Now showing items 21-40 of 78

 • Mechanismy vzniku dutin u bezolovnatých pájených spojů a vliv na spolehlivost 

  Šimon, Vojtěch
  Tato práce se zabývá rozborem chybovosti bezolovnatého pájení, především pak výskytu dutin v bezolovnatých pájkách. Cílem bádání je izolovat mechanismy jejich vzniku a pokusit se o optimalizaci pájecího procesu. V navazující ...
 • Mechanismy zvýšení spolehlivosti vestavěných systémů pracujících v reálném čase 

  Slimařík, František
  Tato práce se zabývá problematikou spolehlivosti vestavěných systémů pracujících v reálném čase. Obsahuje shrnutí základních pojmů týkajících se oblasti reálného času ve vestavěných systémech a mechanismů zvýšení spolehlivosti ...
 • Metodika zabezpečování optimální přesnosti měření v souladu s metrologickou konfirmací 

  Frank, Petr
  Práce se zabývá problematikou vyjadřování a zabezpečování přesnosti měření. Toto téma zahrnuje komplexní analýzu procesu vyjadřování nejistoty měření, návrhu kalibračních intervalů a tvorbu konfirmačního systému. Základ ...
 • Metodologie pro návrh číslicových obvodů se zvýšenou spolehlivostí 

  Straka, Martin
  Práce představuje alternativní metodiku k již existujícím technikám pro návrh číslicových systémů se zvýšenou spolehlivostí implementovaných do obvodů FPGA a doplňuje některé nové vlastnosti při realizaci a testování těchto ...
 • Metody analýzy spolehlivostních dat z provozu a zkoušek letadel 

  Novák, Josef
  Doktorská práce se zabývá možnými způsoby analýzy spolehlivostních dat z provozu a zkoušek letadel. Požadavky amerického leteckého předpisu FAR 23 a evropského ekvivalentu CS 23 na certifikaci hydraulických soustav jsou ...
 • Měření spolehlivosti vyhledávání vzorů 

  Dvořák, Milan
  Tato práce se zabývá metodami vyhledávání vzorů pomocí konečných automatů a popisuje některé optimalizace těchto algoritmů. Dále rozebírá návrh a implementaci metodiky pro měření spolehlivosti vyhledávání na základě ...
 • Napájecí zdroj pro vesmírné aplikace 

  Hrubý, Lukáš
  Předkládaná práce se zabývá návrhem spínaného zdroje s dodržením návrhových pravidel pro dosažení vysoké spolehlivosti. V práci jsou rozebrány základní topologie neizolovaných a izolovaných spínaných zdrojů používaných v ...
 • Napěťová, deformační a spolehlivostní analýza svařované rámové konstrukce 

  Král, Jiří
  Tato práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu svařence pro určení napjatosti a deformace této konstrukce. Cílem této práce je posouzení předkládaných svarů a případná úprava jejich velikosti a konfigurace. Dále se ...
 • Návrh údržbových prací pro malý dopravní letoun 

  Bednář, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je navrhnout údržbové práce pro malý dopravní letoun. Tato diplomová práce je zaměřena na přehled činností, které jsou prováděny při údržbě malých dopravních letounů s kapacitou kolem padesáti ...
 • Poka Yoke systém výroby CVS vysoká těla 

  Brňák, Jan
  Tento dokument pojednává o jednotlivých druzích výroby, které byly vyvinuty pro snižování reklamační kvóty. Zejména se zaměřuje na metodu POKA-YOKE a FMEA. Je zde vypracována teoretická část o jednotlivých metodách a jejich ...
 • Porovnání paralelních souborových systémů 

  Pazdera, Michal
  Cílem této práce bylo porovnání několika zástupců paralelních souborových systému. Zaměřuje se na výkonnost operací čtení/zápis v závislosti na různých typech zátěže a spolehlivost systémů, která sleduje odolnost proti ...
 • Porovnání pájek pro výkonové moduly 

  Spaček, Marek
  Táto práca podáva náhľad na výkonové polovodičové moduly, technológie v nich požívané a niektoré procesy používané na ich výrobu. Popisuje aj niektoré kvalitatívne kritériá pre spájkovaný spoj medzi DBC substrátom modulu ...
 • Posouzení a vyhodnocení bezpečnosti u el. strojů 

  Hromek, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na bezpečnost a zlepšování životnosti elektrických točivých strojů, především asynchronních motorů. Zahrnuje popis nejčastějších poruch el. strojů, stručný popis problematiky odlévání klece asynchronního ...
 • Postupy pro přepracování a opravy vybraných komponentů a LED na různých typech DPS 

  Pospíšil, Tomáš
  Tato práce se zabývá technologií přepracování a oprav pájených elektronických sestav. Primárně je tato práce zaměřena na přepracování a opravy elektronických pájených sestav s LED. Teoretická část popisuje technologické ...
 • Posuzování spolehlivosti člověka v pracovním systému 

  Labounek, Dalibor
  Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na problematiku posuzování spolehlivosti operátora při obsluze CNC laseru Adige LaserTube 8. Cílem této práce bylo provést odbornou rešerši literatury, která se týká problematiky ...
 • Practical Experience of Operational Diagnostics and Defectoscopy on Photovoltaic Installations in the Czech Republic 

  Mastný, Petr; Morávek, Jan; Drápela, Jiří (MDPI - Open Access Publishing, 2015-10-12)
  This paper is focused on the operation of PV power plants in the conditions of the CR. A final analysis of the operational measurements performed and potential approaches and methods applicable to operational diagnosis of ...
 • Pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti železobetonového mostu z nosníků I-73 

  Nezval, Michal
  Většina starších mostů na dálnicích a pozemních komunikací v České republice a ve světě byly navrženy dle předpisů lišících se od dnes platných norem. Zatížitelnost, klíčovou vlastnost mostů, je možné podle současných norem ...
 • Predikce spolehlivosti pájeného spoje 

  Stejskal, Petr
  Práce rozebírá problematiku spolehlivosti pájených spojů a jejich diagnostiky. Ačkoliv jsou současné výrobní postupy a technologie na vysoké úrovni, stále vysoký počet elektrotechnických zařízení ukončí svůj funkční život ...
 • Problematika spolehlivosti ocelových prutových prvků citlivých na imperfekce 

  Nezbedová, Anna
  Diplomová práce se zabývá problematikou spolehlivosti ocelových prutových prvků citlivých na imperfekce. Jsou zde odvozeny vzorce pro nelineární analýzu tlačených a ohýbaných prutů. U tlačených prvků je popsána problematika ...
 • Přístrojové vybavení pro čtyřmístný sportovní a turistický letoun 

  Liberda, Jiří
  Tato práce zahrnuje ucelený přehled současných čtyřmístných sportovních a turistických letounů se zaměřením na jejich přístrojové vybavení. Uveden je také popis vybraných glass kokpitů. Součástí je také návrh uspořádání ...