Now showing items 21-40 of 58

 • Nosná železobetonová konstrukce obchodního domu 

  Zdražilová, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením vybrané části nosné železobetonové monolitické konstrukce obchodního domu. Cílem práce bylo navrhnout a posoudit železobetonovou konstrukci stropní desky nad prvním ...
 • Oprava a zesílení železobetonové stropní konstrukce 

  Ehrenberger, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá řešením opravy a zesílení stropní konstrukce porušené nadměrným průhybem. Cílem práce je navrhnout zesílení stropní konstrukce vhodnou metodou. Návrh obsahuje výpočet předpětí a odpovídajících ...
 • Optimalizace průřezu a vyztužení střešního vazníku 

  Odvárka, Miroslav
  Práce je zaměřena na optimalizaci tvaru průřezu železobetonového vazníku. Byl vytvořený optimalizační algoritmus v programu Microsoft Office Excel, který optimalizuje tvar a vyztužení železobetonového vazníku, tak aby ...
 • Program na výpočet průhybu hřídele elektrického stroje zahrnující vliv magnetického tahu 

  Blahút, Lukáš
  Práca sa zaoberá vytvorením počítačového programu pre výpočet priehybu rotorov elektrických strojov. Úvodná čast popisuje prostý ohyb a možnosti jeho výpočtu. Ďalej je definovaný magnetický ťah a začlenenie jeho vplyvu do ...
 • Projekt podzemních garáží v Brně 

  Hájek, Jan
  Projekt je zaměřen na chování a dimenzování nosných prvků monoliticky betonované konstrukce. Byl proveden i návrh a posouzení založení objektu. Desky jednotlivých podlaží jsou podrobně nadimenzovány. Veškeré výpočty jsou ...
 • Průmyslový objekt - posouzení vybraných ŽB prvků 

  Weber, Jozef
  Bakalářská práce se zabývá železobetonovou stropní konstrukcí. Jedná se o prostorový rám, který se skládá z prutových prvků orientovaných v podélném i příčném směru. V práci je proveden výpočet středního podélného průvlaku ...
 • Přepočet a variantní návrh nosných konstrukcí objektů administrativního centra 

  Fabiánová, Lucie
  Cílem této práce bylo vypracování posudku stávající nosné konstrukce obdélníkového objektu a návrh nové varianty pro obdélníkový i válcový objekt administrativního centra v areálu Jihomoravské plynárenské, a.s. v Brně. Dle ...
 • Rekonstrukce budovy pivovaru s předpjatými stropními deskami 

  Zavadil, Bronislav
  Cílem diplomové práce je optimalizovaný návrh lokálně podepřené předpjaté stropní desky objektu společenského centra s ohledem na rozpětí sloupů a výšku monolitické desky. Po návrhu je konstrukci třeba posoudit na mezní ...
 • Rukavice se senzory ohybu 

  Findejsová, Anna
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací rukavice se senzory ohybu. Tato práce shrnuje problematiku odporových senzorů, popisuje jejich princip a využití. Poté se zabývá stručným popisem anatomie horní končetiny a ...
 • Řešení diferenciální rovnice průhybové čáry pro velké deformace 

  Šikl, František
  Tato bakalářská práce se zabývá deformací nosníku zatíženého základním ohybem pomocí diferenciální rovnice průhybové čáry. Práce je rozdělená do čtyř částí, kde v první části je odvozen obecný tvar diferenciální rovnice ...
 • Statická analýza ocelových plechů s dírami 

  Kolláriková, Simona
  Bakalárska práca sa zaoberá analyzovaním súčiniteľu koncentrácie napätia pre rôzne namáhané oceľové plechy s kruhovými dierami. Metódou konečných prvkov boli v programe ANSYS uskutočnené štúdie jednoosového ťahu, dvojosového ...
 • Statické řešení dílčí části železobetonové konstrukce 

  Prekopová, Pavlína
  Práca sa zaoberá rekonštrukciou rodinného domu. Jej cieľom je posúdenie stávajúcej stropnej koštrukcie a dimenzovanie výstuže z dôvodu chýbajúcich podkladov. Vnútorné sily na doske sú získané pomocu metódy konečných prvkov, ...
 • Statické řešení monolitické železobetonové konstrukce 

  Velecká, Renata
  Bakalářská práce se zabývá statickým řešením konstrukce administrativní budovy. Předmětem řešení je železobetonová monolitická bodově podepřená stropní deska. Ta je podporována sloupy a celá konstrukce je doplněna 2 ...
 • Statické řešení monolitické železobetonové konstrukce 

  Kunčík, Martin
  Bakalářská práce se zabývá statickým řešením konstrukce administrativní budovy. Předmětem řešení je železobetonová rámová monolitická konstrukce. Ta se skládá ze stropní desky, příčlí, trámů, sloupů a základových patek. ...
 • Statické řešení stropní desky garáží 

  Sitta, Martin
  Práce je zaměřena na návrh a posouzení monolitického železobetonového stropu, strop je bodově podepřený. Byly provedeny dva návrhy stropu, jeden bez hlavic, druhý se zesilujícími hlavicemi. Také byla porovnána zjednodušená ...
 • Stropní deska nemocniční budovy 

  Lehoťák, Roman
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou vnútorných síl a návrhom tvaru a výstuže železobetónovej monolitickej dosky, stropu nad 6. NP Fakultnej nemocnice v Bohunicích. Výpočet vnútorných síl bol prevedený metódou náhradných ...
 • Stropní konstrukce bytového domu 

  Vyhnalíková, Kateřina
  Cílem bakalářské práce je nadimenzovat a posoudit železobetonovou stropní desku v typickém podlaží obytného domu. K řešení vnitřních sil je využito výpočetního software RFEM. Součástí práce je i ruční výpočet vnitřních sil ...
 • Střešní deska nad parkovištěm mezi bytovými domy 

  Michna, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na návrh střešní desky mezi bytovými domy ve dvou variantách. vnitřní síly jsou řešeny softwarem RFEM. Součástí práce je návrh sloupu, ruční výpočet vnitřních sil se srovnáním s konečno prvkovým ...
 • Technologie ohýbání ocelového profilu 

  Kameník, Tomáš
  KAMENÍK Tomáš: Technologie ohýbání ocelového profilu Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru M-STG Strojírenské technologie předkládá návrh technologie ohýbání ocelového profilu z materiálu S235JRG2. Ohyb ...
 • Technologie zakružování 

  Hejna, Jaroslav
  V práci je řešena rešerše technologie zakružování plechů. Tato technologie je vhodná pro výrobu jak rotačních součástí typu válce, tak kuželových dílů. Nejdříve je shrnuta technologická a fyzikální podstata technologie. ...