Now showing items 21-40 of 56

 • Most přes řeku Jevišovku 

  Čípek, Luboš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení nosné konstrukce mostu přes řeku Jevišovku na silnici I/53 u Lechovic. Most byl řešen jako deskový s lichoběžníkovým průřezem. Řešení bylo vybráno ze tří variant navržených ...
 • Most přes železniční trať a řeku 

  Kalísová, Eva
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu ve městě Most. Přemosťuje železniční trať a řeku Bílinu. Byly navrženy tři možné varianty jedna z variant byla vybrána a podrobněji zpracována. Řešenou variantou byl oblouk ...
 • Mostní nadjezd přes dálnici 

  Černý, Pavel
  Tématem diplomové práce je podrobný návrh nosné konstrukce mostu. Jsou vypracovány tři varianty přemostění. Konstrukce je navržena jako jednotrámový most o 7 polích celkové délky 200~metrů. Výpočet účinků zatížení je ...
 • Mostní provizórium pro pěší a cyklistickou dopravu z materiálů vyšších pevností 

  Bártů, Adam
  Obsah diplomové práce spočívá v návrhu zvětšení rozpětí ocelové Modulární lávky ML36 pro pěší a cyklisty. Cílem je zachovat co největší počet prvků původní konstrukce. V rámci práce jsou porovnány celkem tři varianty, ...
 • Náhrada šroubového spoje dílců světlometu plastovým trnem 

  Lysa, Bohuslav
  Diplomová práce zabývající se problematikou náhrady šroubového spoje dílců světlometu plastovým trnem. Obsahuje analýzu technologie světlometu včetně popisu předepsaných zkoušek životnosti. Na základě analýzy jsou vypracovány ...
 • Návrh inženýrské konstrukce 

  Svoboda, Adam
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu průmyslových hal a je zaměřena výhradně na návrh a posouzení krátkých konzol. První část práce tvoří překlad odborného textu prof. J. Schlaicha (E DIN 1045-1). V druhé části ...
 • Návrh kruhové betonové nádrže 

  Šimek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením předpjaté betonové nádrže bioplynové stanice, a to na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti dle ČSN EN 1992-1-1; Navrhování betonových konstrukcí. Konkrétně je řešena ...
 • Návrh předpjaté nádrže 

  Štramberský, Martin
  Předmětem diplomové práce je statický návrh předpjaté nádrže pro ropné látky, studie řešení vhodného tvaru skořepiny a jejího vzepětí pro zastřešení a studie vlivu uložení vnitřní stěny nádrže na velikost vnitřních sil. ...
 • Návrh zesílení stropní konstrukce ve Zlíně 

  Čížová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá zesílením stropní konstrukce vícepodlažní budovy ve Zlíně. V první části práce je řešena stávající únosnost konstrukce. Cílem práce je návrh zesílení stropní konstrukce a ověření na mezní stavy ...
 • Návrh železobetonové konstrukce jednolodní haly 

  Friedová, Lenka
  Hlavní částí práce je návrh a posouzení prefabrikovaného vazníku skladovací haly. Statické řešení je provedeno ve výpočetním programu Dlubal RFEM 5.19. Ověření správnosti výsledků je zajištěno pomocí zjednodušené deformační ...
 • Nelineární analýza spřaženého průřezu s vlivem smršťování, dotvarování, stárnutí a teploty 

  Hron, Lukáš
  Pokročilé výpočetní metody pro řešení stavebních konstrukcí se v projekční praxi používají stále častěji. Jejich použití je vynuceno nejen nároky na estetiku, funkčnost a vysokou hospodárnost výstavby, ale často přímo ...
 • Numerické modelování předpjatých dutinových panelů typu Spiroll na pružném podepření a vyhodnocení průběhu napětí 

  Kršík, Jakub
  Disertační práce popisuje možnosti numerického modelování dutinových stropních předpjatých betonových panelů typu SPIROLL. K modelování je použit komerční konečně prvkový program ANSYS 13.0. Důraz je kladen na specifický ...
 • Oprava a zesílení železobetonové stropní konstrukce 

  Klimeš, Petr
  Diplomová práce se zabývá zesílením stávající konstrukce monolitického stropu pro vestavbu dvojice eskalátorů. V rámci úprav je budována nová předpjatá výměna, sloupy osazené v nových polohách a zhotoveno zesílení stávajících ...
 • Poruchy mostních závěrů - prognóza jejich životnosti 

  Daňa, Jan
  Tato diplomová práce pojednává o druzích mostních závěrů, certifikovaných pro použití v České Republice a jejich poruchách. V první části práce bylo provedeno teoretické zhodnocení poruch jednotlivých mostních závěrů. Druhá ...
 • Projekt budovy na Václavském náměstí 

  Moc, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem vybraných prvků železobetonové prostorové konstrukce obchodního domu z vyztuženého betonu a předpjatého betonu. Vnitřní síly jsou počítány softwarem SCIA ENGINEER. Předpjatý prvek je počítán ...
 • Projekt nosné betonové konstrukce 

  Tuchyňová, Andrea
  Tato diplomová práce se zabývá řešením skeletové konstrukce patrových garáží a to převážně její stropní deskou. V první fázi byla provedena parametrická studie dle zadání. Její součástí bylo srovnání tří konstrukčních ...
 • Projekt zastřešení výstavní haly 

  Němec, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na návrh vybraných železobetonových prvků pro zastřešení výstavní haly (předem předpjatá vaznice, předem předpjatý vazník, železobetonové sloupy, železobetonové základové patky a dodatečně ...
 • Průzkum a návrh rekonstrukce zděného objektu v Medlicích 

  Košárek, Jan
  Diplomová práce se zabývá průzkumem a rekonstrukcí novogotické kaple v Medlicích. Je zpracován přehled zkušebních metod vhodných pro danou konstrukci. Při diagnostice byla provedena vizuální prohlídka celé konstrukce. Byla ...
 • Předpjatý most přes vodní tok 

  Kačer, Karel
  Jako téma bakalářské práce jsem zvolil statické řešení přemostění pozemní komunikace. Jedná se o skutečnou silnici první třídy nacházející se nedaleko města Kolín ve středočeském kraji. Most bude sloužit k převedení dopravy ...
 • Předpjatý pás přes hluboké údolí 

  Tomisová, Gabriela
  Cílem diplomové práce je návrh lávky přes hluboké údolí. Konstrukce lávky je tvořena předpjatým pásem s externími kabely a je dopnuta finálními kabely. Mostovka je vedena v parabolickém oblouku, visuté kabely jsou vedeny ...