Now showing items 21-40 of 124

 • Ekonomické srovnání přípravy výroby polotovaru 

  Jamborová, Klára
  Bakalářská práce je zaměřena na ekonomické srovnání klasické metody plošného tváření - stříhání a vybraných nekonvenčních metod dělení materiálu. Hlavním cílem práce je zjistit, která z vybraných metod dělení materiálu pro ...
 • Hodnocení výkonnosti cestovní kanceláře 

  Juráčková, Gabriela
  Předmětem diplomové práce „Hodnocení výkonnosti cestovní kanceláře“ je rozbor výkonnosti společnosti poskytující služby cestovního ruchu. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a východiska pro činnost cestovní ...
 • Hodnotový management a controlling 

  Šimeček, Petr
  Dizertační práce se zabývá možnostmi využití metod a nástrojů hodnotového managementu a controllingu ve zdravotnických zařízeních za účelem hospodárného, efektivního a účelného vynakládání disponibilních zdrojů těchto ...
 • Kalkulace nákladů s využitím standardů času stavebních prací 

  Wittek, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku kalkulace s využitím standardů času stavebních prací. V teoretické části jsou popsány pojmy týkající se kalkulace nákladů, prvků pro přerušení tepelných mostů a standardů ...
 • Kalkulace nákladů ve vybrané firmě 

  Součková, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na kalkulací nákladů ve firmě Jihlavan a.s. Skládá se z těchto hlavních částí: z teoretického východiska práce a analýzy současné situace firmy. V části teoretických východiscích práce jsou ...
 • Kalkulace nákladů ve výrobním podniku 

  Pecháček, Marek
  Hlavním cílem této bakalářské práce je komplexní návrh kalkulačního procesu ve zvoleném podniku. Identifikace stávajícího způsobu kalkulace nákladů, jeho podrobný rozbor a ukázka způsobu kalkulace na vybraných výrobcích. ...
 • Kalkulace nákladů výkonu v podmínkách vybraného podnikatelského subjektu 

  Trčálková, Eliška
  V podmínkách malé firmy je problematika kalkulací zaměřená na klasifikaci nákladů, strukturu nákladů v kalkulaci a kalkulační systém. Na základě nedostatků plynoucích z provedených rozborů jsou formulována konkrétní doporučení.
 • Kalkulace v podmínkách vybraného podnikatelského subjektu 

  Do, Tuan Anh
  Předmětem této bakalářské práce „Kalkulace v podmínkách vybraného podnikatelského subjektu“ je analýza kalkulačních metod používaných ve výrobním podniku. V teoretické částí se budu zabývat tématikou rozdíl mezi finančním ...
 • Kalkulace v podmínkách vybraného podnikatelského subjektu 

  Kutalová, Eva
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu stávající klasifikace nákladů firmy, ze které se pak vychází při tvorbě návrhů na zlepšení stávající situace firmy. V první části je vysvětlen teoretický úvod do problematiky, jsou ...
 • Kalkulace v Zemědělském družstvu se sídlem ve Sloupnici 

  Kovářová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení kalkulačního systému ve společnosti Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici. Cílem této práce je vypracovat takovou kalkulaci pšenice ozimé, která by plně vyhovovala potřebám ...
 • Kalkulace výrobních nákladů ve firmě LEXMARK, a.s. 

  Matelová, Bohdana
  MATELOVÁ, B. Kalkulace výrobních nákladů společnosti Lexmark, Brno. 2009 Cílem této diplomové práce je provést analýzu používaného kalkulačního listu společnosti Lexmark a na jejim základě doporučit změny kalkulačního ...
 • Kalkulace výrobních nákladů ve firmě Tomášek Milan - TOMEX 

  Neubauer, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na kalkulaci výrobních nákladů při zavedení licenční výroby ponorných kalových čerpadel ve firmě Tomášek Milan – TOMEX. Cílem této práce je zavedení licenční výroby a určení výrobních ...
 • Klíčování nákladů Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč 

  Matoušek, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na vymezení problematiky klíčování nákladů příspěvkové organizace Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč. První část je věnována charakteristice příspěvkových organizací, jejich zařazení do ...
 • Klíčování nákladů vybrané příspěvkové organizace 

  Ovčačík, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na metody klíčování nákladů vybraných účetních jednotek pro zajištění věrného a poctivého zobrazení jejich hospodaření a pro účely stanovení základu daně z příjmů. Práce se zabývá charakteristikou ...
 • Komparace mechanických a biologických čistíren odpadních vod z hlediska finančních nákladů a enviromentálního dopadu 

  Winkler, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je analyzovat a porovnat provozní náklady a kvalitu vypouštěné vody u mechanicko-biologických a kořenových čistíren odpadních vod. V první části se bakalářská práce zabývá teoretickými znalostmi ...
 • Liniová stavba v rámci životního cyklu z pohledu BIM 

  Vacková, Veronika
  Cílem práce bylo využití systému BIM v rámci zajištění kompletní výstavby, včetně provozní části u liniových staveb. V první části diplomové práce jsem se zabývala náklady na celkovou životnost liniové stavby, životním ...
 • Manažerské účetnictví jako nástroj řízení nákladů ve stavebním podniku 

  Matějková, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na manažerské účetnictví, které slouží jako nástroj řízení nákladů ve stavebním podniku. První část mé práce obsahuje seznámení se základními pojmy, se kterými se můžeme setkat při využívání ...
 • Metody plánování a řízení režijních nákladů vybrané komponenty 

  Nováčková, Eva
  Diplomová práce je zaměřena na režijní náklady a kalkulaci vybraného produktu. Jsou zde řešeny hodinové sazby, návrh nové aktualizované kalkulace a kroky vedoucí k této aktualizaci. Zabývá se možnými přínosy a vlivem ...
 • Nakladový controling jako způsob řízení ve vybraném podniku 

  Smolík, Jakub
  This thesis is focused on application of Cost controlling as a form of company management. The theoretical part deals with controlling and his procedures and methods. Than is performed detailed analysis of selected company ...
 • Náklady architektonické a inženýrské činnosti 

  Indrová, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi stanovení nákladů architektonické a inženýrské činnosti. Cílem je zjistit, jaké náklady se pojí s architektonickou a inženýrskou činností a z nich následně stanovit náklady na měrnou ...