Now showing items 21-40 of 205

 • Firemní kultura a její vliv na firemní identitu ve společnosti Maehler & Kaege Systems, s.r.o. 

  Hašková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá analýzou firemní kultury ve společnosti Maehler & Kaege Systems, s.r.o. a jejího vlivu na firemní identitu. Výzkum probíhal na základě podrobné analýzy stavu firemní kultury ve zmiňované společnosti ...
 • Fyzická bezpečnost a management sítě na fyzické vrstvě 

  Rozsypal, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou fyzické bezpečnosti, zvláště managementu sítě na fyzické vrstvě referenčního modelu ISO/OSI. První část této práce je zaměřena na motivaci pro zavedení inteligentního řešení. ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Vítková, Andrea
  Cílem diplomové práce „Hodnocení finančního zdraví podniku a návrhy na jeho zlepšení“ je aplikovat metody finanční analýzy pro dosažení zamýšlené úrovně efektivnosti analyzovaného podniku. Teoretická část obecně vymezuje ...
 • Hodnocení informačního systému firmy iStyle Praha s. r. o. a návrhy na jeho zlepšení 

  Trefulka, Mojmír
  Tato práce se zabývá podnikovými informačními systémy. Podstatou práce je posouzení možností informačních systémů, jejich úspěšné začlenění do firemního provozu a zhodnocení prospěchu informačního systému pro chod podniku.
 • Hodnocení kvality stavebního díla 

  Kramárová, Annamária
  Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť zlepšenie pri riadení a hodnotení kvality stavebného diela. V teoretickej časti sú popísané metódy pri riadení kvality, analýza normy ČSN EN IS 9001:2009, požiadavky na produkt a ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Megová, Simona
  Diplomová práca sa zameriava na hodnotenie výkonnosti podniku vybranej výrobnej spoločnosti a následnú implementáciu zvolenej metódy Balanced Scorecard, prostredníctvom ktorej usmerňuje chovanie a prístup spoločnosti k ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Vytrhlíková, Magda
  Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení výkonnosti vybraného vyrobního podniku a následná implementace modelu Balanced Scorecard jako strategického nástroje k řízení výkonnosti podniku. První část uvádí teoretické ...
 • Hospodaření a fundraising neziskových organizací 

  Procházková, Pavla
  Diplomová práce analyzuje hospodaření a fundraising občanského sdružení Spolek Trend vozíčkářů Olomouc. Obsahuje teoretické poznatky o fungování neziskových organizacích se zaměřením na jejich financování, získávání dárců ...
 • Identifikace vhodných vlastností leadra v globální organizaci 

  Kuric, Matej
  Diplomová práce se zabývá problematikou leadershipu v mezinárodní společnosti. V teoretické části definuje leadera, poukazuje na rozdíly mezi manažerem a leaderem, rozebírá vlastnosti leadera dnešní doby z pozice různých ...
 • Implementace Enterprise Resource Planning a její vliv na lidi a procesy v podnikovém prostředí 

  Habánová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá vlivem, který má implementace aplikace Enterprise Resource Planning na procesy a lidi v dané společnosti. Soustřeďuje se hlavně na změny v procesech, které tato implementace vyvolává a hodnotí ...
 • Inovace procesů zpracování osobních údajů u státní organizace 

  Cahová, Veronika
  Diplomová práce "Inovace procesů zpracování osobních údajů u státní organizace" se zabývá problematikou ochrany osobních údajů při jejich zpracování, a to jak v listinné, tak i elektronické podobě. Hlavním tématem je ...
 • Interkulturní rozdíly v kompetencích českého a amerického manažera 

  Toman, Petr
  Cílem mé bakalářské práce je identifikovat kulturní rozdíly, které na české a americké manažery působí. Zabývám se problematikou národní kultury, se zaměřením na Českou Republiku a Spojené státy americké. Dále se věnuji ...
 • Internetové nástroje pro celoživotní vzdělávání v sektoru IT 

  Janková, Martina
  V předkládané disertační práci (DP) je na základě zadaného tématu „Internetové nástroje pro celoživotní vzdělávání v sektoru IT“ vyjádřeno odpovídající pokrytí vytvořených dílčích výzkumných úkolů s aktivním řešením úloh ...
 • Kompetence manažera působícího v multikulturním prostředí společnosti EXXON MOBIL,s.r.o. 

  Andrlová, Zuzana
  Cílem bakalářské práce je identifikace obsahu kompetence manažera působícího v multikulturním prostředí společnosti Exxon Mobil Praha. V praktické části je provedena komparace národních kultur pracovníků. Jsou zde popsány ...
 • Kompetence manažera v multikulturním prostředí firmy Tesco Stores CR, a.s. 

  Fišer, Lukáš
  Moje diplomová práce je zaměřena na analýzu kompetencí českého manažera pracujícího v mezinárodním prostředí firmy Tesco Stores ČR, a.s.. Cílem práce je identifikace obsahu manažerské kompetence její následné srovnání s ...
 • Kompetencie v manažérskej práci 

  Vraniak, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016-12-09)
  Employees‘ competencies and their management are currently described very well in worldwide literature. This topic follows the eminent changes, which occurred in management sciences additionally expressed with increasing ...
 • Koncepcia controllingu v podniku 

  Baran, Dušan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
  Controlling môže byť funkčný iba vtedy, ak sa orientuje na ciele podniku. Základným cieľom vnútropodnikového controllingu je napomáhať riadeniu zisku. Výšku zisku podniku bezprostredne ovplyvňujú náklady, pretože zisk je ...
 • Koncepty řízení a vypořádání rizik a míry jejich kritičnosti s ohledem na cíle subjektu 

  Procházková, Dana (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The paper passes judgement of five concepts of work with risks that are used in managerial and engineering disciplines, according to their capability to ensure the safe community. The results of multi criteria assessment ...
 • Koučování jako metoda rozvoje manažerů a možnosti jejího uplatnění ve stavebnictví 

  Prouzová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá koučováním jako metodou rozvoje manažerů. Cílem této bakalářské práce je zjištění možností uplatnění koučování ve stavebním oboru a poukázání na jeho přínos pro stavební podniky. Teoretická část ...
 • Koučování jako metoda rozvoje manažerů a možnosti jejího uplatnění ve stavebnictví 

  Pupíková, Ingrid
  Tato bakalářská práce se zabývá koučováním jako metodou rozvoje manažerů. Cílem této práce je zjistit možnosti uplatnění koučování ve stavebnictví a jaký je jeho přínos pro stavební podniky. Teoretická část se zabývá ...