Now showing items 21-40 of 47

 • Povrchové úpravy plastových dílů 

  Nguyen, Manh Thanh
  Tématem této bakalářské práce jsou povrchové úpravy plastových dílů vyráběných pomocí technologie FDM. Součásti práce je experimentální část, jejímž cílem je otestovat různé možnosti úprav povrchů leptáním acetonovými ...
 • Přehled moderních metod při výrobě prototypových odlitků 

  Němec, Jiří
  Pro urychlení komunikace mezi výrobcem součástí (odlitků) a odběratelem je v dnešní době nezbytné zkrácení doby mezi poptávkou a předložením prototypové součásti. Úkolem bakalářské práce je vypracovat literární rešerši ...
 • Přehled pokročilých technik rapid prototyping a jejich využití ve slévárenství 

  Drda, Jan
  Tato práce se zabývá přehledem metod rapid prototyping a jejich možností uplatnění ve slévárenství. Je rozdělena do tří částí. V první je uvedeno, jakým postupem se obecně vytvoří model pomocí technologie rapid prototyping. ...
 • Přehled technologií rapid prototyping pro využití v lékařských oborech 

  Jícha, Martin
  Tato bakalářská práce má za cíl zmapovat současný stav a možnosti technologií rapid prototyping v medicínském využití. První část je zaměřena na obecný princip funkce technologií RP. Další část se zabývá konkrétními ...
 • Real-Time Image Processing Algorithm Implementation 

  Rypák, Andrej
  This Bachelor's Thesis was performed during a study stay at the École Supérieure d'Ingénieurs en Électronique et Électrotechnique Paris, France. In this project, I deal with designing program components for a rapid prototyping ...
 • Rozměrová analýza prototypového dílu vyráběného metodou Soft-tooling 

  Matuška, Jan
  Cílem této práce je zpracovat přehled současných metod technologie Rapid Prototyping, jejich princip, klady a zápory. Dále využití těchto i jiných metod při výrobě forem pro malé série, označované Rapid Tooling. Význam ...
 • Stavba a aplikace 3D FDM tiskárny typu deltabot 

  Knapil, Josef
  Práce se zabývá konstrukcí a aplikací 3D FDM tiskárny typu deltabot. V první části jsou popsány metody technologie Rapid Prototyping. Druhá část popisuje 3D tiskárny typu deltabot. Třetí část se zabývá konstrukcí a kalibrací ...
 • Technologický projekt pro výrobu hřídele 

  Pospíchal, Josef
  Bakalářská práce pojednává o technologii výroby hřídelovité součásti procesem obrábění. Skládá se z konstrukčně-funkčního rozboru součásti, dále ze sestavení technologické dokumentace, vytisknutí vzorku na 3D tiskárně a ...
 • Technologie rychlého prototypování za použití metody FDM a současně technologie vytavitelného modelu 

  Kosour, Vojtěch
  V úvodní části diplomové práce je proveden přehled vývoje trhu s přesnými odlitky a Rapid Prototyping zařízeními. Dále jsou popsány základní metody rychlého prototypování a detailně rozebrána metoda FDM, která je následně ...
 • Technologie výroby kopie osobního automobilu pomocí digitalizace 

  Eis, Jiří
  Tato práce, vypracovaná jako diplomový projekt na VUT v Brně, v teoretické části shrnuje nejpoužívanější metody, technologii reverzního inženýrství a rapid prototyping, včetně jejich využití v praxi. Experimentální část ...
 • Tepelné úpravy povrchu po 3D FDM tisku 

  Břoušek, Lukáš
  Tématem diplomové práce jsou tepelné úpravy povrchu po 3D tisku metodou Fused Deposition Modeling (FDM). V úvodní části se nachází rešerše dané problematiky. Dále je zde popsána konstrukce a průběh stavby 3D tiskárny, na ...
 • Transtibiální protéza pro rekreační plavání 

  Křemen, Jan
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí aktivní transtibiální protézy pro rekreační plavání. Jejím cílem je vytvořit funkční vzorek takovéto protézy. Zařízení bude pacientovi primárně sloužit k pohybu ve vodě – bude ho mít ...
 • Trendy ve výrobě voskových modelů u technologie vytavitelného modelu 

  Halaška, Jan
  Bakalářská práce popisuje nejpoužívanější voskové směsi a zařízení k výrobě náročných odlitků. Práce obsahuje dvě hlavní kapitoly a to jsou voskové směsi a voskové modely. Cílem této bakalářské práce je vypracovat literární ...
 • Uplatnění technologie "reverse engineering" při zhotovení repliky Al odlitku metodou vytavitelného modelu 

  Bezděk, Adam
  Cieľom tejto práce bolo vyrobiť prototypový odliatok zo zliatiny hliníku s použitím technológie reverzného inžinierstva. Vo výrobnom procese bola ďalej optimalizovaná kvalita povrchu a rozmerová presnosť. V teoretickej ...
 • Vyrobení prototypu součásti metodou rapid prototyping 

  Kočárek, Karel
  V rámci této práce je řešena fáze výroby prototypu v průběhu vývoje redukčního členu pro ovládání průtoku plynu, který se nachází v plynovém kotli za ventilem. Práce je zaměřena na aditivní výrobu prototypu. Jsou zde popsány ...
 • Vyrobení vzorku součásti aditivní technologií 

  Peňáz, Jan
  Práce se zabývá řešením výroby prototypu třemi technologiemi. Dvě aditivní technologie využívají principu Laminated object manufacturing a Fused deposition modelling. Třetí technologií bylo frézování. Jako podklad výroby ...
 • Využití aditivní technologie pro výrobu vzorku součásti 

  Vrbická, Eliška
  Práce se zabývá využitím aditivní technologie pro výrobu vzorku součásti. Jedná se především o použití metody Fused Deposition Modeling (FDM). Jelikož při výrobě byla použita 3D tiskárna založená na tomto principu. Vyráběným ...
 • Využití CAD aplikací pro rapid prototyping 

  Pešek, Ondřej
  Tato práce popisuje a srovnává vlastnosti CAD aplikací s ohledem na použití pro technologii rapid prototyping. První část seznamuje se základními principy a metodami technologie 3D tisku a mapuje současný vývoj v této ...
 • Využití moderních technologií pro návrh výroby dětské skládačky 

  Sýkora, Milan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na výrobu dětské skládačky za použití moderní technologie Rapid Prototyping. Teoretická část práce popisuje Rapid Prototyping se zvýšeným důrazem na metodu Fused Deposition Modeling. Ta ...
 • Využití rapid prototypingu pro výrobu třecích těles 

  Pečenka, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je podat přehled o využitelnosti aditivních technologií pro výrobu třecích těles. První část je věnována souhrnu aditivních metod a používaných druhů materiálů. V druhé části práce se nachází ...