Now showing items 21-40 of 55

 • Koexistence systémů LTE a LoRa v ISM pásmu 2.4 GHz 

  Potočňak, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá štúdiom a meraním koexistenčných scenárov bezdrôtových systémov LTE a LoRa v bezlicenčnom ISM pásme 2,4 GHz. Je definované spoločné rádiofrekvenčné pásmo, v ktorom tieto systémy môžu koexistovať. ...
 • Laserová Dopplerovská anemometrie 

  Osička, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá metodou laserové Dopplerovské anemometrie (LDA). Jedná se o moderní metodu sloužící k bezdotykovému měření rychlosti proudění tekutin. V práci se zabývám teoretickými principy metody a popisem ...
 • Metoda potlačení interferencí Wigenrovy-Villeovy distribuce 

  Pikula, Stanislav
  Tato disertační práce se věnuje problematice zobrazení signálu v časo-frekvenční oblasti s konstantním rozlišením. V teoretickém úvodu jsou shrnuty možnosti zobrazení signálu v čase a frekvenci. Zejména je soustředěna ...
 • Měření vibrací 

  Weigl, Martin
  Tato bakalářská práce poskytuje teoretický základ vibrací a přináší průřez současnými možnostmi jejich měření, včetně popisu jednotlivých technologií.
 • Michelsonův interferometr 

  Rýc, Jan
  Diplomová práce se zabývá bezkontaktními optickými metodami měření vzdálenosti a rychlosti (vibrací). Je zde uveden základní přehled a teoretická rešerže těchto metod. Podrobně je zde rozebrána zejména problematika ...
 • Minimalizace vlivu rušení na bezdrátovou síť 

  Doležal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá technologiemi přenosu dat přes bezdrátové prostředí. Práce se věnuje možnostem optimalizace přenosu v bezdrátové síti především z pohledu omezování vlivů rušení. V první části je proveden ...
 • Model distribuční energetické sítě 

  Bradáč, Lubomír
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku technologie Power Line Communication (PLC), tedy přenosu dat po silnoproudém vedení. V práci jsou popsány vlastnosti technologie PLC, její použití, princip činnosti a používané ...
 • Model úzkopásmové komunikace PLC 

  Sekot, Karel
  Tato práce pojednává o datové komunikaci v silových rozvodech nízkého napětí (PLC). Rozebírá rušení v úzkopásmových systémech, které se používají například pro dálkový sběr dat. Úvodem se práce zabývá rozborem zadání, ...
 • Modeling of the Secondary System's Generated Interference and Studying of its Impact on the Secondary System Design 

  Ruttik, K.; Koufos, K.; Jantti, R. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-12)
  In this paper we study how much capacity a cellular secondary system can achieve if the interference to the TV system is kept under control. The interference is modeled and controlled in a slow fading environment. The ...
 • Modelování PLC komunikace s využitím Network Simulator-3 

  Pánek, Jiří
  Semestrální práce se zabývá datovou komunikací po silnoproudém vedení a její simulací v prostředí Network Simulator-3. První část náleží obecnému popisu PLC, shrnuje její dělení a příslušné standardy. Následující část ...
 • Modelování rušení pro xDSL 

  Čermák, Josef
  Tato práce je zaměřena na problematiku modelování rušení pro technologie xDSL. Nejprve je zde zmíněno o technologiích xDSL. Těchto systémů je mnoho, a proto jsou na začátku práce stručně popsány. Další část se zabývá ...
 • Modely pro zkoumání vlivu rušení na kvalitativní parametry signálu UMTS 

  Růžička, Zdeněk
  Tato disertační práce je zaměřena na zkoumání vlivu rušení v síti UMTS na chybovost a odstup signálu od šumu nebo od rušení. Jsou zde popsány modely vycházející ze specifikací fyzické vrstvy systému UMTS, které simulují ...
 • Modely řídicích kanálů systému LTE 

  Miloš, Jiří
  Dizertační práce se zabývá zpracováním signálu fyzických řídicích kanálů systému LTE a vyšetřováním bitové chybovosti při přenosu řídicí informace z vysílače do přijímače v závislosti na podmínkách příjmu. Práce je rozdělena ...
 • Modulace v PLC systémech 

  Procházka, Vít
  V bakalářské práci je popsán princip a způsob komunikace po elektrické napájecí síti PLC, možnosti využití, jak v průmyslových aplikacích, ale hlavně v širokopásmových systémech, které mohou představovat slibnou konkurenci ...
 • Multiplatformní komunikace v přístupových sítích 

  Novotný, Bohumil
  Dizertační práce se zabývá výzkumem zaměřeným na detekce poruchy v bezdrátové přístupové síti pomocí distribuovaných stochastických algoritmů. Byla navržena a simulována nová metoda detekce poruchy na základě algoritmu ...
 • Nelinearity v procesu akvizice dat u optické koherentní tomografie 

  Kadla, Jan
  Tato bakalářská práce navazuje na mou semestrální práci, poskytuje tedy popis problematiky zobrazovacího systému optické koherentní tomografie z hlediska stručného historického vývoje, konstrukčních částí a variant. Předchozí ...
 • Optimalizace interferencí v celulárních komunikačních systémech 

  Kassem, Edward
  Tato práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola vysvětluje rozdíly mezi fyzickou vrstvou uplinků systémů LTE a LTE Advanced, zkoumá charakteristiky kanálu komunikace D2D v rámci sítě LTE Advanced, a navrhuje ...
 • Optimalizace QoS a analýza závislostí komunikačních služeb na zpoždění 

  Novák, Přemek
  Tato diplomová práce sestává z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje rozbor problematiky bezdrátových sítí, řešení jednotlivých standardů a metodiku zajištění kvality služeb. V praktické části je pomocí ...
 • Optovláknová interferometrie 

  Srnský, Petr
  Cílem diplomové práce je teoretický rozbor optovláknového senzorického snímání pomocí koherentní a nekoherentní interferometrie, vytvoření simulačních modelů interferometrů a jejich praktické měření. V první části se práce ...
 • Pracoviště pro optickou interferometrii 

  Blecha, Martin
  Tato práce je zaměřena na sestavení pracoviště určeného pro experimenty vycházející z optické interferometrie. Jsou zde popsány laboratorní úlohy sloužící pro demonstraci základních principů interferometrie. Podrobně je ...