Now showing items 21-40 of 59

 • Konstrukční návrh zařízení pro studijní účely krize varu 

  Vojáčková, Jitka
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro studijní účely krize varu. V první části je vysvětlena problematika krize varu a jsou zde příklady experimentálních zařízení ve světě. V další části je ...
 • Mobilní štípačka dřevěné kulatiny 

  Grác, David
  Cílem mé bakalářské práce je návrh mobilního štípače dřevěné kulatiny dle základních technických parametrů: max. silou na břitu 90 kN, zdvihem 580 mm, průměrem štípaného dřeva do 450 mm a jeho maximální délkou do 1100 mm. ...
 • Modelování tepelných okruhů pomocí objektových metod 

  Holcman, Tomáš
  Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření programátorské knihovny v některém objektově orientovaném programovacím jazyce, která by měla usnadnit výpočty termodynamických schémat. Úvodní část bakalářské práce se zabývá ...
 • Navrhování čerpacích stanic pro dopravu odpadních vod 

  Káda, Leoš
  Předmětem bakalářské práce je navrhování čerpacích stanic pro dopravu odpadních vod. Cílem této práce je setřídit současné základní znalosti v oblasti návrhu čerpacích stanic, jejího vybavení a obohatit je novými trendy a ...
 • Návrh a dispoziční uspořádání vysokotlaké čerpací stanice 

  Václavík, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a dispoziční uspořádání vysokotlaké čerpací stanice s plunžrovými čerpadly a s akumulací tlakové vody pro ostřik okují z bram a polotovarů (plechů) válcovaných za tepla. Teoretická ...
 • Návrh hydraulického pojezdu univerzální pohonné jednotky žacího stroje 

  Galda, Martin
  Cílem mé bakalářské práce je návrh hydraulického pojezdu univerzální pohonné jednotky žacího stroje na základě provedené rešerše s těmito parametry: nezávislý pohon kol, plynulá regulace rychlosti vpřed i vzad, rychlost ...
 • Návrh induceru před oběžným kolem odstředivého čerpadla 

  Klusák, Ondřej
  Hlavním cílem diplomové práce je ověření hydraulických návrhů induceru a zjištění jeho vlivu na kavitační vlastnosti čerpadla. Před oběžným kolem odstředivého čerpadla se pro zvýšení sací schopnosti a kavitační odolnosti ...
 • Návrh pracovního bodu odstředivého čerpadla 

  Konečná, Kateřina
  Cílem diplomové práce Návrh pracovního bodu odstředivého čerpadla bylo vytvořit program pro vyhodnocení čerpacího systému, který by měl být účinnou pomůckou při projekčním návrhu těchto systémů. Program je rozdělen do dvou ...
 • Návrh systému fontán 

  Müller, Patrik
  Cílem práce je navrhnout systém fontán tak, aby dostřik všech trysek byl stejný, všemi tryskami protékal stejný průtok a byly dodrženy zadané rozměrové parametry. K tomuto systému trysek je nutné navrhnout vhodné čerpadlo. ...
 • Návrh vířivého bazénu 

  Havlíček, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá rešerší dostupností domácích vířivých bazénů, návrhem vířivého bazénu a rozborem nákladů na výrobu vířivého bazénu. V první části jsou představeny součásti a jejich varianty pro vířivý bazén. ...
 • Objemové ztráty 

  Feldová, Petra
  Cílem této práce je vyhodnocení ztrátových průtoků těsnícími spárami a posouzení vlivu expanzních komůrek různých tvarů, umísťujících se do nich za účelem snížení objemových ztrát. První část shrnuje teoretické poznatky o ...
 • Obojživelný terénní automobil s hydraulickým pohonem 

  Nožka, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá studií řešitelnosti terénního obojživelného vozidla s hydrostatickým pohonem. První část této práce se věnuje základním pojmům z teorie obojživelných vozidel a hydraulických pohonů vozidel. ...
 • Odstředivé radiální ponorné vodní čerpadlo s hydrostatickým pohonem 

  Holan, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem radiálního ponorného vodního čerpadla s hydrostatickým pohonem. V práci jsou popsány základní principy čerpadel a také hydraulické strojní součásti čerpadlového systému. Dále je podrobněji ...
 • Optimalizace hydraulického systému pro frézovací obráběcí centrum 

  Smíšek, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh optimalizačního řešení hydraulického systému pro frézovací obráběcí centrum. Hlavními body práce jsou zhodnocení současného stavu, návrh optimalizačního řešení, konstrukční výpočty, ...
 • Otopné soustavy v domech s nízkou potřebou tepla pro vytápění 

  Juráček, Martin
  Tato práce je zpracovaná jako návrh vytápění pro objekt seminárního centra Veronika v Hostětíně pro část objektu ubytovna. Tento stávající objekt je postaven v pasivním standartu. V části ubytovny je navrženo vytápění ...
 • Posouzení kapacity čerpací stanice hydraulického okruhu laboratoře 

  Fajt, Mojmír
  Tato práce zajištuje podklady pro plánovanou rekonstrukci čerpací stanice jednoho z hydraulických okruhů laboratoře B112 Ústavu vodních staveb. Tyto podklady zahrnují přesné zaměření, zaznamenané v rámci výkresové dokumentace, ...
 • Projekt strojně-technologické části hydraulického okruhu laboratoře SPU v Nitře 

  Boháč, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem hydraulického okruhu v prostorách laboratoře Slovenskej poľnohospodarskej univerzity v Nitře se zaměřením na projekt jeho strojně-technologické části. Součástí práce je popis stávajícího ...
 • Přečerpávací vodní elektrárna 

  Šimek, Petr
  Tato práce se zabývá funkcí přečerpávacích vodních elektráren, popisuje jednotlivá strojní zařízení a jejich rozdělení dle parametrů použití. Nastiňuje také výpočet při návrhu hydraulického stroje. Dále jsou zde popisy ...
 • Stanovení účinnosti rekuperačního hydrostatického pohonu 

  Kobza, Michal
  V první části diplomové práce je stanoveno kritérium účinnosti jednotlivých pracovních režimů experimentálního stendu při rekuperaci energie a následně vyhodnoceny záznamy jednotlivých měření. Vypočítány jsou také úspory ...
 • Studie membránového čerpadla s lineárním motorem 

  Dubový, Ľuboš
  Obsahem této diplomové práce je studie membránového čerpadla s lineárním pohonem. Jako lineární pohon byl použit lineární motor. Práce je podložena teoretickými výpočty čerpadla a jeho konstrukčními návrhy. Taktéž obsahuje ...