Now showing items 21-40 of 43

 • Návrh vysokootáčkového asynchronního motoru 

  Svoreň, Jan
  Tato práce se zabývá rozborem problematiky vysokorychlostních asynchronních motorů. V úvodu je probrána základní koncepce asynchronních motorů s ohledem na konstrukční zvláštnosti vzhledem k vysokým otáčkám a napájení z ...
 • Návrh výložníku nakladače DAPPER 

  Gregor, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného kinematického mechanismu výložníku stroje DAPPER 5000 a v další části návrhem nového mechanismu, který má zvýšit užitné vlastnosti stroje. Ten je opět kinematicky a silově ...
 • Návrh výrobní technologie ozubeného hřídele převodovky 

  Hulvej, Matúš
  Táto diplomová práca obsahuje zostavenie technologického projektu pojednávajúceho o návrhu výrobnej technológie ozubeného hriadeľa prevodovky a návrhu vhodnej alternatívnej technológie. Obsahom práce je rozbor súčiastky, ...
 • Návrh výrobní technologie pro zdvihací zařízení chladiče traktoru 

  Raiskup, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem výrobní technologie pro zdvihací zařízení chladiče traktoru. Toto zařízení slouží k usnadnění montáže chladiče při výrobě traktoru. V první části jsou popsány druhy zdvihacích zařízení. V ...
 • Nová varianta technologie součásti "těleso ventilu" 

  Kouřil, Vít
  Bakalářská práce porovnává dvě technologické varianty výroby vnitřního vybrání na součásti těleso šoupátka typ S43. Jedná se o šoupátko uzavírací kované pro klasickou energetiku. V práci je rozebráno a zobrazeno konstrukční ...
 • Obrábění součástí v malosériové výrobě s aplikací CNC strojů 

  Vaverka, Jiří
  Tématem této práce je zvolení optimální výrobní technologie pro vybraného představitele. Cílem této práce je porovnat výrobu na klasických obráběcích strojích a na NC a CNC strojích. Obě varianty jsou vyhodnoceny z hlediska ...
 • Pásový podvozek stavebních strojů 

  Richtr, Pavel
  Cílem bakalářské práce je shrnout poznatky o typech pásových podvozků současných stavebních strojů o celkové hmotnosti do deseti tun, vytvořit přehled o použití jednotlivých typů podvozků u konkrétních typů strojů, uvést ...
 • Procesy třískového obrábění v podmínkách malých strojírenských firem 

  Hejtmánek, Pavel
  Tato práce se věnuje standardním obráběcím metodám (soustružení, frézování, vrtání). Cílem je znát zázemí menších firem a uvést konkrétní technologickou situaci v návaznosti na podmínkách posuzování. První část práce je ...
 • Prodejní a servisní centrum Praha – stavebně technologický projekt 

  Trhlík, Lukáš
  V této diplomové práci je řešeno provádění zemních prácí, základových konstrukcí, ocelového a železobetonového monolitického skeletu prodejního a servisního centra v Praze. Založení objektu bude provedeno na železobetonových ...
 • Rotační součást vyráběná na CNC stroji 

  Ratica, Filip
  Diplomová práca obsahuje prehľad vývoja číslicového riadenia obrábacích strojov a historický exkurz počiatkov číslicového riadenia. Práca sa zaoberá návrhom a predstavením súčiastky, a následne výpočtovou dokumentáciou ...
 • Rozšíření kapacity MŠ Slavkov u Brna – stavebně technologický projekt 

  Durčák, Petr
  Diplomová práce se zaobírá stavebně technologickým projektem rozšířením kapacit mateřské školky Zvídálek ve Slavkově u Brna. Práce obsahuje řešení zařízení staveniště, technologický předpis montáže hydroizolace, harmonogram, ...
 • Řešení technologie součásti "těleso ventilu" 

  Vávrová, Monika
  Řešením bakalářské práce je zpracování návrhu na výrobu dílu "těleso ventilu" ve dvou variantách v podmínkách středně velké firmy. Práce je zaměřena na rozbor zadané součásti, na volbu stroje z možnosti firmy, na výrobním ...
 • Sestavení technologie pro součást stavitelná klínová řemenice 

  Láznička, Pavel
  Na úvod jsou popsány řemenové převody a vyvažování stavitelné řemenice. Zhodnocení technologičnosti výroby součásti pro kusovou a sériovou výrobu je obsahem další kapitoly. Následuje volba materiálu, polotovaru a výpočet ...
 • Simulace válečkování pomocí explicitní MKP 

  Bezrouková, Martina
  Cílem práce je uvedení do problematiky explicitních metod MKP a seznámení s komerčními programy, ve kterých je možné provádět simulace. V další části jsou specifikovány technologické podmínky a oblasti použití válečkování. ...
 • Software pro evidenci poruchových stavů 

  Menšík, Tomáš
  Tato práce se zabývá zpracováním a evidováním zaznamenávaných hlášení poruch strojového parku při výkonu práce operativní údržby týmu technické podpory. Software je nasazen do testovacího provozu ve firmě HONEYWELL, spol ...
 • Stroje a nástroje používané ve tváření 

  Stránský, Luboš
  Bakalářská práce obsahuje stručný přehled jednotlivých typů strojů a nástrojů používaných ve tváření. V práci jsou rozebrány dnes i dříve používané typy strojů a nástrojů. Mezi základní typy strojů patří: mechanické lisy, ...
 • Stroje využívané ve tváření 

  Kvapil, Jan
  Bakalářská práce, která je vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B 2339, obsahuje stručný přehled jednotlivých typů strojů používaných ve tváření. V práci jsou charakterizovány dnes i dříve používané stroje. Mezi ...
 • Studie kolových podvozků mobilních strojů 

  Olšovský, Petr
  Cílem bakalářské práce je shrnout základní poznatky o různých typech kolových podvozků u současných strojů. Součástí práce je výčet požadavků kladených na konstrukci podvozku, podle kterých se též volí podvozek k použití ...
 • Technologické aspekty přesnosti obráběcího procesu 

  Dlouhý, Michal
  Tato práce se zabývá přesností obráběcího procesu. Cílem této práce je popsat metodiku kvantifikace parametrů přesnosti obráběcího procesu a její ověření. Nejprve jsou identifikovány parametry přesnosti obráběcího procesu. ...
 • Technologie válečkování ve strojírenství. 

  Bezrouková, Martina
  Cílem práce je uvedení do problematiky dokončování strojních součástí technologií válečkování. V této práci jsou specifikovány technologické podmínky a oblasti použití válečkování. Závěr tvoří technicko-ekonomické zhodnocení ...