Now showing items 21-40 of 43

 • Návrh na zlepšení procesů řízení projektů v podniku 

  Klapková, Anna
  Bakalářská práce je zaměřená na řízení projektů ve vybrané společnosti. Jejím cílem je předložení návrhu na zlepšení procesů využívaných projektovými manažery dané společnosti. Předmětem analýzy jsou otevřené odpovědi ...
 • Návrh nabídkového systému pro cestovní agenturu 

  Petr, Zbyněk
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout informační systém pro vytváření nabídek zájezdů klientům cestovní agentury. Systém bude integrován do webového portálu a bude umožňovat interaktivní formou vytvářet pro zákazníky ...
 • Návrh nového informačního systému ve firmě 

  Kunc, Tomáš
  Hlavním tématem této diplomové práce je zpracování návrhu implementace informačního systému do existujícího podniku, v němž jsou definovány jednotlivé jeho náležitosti a cíle, pro které je vypracováván. V teoretické části ...
 • Návrh řízení procesů při implementaci norem HACCP 

  Staněk, Michal
  Dilpomová práce se zaměřuje na aplikaci norem HACCP do zemědělské výroby. Vychází z teoretických poznatků o moderních normách a směrnicích. Obsahuje návrh metodiky pro řízení a regulaci výrobních procesů.
 • Návrh systému tvorby plánů kontrol a řízení 

  Romanová, Eliška
  Diplomová práce je zaměřena na rozbor stavu plánů kontroly a řízení ve společnosti Saar Gummi Czech, s. r. o., především pak plánů kontroly týkajících se oddělení extruze v Červeném Kostelci. Dále se zaměřuje na návrh ...
 • Návrh zavedení informačního systému K2 

  Stejskal, Lukáš
  Predmetom bakalárskej práce „Návrh zavedenia informačného systému K2“ je analýza procesov firmy a návrh zavedenia nového informačného systému (IS). Teoretická časť sa zaoberá možnosťami riešenia inovácie IS a súčasnými ...
 • Návrh zlepšení procesů v centru sdílených služeb 

  Krejčiříková, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá návrhem zlepšení procesů v centru sdílených služeb. V první části jsou popsána teoretická východiska, které jsou použité pro následující analýzu a návrh. V analytické části práce je zmapován proces ...
 • Optimalizace organizační struktury 

  Marquardt, Petr
  Cílem této diplomové práce „Optimalizace organizační struktury“ je analýza organizačního uspořádání společnosti Bosch Rexroth, s. r. o. zaměřená na soulad organizační struktury s firemními procesy a strategickým zaměřením ...
 • Optimalizace výrobních procesů 

  Bujok, David
  Předmětem této bakalářské práce je vytvoření návrhu plánu pro optimalizaci výrobních procesů v Restauraci Café 50 a zavedení navrhovaných změn do výroby. V tomto případě implementace IS. Předmětem analytické části je ...
 • Projektové řízení zakázky ve výrobním podniku 

  Kovář, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na projektové řízení zakázky ve výrobním podniku podle metodiky PRINCE2. Nejprve budou stanovena teoretická východiska, definovány principy, témata a procesy PRINCE2. V analytické části bude ...
 • Rizika spojená s řízením finančních procesů v centrech sdílených služeb v mezinárodní společnosti 

  Šimčík, Jan
  Práce se zabývá řízením rizik v centru sdílených služeb v mezinárodní společnosti, konkrétně ve společnosti Zebra Technologies CZ s.r.o., a jejím finančním oddělení. V práci se analyzují a vyhodnocují rizika, která se v ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku zaměřený na posilování tvorby hodnoty pro zákazníka 

  Trávníček, Milan
  Hlavním cílem této bakalářské práce je rozvoj konkurenceschopnosti vybraného podniku zaměřený na posilování tvorby hodnoty pro zákazníka. Důležitou částí vypracování analýzy hodnotového řetězce Budou provedeny také další ...
 • Studie služeb pro neziskovou organizaci v oblasti vysokoškolských studentů 

  Navarová, Veronika
  Bakalářská práce je zaměřena na studii služeb ve vybrané neziskové organizaci. Práce má čtyři hlavní části. Představení vybrané neziskové organizace, teoretická východiska práce, analýza současného stavu a návrhy na zlepšení. ...
 • Systém pro podporu managementu rizik v IT projektech 

  Birkus, Kristián
  Táto diplomová práce se zabývá systémem pro podporu managementu rizik v IT projektech. Byla potřebná důkladná analýza problematiky projektového řízení a managementu rizik zaměřená na oblasti typické pro IT. Po důkladné ...
 • Tvorba průběhu zakázky firmou se zaměřením na přípravu technické dokumentace a kalkulace nákladů 

  Trúnek, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou priebehu zákazky v spoločnosti Elholm, s. r. o. Na základe výsledkov analýzy priebehu zákazky budú vypracované návrhy na prípadne zlepšenie a odstránenie nedostatkov. Bakalárska práca ...
 • Využití analýzy dat pro automatizaci administrativních a reportingových činností 

  Kylián, Jakub
  Diplomová práce se zabývá analýzou interních dat společnosti ABB EPDS, které následně slouží k automatizaci administrativních a reportingových činností, a to především pro oddělení projektového řízení. Použité metody a ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Hofírek, Adam
  Diplomová práce se zabývá vhodným výběrem informačního systému personalistiky a řízení lidských zdrojů ve větší české technologické společnosti. Jejím obsahem je rovněž zpracování vybraných analýz k identifikaci nedostatků ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Dvořáček, Roman
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výběr nejvhodnějšího informačního systému pro vybranou firmu. První část práce obsahuje teoretická východiska. Druhá část je zaměřena na analýzu současného stavu. Výstupem závěrečné ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Krejčí, Tomáš
  Ve své bakalářské práci se zabývám výběrem a implementací informačního systému do fitness centra. Součástí bakalářské práce je zhodnocení současného stavu ve společnosti a návrhy na vylepšení. V závěru se zabývám konkrétním ...
 • Výběr informačního systému 

  Krejčí, Tomáš
  Ve své diplomové práci se zabývám výběrem informačního systému pro společnost VAŠ hotel B&B s.r.o., která provozuje VV hotel v Brně. Tento informační systém si klade za cíl vylepšit současné procesy a zvýšit počet ubytovaných ...