Now showing items 21-40 of 41

 • Parametry kluzných ložisek moderních spalovacích motorů 

  Dvořák, Martin
  Cílem této bakalářské práce je podat všeobecné informace o kluzných ložiskách, jejich výhodách a nevýhodách. Práce je rozdělena na pět částí, v nichž jsou rozebírány jednotlivé otázky. V první části se zabývá samotnými ...
 • Použití detonovaných nanodiamantů v oblasti tribologie 

  Mauer, Milan
  Tato bakalářská práce má za cíl podat základní přehled vlivu detonovaných nanodiamantů, použitých jako přísada v mazacích prostředcích, na tření, opotřebení a mazání. Shrnuje základní vlastnosti, způsoby výroby a chování ...
 • Povrchové úpravy pístních kroužků spalovacích motorů 

  Hora, Otakar
  Tato bakalářská práce se zabývá povrchovými úpravami pístních kroužků. První část práce je zaměřena obecně na pístní kroužky a jejich provozní stavy. Druhá část práce je zaměřena na materiály a na technologie, charakteristiku ...
 • Principy přívodu procesní kapaliny do místa řezu 

  Skládaný, Jakub
  Práce pojednává o problematice procesních kapalin a jejich přívodu do místa řezu. V práci je uveden stručný popis nástrojů s vnitřním přívodem procesní kapaliny pro základní obráběcí technologie. V závěru práce jsou ...
 • Research of Coatings of Hydrodynamically Lubricated Sliding Bearings for Combustion Engines 

  Repka, Martin
  Hlavní náplní této dizertační práce je výzkum a vývoj nové povrchové vrstvy pro kluzná ložiska na bázi pevných lubrikantů v polyamid-imidové polymerní matrici se zlepšenými tribologckými vlastnostmi. Podklady pro materiálovou ...
 • Rostlinné oleje v průmyslu 

  Beran, Vojtěch
  Tato bakalářská práce popisuje rostlinné oleje z pohledu jejich použitelnosti jako kapalná maziva. Začátek práce se obecně zabývá problematikou tribologie a procesu mazání. Hlavní část pak popisuje rostlinné oleje z pohledu ...
 • Snižování mechanických ztrát motoru 

  Černohous, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mechanických ztrát ve spalovacích motorech a ukazuje metody a způsoby k jejich zjišťování. Dále představuje moderní trendy při snižování mechanických ztrát.
 • Snižování mechanických ztrát ve ventilovém rozvodu 

  Kučera, Pavel
  Tématem této práce jsou mechanické ztráty ve ventilovém rozvodu. Účelem práce je popsat vznik jednotlivých ztrát a jejich možné snížení. Hlavním činitelem vzniku ztrát je tření. Výsledkem práce je poukázat na možné metody ...
 • Stacionární jednotky pro mazání hlavy kolejnice 

  Málek, Jan
  Předložená bakalářská práce se zabývá tématem stacionárních zařízení pro mazání hlavy kolejnice v oblasti drážní dopravy. Obsahem práce je také pohovoření o kontaktu kola a kolejnice, popis principu funkce těchto zařízení ...
 • Studium chování detonovaného nanodiamantu dispergovaného v mazivech 

  Dočekal, Martin
  V současnosti se hledají a testují nové typy pevných přísad, kterými by bylo možné vytvořit mazací prostředek s minimálním třením, tepelně odolný, s částicemi dobře dispergovanými v olejích, sedimentačně stabilní, podporující ...
 • Studium mazání náhrady kolenního kloubu 

  Sýkora, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá experimentální analýzou mazání náhrady kolenního kloubu. Experimenty jsou realizovány na simulátoru, jenž dokáže aplikovat podmínky stanovené příslušnou normou a pozorovat jevy na femorotibiálním ...
 • Tribologie pístních kroužků spalovacích motorů 

  Orbán, Tomáš
  Témou bakalárskej práce je tribológia piestnych krúžkov spaľovacích motorov. Práca je rozdelená do 7 kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá piestnymi krúžkami, požiadavkami na piestne krúžky, popisom hlavných funkcií piestnych ...
 • Tření v tvářecích procesech 

  Pažítková, Monika
  Táto diplomová práca sa zaoberá skúškami tvárniacich operácii, ktoré slúžia k zisteniu koeficientu trenia. V teoretickej časti práce sú jednotlivé skúšky podrobne popísané, pričom najväčší dôraz je kladený na pechovaciu ...
 • Typické poruchy pístních kroužků a jejich nápravná opatření 

  Orság, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá nejčastějšími poruchami pístních kroužků. První část práce je zaměřena na konstrukční provedení pístních kroužku a na zatížení, která na ně působí. Druhá část práce představuje jednotlivé ...
 • Valivá ložiska pro elektromobilitu 

  Mbontar, Patrik
  Snahou tejto bakalárskej práce je priblížiť problematiku týkajúcu sa použitia valivých ložísk v elektromobiloch. V úvode bude obsahovať históriu, rozdelenie a krátky opis ložísk. V dalsej časti bude nasledovať popis využitia, ...
 • Vlastnosti povrchů kluzných ložisek 

  Dobrovolný, Petr
  Základní rozdělení kluzných ložisek spolu s materiály a jejich charakteristikami. Vyhodnocení vlastností povrchů kluzných ložisek, jejich metody obrábění a povrchové úpravy s přehledem dosahovaných drsností a vybraných 3D ...
 • Vliv procesní kapaliny na obráběcí cyklus 

  Ertl, Roman
  Bakalářská práce je zaměřena na rešerši problematiky procesních kapalin v obráběcím cyklu. Cílem práce je popsat vlastnosti procesních kapalin a jejich rozdělení. Následně jsou v práci rozepsány požadavky na kapaliny z ...
 • Vliv složení synoviální kapaliny a topografie třecích povrchů na mazání kloubních náhrad 

  Hekrle, Pavel
  Hlavním účelem této diplomové práce je zjistit vliv složení synoviální tekutiny a dále vliv povrchových mikrotextur na mazání kyčelních náhrad. Pro všechny experimenty byl použit kyčelní simulátor fungující na principu ...
 • Vliv velikosti hlavice na procesy tření a mazání v TEP kyčle 

  Bartošík, Jan
  Diplomová práce se zabývá experimentálním studiem tření a mazání v totální endoprotéze kyčelního kloubu v závislosti na velikosti kloubu. Měření byla provedena na simulátoru kyčelního kloubu, který funguje na principu ...
 • Využití experimentálního zařízení Mini Traction Machine při studiu tření mazaných a nemazaných kontaktů 

  Wilhelm, Pavel
  Bakalářská práce se zaměřuje na popis zařízení Mini-Traction Machine. Po teoretickém úvodu do Tribologie je nejprve obecně popsán princip měření na zařízení Mini-Traction Machine a poté jsou uvedena a vysvětlena jednotlivá ...