nejzávažnější rizika společnosti prostřednictvím komerčních ...
 • Návrh vhodného pojistného portfolia obce Kobylá nad Vidnavkou 

  Salová, Eliška
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku související s návrhem vhodného pojistného portfolia pro obec Kobylá nad Vidnavkou. Obsahuje analýzu rizik a navržení takové pojistné ochrany, která by prostřednictvím komerční ...
 • Návrh vhodného pojistného portfolia pro obec Budišov 

  Musilová, Jana
  Diplomová práce se zabývá problematikou, která souvisí s návrhem pojistného portfolia pro obec Budišov. Na základě aktiv obce a analýzy rizik je navrhnuto takové pojistné portfolio, díky kterému budou nejzávažnější rizika ...
 • Návrh vhodných pojistných produktů pro vybraný podnikatelský subjekt 

  Kindlová, Markéta
  Bakalářská práce pojednává o pojištění motorových vozidel pro vybranou společnost. Obsahuje nabídky vybraných komerčních pojišťoven a jejich analýzy. Na konci práce je navržen optimální pojistný produkt podle požadavků ...
 • Návrh využití životního pojištění jako nástroje pro motivaci a odměňování zaměstnanců 

  Pinková, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá tématem životního pojištění jako nástroje pro motivaci a odměňování zaměstnanců. Teoretická část shrnuje současné poznatky o pojištění, pojistném trhu a životním pojištění. Praktická část analyzuje ...
 • Ocenění výše škody způsobené pádem sportovního letadla na rodinný dům v obci Žešov 

  Krutílková, Eliška
  Tématem diplomové práce je zjištění ceny nové rodinného domu v Prostějově, městské části Žešov, nákladovou metodou ocenění, časové ceny rodinného domu před pojistnou událostí, popis pojistné události (pád letounu Zlin Z-326 ...
 • Ocenění výše škody způsobené povodní na rodinném domě ve Velkém Poříčí 

  Berger, Patrik
  Diplomová práce se zabývá problematikou stanovení výše pojistného plnění na rodinném domě zasaženém povodní. Cílem této práce je nejdříve přiblížit pojmy související s oceňováním a pojišťovnictvím. Dále ocenit nemovitou ...
 • Ocenění výše škody způsobené zásahem blesku do rodinného domu v obci Šebetov 

  Šumberová, Petra
  Cílem této diplomové práce je stanovit výši pojistného plnění za škodu způsobenou zásahem blesku do rodinného domu v obci Šebetov. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám ...
 • Oceňování památkově chráněných objektů pro účely pojištění 

  Šmahel, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Obecně je problematika oceňování památkově chráněných objektů dlouhodobě diskutována, a to zřejmě proto, že zde více než kdekoliv jinde záleží na úhlu pohledu toho kterého subjektu na cenu nemovitosti, účelu, pro který má ...
 • Podnikatelský záměr – otevření kanceláře pojišťovny 

  Pavlík, Jan
  Bakalářská práce řeší podnikatelský záměr otevření pobočky Allianz pojišťovny. Práce řeší teoretickou část podnikání, podnikatelského záměru a plánování, ale i praktickou část konkrétního případu vybudování kanceláře pojišťovny.
 • Pojistná ochrana podnikatelského subjektu 

  Kůrková, Nicola
  Bakalářská práce je zaměřena na pojistnou ochranu společnosti Auto Com s.r.o. Tato práce se skládá z teoretické části, kde jsou vymezeny pojmy týkající se pojišťovnictví a rizik. Druhá část práce je zaměřena na charakteristiku ...
 • Pojistná ochrana podnikatelského subjektu 

  Weberová, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením vhodné pojistné ochrany pro podnikatelský subjekt. Obsahuje analýzu rizik, která nejvíce ohrožují podnikatelský subjekt. Na základě analýzy je vytvořen návrh vhodných pojistných produktů ...
 • Pojistná ochrana podnikatelského subjektu 

  Otawa, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytyčení rizik, která jsou spojena s aktivitami společnosti Fajront s.r.o., která se zabývá pohostinstvím. Pro takto stanovena rizika je dále navrženo několik variant pojistného krytí a ...
 • Pojistná ochrana podnikatelského subjektu 

  Weberová, Denisa
  Diplomová práce se zabývá výběrem vhodné pojistné ochrany pro vybraný podnikatelský subjekt. Na základě analýzy rizik jsou zjištěny nejzávažnější rizika. Podle zjištěných rizik a současné pojistné ochrany za současné nabídky ...
 • Pojistné podvody 

  Vala, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá pojistnými podvody naší společnosti, které jsou páchány v oborudopravy. Toto téma jsem si vybral zejména vzhledem kjeho aktuálnosti a vzrůstající tendenci na trhu, a taky zainteresováni mé ...
 • Pojistné podvody 

  Gažová, Iva
  Diplomová práce pojednává o problematice pojistného podvodu v naší společnosti. Práce je rozdělena do několika tematicky relativně samostatných celků. První, teoretická část je věnována základní charakteristice, klasifikaci ...
 • Pojistné podvody - nemovitosti 

  Liška, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá pojistnými podvody, které jsou páchány v oblasti občanského pojištění domácností a nemovitostí. Ke zpracování práce na toto téma mne vedla především jeho aktuálnost a také to, že se mi zadaná ...
 • Pojistné podvody v oblasti nemovitostí - úmyslně zakládané požáry 

  Nocar, Tomáš
  Diplomová práce pojednává o pojistném podvodu a problematice, kterou s sebou pojistný podvod přináší. Práce je rozdělena do několika celků. První část je věnována pojistnému podvodu v obecné rovině, pojišťovnictví v minulosti ...