Now showing items 21-38 of 38

 • Návrh vírové turbiny 

  Šperka, Oldřich
  Cílem této diplomové práce je navrhnout vírovou turbínu v násoskovém uspořádání, která by využila energetický potenciál řeky Úpy u města Jaroměř. Hydraulický návrh oběžného kola byl založen na výpočtu v CFD programu Fluent. ...
 • Návrh vírové turbiny pro MVE Hovězí 

  Oliva, Štěpán
  Cílem této práce byl návrh na zpracování hydroenergetického potenciálu malého vodního toku v obci Hovězí u Vsetína. K přeměně vodní energie byla zvolená nová technologie vírové turbiny v násoskovém uspořádání. Jedná se o ...
 • Obnova jezu a MVE v lokalitě Hlubočky 

  Hajda, Jindřich
  Bakalářská práce se zabývá obnovou jezu a malé vodní elektrárny v lokalitě Hlubočky- Dukla. Tato práce je rozdělena na dvě části, textovou a výkresovou. Textová část je dále rozdělena na tři hlavní kapitoly – technickou ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Pokorný, Tomáš
  Obnovitelné zdroje energie v ČR se zaměřením na malé vodní elektrárny. Bakalářská práce obecného bakalářského studia 3. ročníku. Uvedená bakalářská práce je odborná technická rešerše. Obsahem této rešerše je rozbor strojního ...
 • Ocenění bytu v malé vodní elektrárně 

  Hlavinková, Vítězslava; Vařechová, Martina (Akademické nakladatelství CERM, 2018-12)
  Na podnět majitele malé vodní elektrárny (MVE) bylo zpracováno několik variant řešení vedoucích k narovnání vlastnických vztahů k nemovitým věcem. Sousední pozemky nezbytné pro zajištění provozu MVE jsou ve vlastnictví ...
 • Podnikatelský záměr 

  Došek, Ladislav
  Diplomová poráce je zpracována jako podnikatelský záměr, který je zaměřen na vznik společnosti využívající k výrobě elektrické energie obnovitelných zdrojů. Ve své práci se zabývám podrobným srovnáním jednotlivých variant ...
 • Podnikatelský záměr - rozšíření stávající výroby elekrické energie z obnovitelných zdrojů za účelem zisku 

  Vochtová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá rozšířením stávající výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie. Práce navrhuje a popisuje stavební a technické úpravy, kterými docílí zvýšení výroby a také zisku. Veškeré analýzy a ...
 • Projekt modelu malé vodní elektrárny 

  Urbánek, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí malé vodní elektrárny pro laboratorní účely. Prvním krokem je vypočítání potřebných parametrů pro vytvoření 2D modelu Bánkiho turbíny. Další částí je návrh či výběr jednotlivých ...
 • Spojení mezi turbínou a generátorem 

  Odehnal, Radek
  Bakalářská práce se zabývá spojením mezi horizontální vodní turbínou a generátorem. Podává přehled základních způsobů používaných k přenosu točivého momentu od turbíny ke generátoru.
 • Studie malého vodního energetického zdroje 

  Demovič, Petr
  Tato bakalářské práce se zabývá problematikou návrhu malé vodní elektrárny. První část práce se věnuje hydroenergetickému potenciálu České republiky, obecné teorii malých vodních elektráren a jejich rozdělení. Další část ...
 • Studie MVE u jezu Český Mlýn na řece Jihlavě v km 143,510 

  Höll, Jan
  Bakalářská práce se zabývá studií návrhu malé vodní elektrárny u jezu Český Mlýn a skládá se z několika částí. První část zpracovává a vyhodnocuje průtoky. V další části probíhá výběr vhodné technologie, která je následně ...
 • Studie MVE v lokalitě Zlín - Louky na řece Dřevnici v km 9,383 

  Brůžek, Jan
  Cílem bakalářské práce je studie dostavby malé vodní elektrárny na stávajícím jezu v lokalitě Zlín-Louky. Studie je rozdělena do několika částí, které zahrnutí zpracování hydrologických a hydraulických podkladů, dále také ...
 • Šneková turbína pro MVE 

  Sklenář, Vít
  Cílem této bakalářské práce je rešerše malých vodních elektráren, návrh hlavních konstrukčních rozměrů šnekové turbíny pro malou vodní elektrárnu a následné zhodnocení ekonomiky její výroby. Tato bakalářská práce je rozdělena ...
 • Tvorba a estimace modelu malé vodní elektrárny v programu PSCAD 

  Razyapova, Aygul
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření modelu malé vodní elektrárny (MVE) a části přilehlé elektrizační sítě v simulačním programu PSCAD, na základě reálných podkladových materiálů. Model bude upřesněn na základě dat ...
 • Určení bezpečné hloubky ponoru vtoku MVE Vydra 2 

  Jobánek, Stanislav
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním výsledků měření na fyzikálním modelu vtokové části objektu MVE Vydra 2. Je vyhodnocen vliv tvaru a polohy vtoku do tlakového přivaděče MVE Vydra 2 na hladinové poměry v jeho předpolí. ...
 • Vizualizace hydrotechnických staveb 

  Urbanec, Luděk
  Cílem práce je realizovat celý postup vytvoření realistické vizualizace (včetně animací) na malé vodní elektrárně Litoměřice. Předmětem práce je vytvoření prostorových modelů na základě existující výkresové dokumentace. S ...
 • Využití hydroenergetického potenciálu na řece Tichá Orlice 

  Rybka, Michal
  Tato bakalářská práce řeší návrh malé vodní elektrárny. V prvních částech se zabývá energetickými zdroji, hlavně vodní energií a její využívání v České republice. V další části je charakterizována řeka Tichá Orlice, nezbytnou ...
 • Výpočet savky turbiny na zadané parametry 

  Žák, František
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nového tvaru sací trouby na lokalitu MVE Katovice, při dodržení zástavbových rozměrů. První část práce je věnována formulaci problému, popsání základní funkce sací trouby, její účinnosti ...