Now showing items 21-36 of 36

 • Numerické modelování proudění v bezpečnostním přelivu vodního díla Letovice 

  Křivohlávek, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá numerickým modelováním proudění vody. Numerický model byl vytvořen, aby simuloval proudění vody přes bezpečnostní přeliv vodního díla Letovice. Bezpečnostní přeliv je boční a je umístěn na ...
 • Numerické modelování přepadu vody přes přeliv 

  Šilhánková, Lenka
  Tato práce se zabývá numerickým modelováním přepadu vody přes čelní přeliv. Cílem diplomové práce je výpočet různých druhů turbulentních modelů a posouzení součinitele přepadu na ostrohranném čelním přelivu. Model byl ...
 • Numerický model zavzdušňovacího ventilu 

  Luňák, Pavel
  Tato diplomová práce popisuje vznik vodního rázu v potrubních systémech a potlačení jeho negativních účinků především za použití ochranných zařízení (vyrovnávací komora, větrník, zavzdušňovací ventil a jiné). Zvláštní ...
 • Ochrana společensky významných objektů jako měkkých cílů s využitím modelu evakuace 

  Dobiášová, Lucie
  Práce se zabývá problematikou ochrany budovy Hlavního nádraží Praha jako měkkého cíle, a běžným provozem v dané prostoru za využití modelu evakuace s důrazem na problematiku bezbariérovosti. Mapování objektu bylo provedeno ...
 • Ověření spolupůsobení základové desky a piloty 

  Kozáková, Marcela
  Předkládaná dizertační práce se zabývá otázkou spolupůsobení plošného zakládání prostřednictvím základové desky a hlubinného zakládání v podobě vrtaných pilot v případě skeletové konstrukce. Konkrétně je problematika ...
 • Problematika prefabrikace bytových domů 

  Janda, Miloslav
  Dizertační práce se zabývá analýzou prefabrikovaných stěn z prostého a slabě vyztuženého betonu. Největší pozornost je věnována posouzení betonu a výztuže prefabrikovaných stěnových panelů s ohledem na výrobní, manipulační ...
 • Příprava nástroje pro aplikaci metody lokalizace nesymetrické poruchy 

  Pospíšil, Tomáš
  V kompenzovaných distribučních soustavách je při zemním spojení kompenzován kapacitní proud soustavy pomocí zhášecí tlumivky. Úroveň poruchového proudu je pak velmi malá a nezávislá na místě poruchy, což značně komplikuje ...
 • Smyková únosnost spřažených plechobetonových desek. 

  Holomek, Josef
  Předmětem předkládané dizertační práce je experimentální i teoretický výzkum spřažených plechobetonových desek. Práce se zabývá také tvorbou numerických modelů spřažených desek. Návrh nových typů spřažených plechobetonových ...
 • Statická analýza spoje dřevěné konstrukce 

  Sedlák, Petr
  Diplomová práce se zabývá numerickým modelováním hřebíkového spoje dřevěné střešní konstrukce a vychází z již realizovaného fyzikálního experimentu. Celkem je vytvořeno dvanáct různých variant řešení, ve kterých se mění ...
 • Statická analýza zhroucení části opěrné zdi Špilberku 

  Malý, David
  Studie vychází z dnes již zhroucené části opěrné zdi na Hradě Špilberk. Cílem je analyzovat poruchu a následné zhroucení opěrné zdi a provést posudky dle příslušných norem zjišťující okolnosti vedoucí ke zřícení. Numerické ...
 • Statické řešení dřevěné střešní konstrukce 

  Sedlák, Petr
  Bakalářská práce se zabývá numerickým modelováním a posouzením již realizované dřevěné konstrukce zastřešení haly tělocvičny Základní školy TGM v Bílovci. Studie je zpracována v programovém systému ANSYS. Jsou vytvořeny ...
 • Studie protipovodňových opatření v lokalitách Husovice a Židenice na Svitavě v km 6,000 – 9,000 

  Hanzlíková, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem technických protipovodňových opatření na řece Svitavě v ř. km 6,000 – 9,000. Řešená lokalita se nachází v Brně, v městských částech Husovice a Židenice. Za použití spřaženého 1D a 2D ...
 • Studie vlivu polohy odváděcích otvorů na kvalitu vzduchu v obytné místnosti 

  Charvát, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vlivem polohy odváděcích výustek na kvalitu vzduchu. Podkladem pro tuto studii je obytná místnost v experimentálním domě, v němž se zkoumá jeden ze způsobů hybridního větrání. Stěžejním bodem práce ...
 • STUDY OF ENERGY ABSORPTION IN MICRO – STRUT LATTICE STRUCTURE PRODUCED BY SELECTIVE LASER MELTING 

  Vrána, Radek
  Předložená dizertační práce je součástí většího výzkumného projektu, který si klade za cíl využití mikro prutové konstrukce vyrobené technologií SLM jako absorbér rázové energie s přesně navrženými vlastnostmi. Hlavním ...
 • Tepelné izolace a zásypy jako cesta k úspoře kovů a anergií ve slévárenství 

  Kos, Jan
  Byly shrnuty druhy, principy a termofyzikální vlastnosti tepelných izolací a zásypů i jejich využití ve slévárenství s cílem zajistit usměrněné tuhnutí odlitků a tím jejich kvalitu. Je shrnuta nezbytnost numerické simulace ...
 • Teplovodná deska s řízeným teplotním polem 

  Masár, Pavol
  Navrhnutie a realizácia dosky s ciežom nastavení homogenity teplotného poža pomocou riadiacej jednotky. Návrhy sú podporené výsledky analýzy numerického modelu . Doska je realizovaná a overená v režimoch chladenie/ohrev/gradient ...