Now showing items 21-40 of 637

 • Analýza nákladů stavebního objektu 

  Polanský, Dan
  Diplomová práce se zabývá optimálním výběrem skladby modernizace ploché střechy panelového domu z hlediska minimalizace nákladů v průběhu životního cyklu stavby. Na základě teoretických poznatků byl proveden návrh souvrství ...
 • Analýza nákladů stavebního objektu a jejich pokrytí 

  Barchánková, Vendula
  Cílem této diplomové práce je seznámení s daným tématem „Analýza nákladů životního cyklu stavby a jejich pokrytí“ a na konkrétním příkladu stavby provést analýzu vybraných fází cyklu. V práci jsou také řešeny možné způsoby ...
 • Analýza nákladů stavebního objektu dle úrovně standardu 

  Štercová, Kamila
  Tato diplomová práce se zabývá funkčními díly a jejich úrovněmi standardů na jednopodlažních rodinných domech. V teoretické části se řeší pojmy, jako jsou rozpočty, ceny, náklady, oceňování a funkční díly staveb. Práce má ...
 • Analýza nejvyššího a nejlepšího využití objektu v bývalém skladovacím areálu v Brně 

  Bíza, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou nejvyššího a nejlepšího využití majetku (HABU). Nejprve jsou v práci rozebrány současné platné právní předpisy, teoretické pojmy a postupy z oblasti oceňování nemovitostí. Následně je ...
 • Analýza rozdílů mezi směrnou a nabídkovou cenou stavby 

  Pospíšilová, Pavla
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou rozdílů mezi směrnými a nabídkovými cenami. Úvodní část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů tohoto tématu, uvedením cenových soustav a skladbou rozpočtů. Praktická část se ...
 • Analýza soupisů prací, dodávek a služeb u veřejných zakázek 

  Mikulík, Michal
  Diplomová práce, je zaměřena na problematiku sestavení soupisu prací, dodávek a služeb stavebního objetu, který je součástí zadávací dokumentace pro veřejné zakázky. Práce se zabývá problematikou cen, rozpočtů a samotnou ...
 • Analýza vedlejších nákladů stavebního rozpočtu 

  Procházka, Jan
  Diplomová práce s názvem „Analýza vedlejších nákladů stavebního rozpočtu“ se zabývá vedlejšími náklady se zaměřením na náklady na zařízení staveniště. Cílem této práce bylo provést analýzu těchto nákladů a následné vyhodnocení ...
 • Analýza vedlejších rozpočtových nákladů v závislosti na základních rozpočtových nákladech 

  Studený, Marek
  Práce se zabývá otázkou závislosti vedlejších rozpočtových nákladů na vedlejších rozpočtových nákladech. Je zde popsána struktura obou druhů nákladů a její členění na elementární části. Dále jsou zde identifikovány jejich ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Miholová, Barbora
  Hlavní náplní této bakalářské práce je návrh optimalizace hospodaření obce Borkovany. Pro posouzení výchozího stavu byly využity metody SWOT a SLEPTE analýzy. Teoretický základ je zaměřen na poznatky o obcích v České ...
 • Analýza vybraných nákladů stavebního objektu 

  Knebl, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných nákladů stavebního objektu. Teoretická část objasňuje problematiku cen, rozpočtů a nákladů, které jsou dále používány v praktické části. Praktická část se zabývá porovnáním ...
 • Analýza vybraných nákladů stavebního objektu 

  Šindler, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných nákladů stavebního objektu. Teoretická část objasňuje problematiku cen, rozpočtů a definování jednotlivých termínů, které jsou využívaný v praktické části. Praktická část se ...
 • Analýza zhodnocení stavebního objektu při snížení jeho energetické náročnosti 

  Frank, Jaromír
  Předmětem diplomové práce je analýza zhodnocení stavebního objektu při snížení jeho energetické náročnosti. První část této práce se zabývá teoretickým vysvětlením základních pojmů nutných k pochopení řešené problematiky. ...
 • Aplikace principů projektového managementu a jeho význam při implementaci informačního systému SAP 

  Matulová, Nadežda
  Diplomová práca sa zameriava na projekt implementácie informačného systému SAP do spoločnosti. Približuje základné problémy a metódy projektového riadenia a bližšie popisuje aplikáciu týchto poznatkov v praxi. Výstupom ...
 • Aplikovaný systém hospodaření s vozovkou pro silnice II. a III.třídy v Královéhradeckém kraji 

  Nowak, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá systémem hospodaření s vozovkou pro silnice II. a III. třídy v Královéhradeckém kraji. Úkolem práce je prakticky provést sběr poruch vozovek, vyhodnotit data o stavu vozovek, provést analýzy o ...
 • Areál firmy SIWE, montáž hrubé vrchní stavby výrobní haly 

  Drexler, Michal
  Tato bakalářská práce řeší technologickou etapu provádění horní hrubé stavby výrobní haly. Hlavním nosným prvkem je montovaný železobetonový skelet opatřený předsazeným obvodovým pláštěm z cihel POROTHERM, který je zateplen ...
 • Autosalon Kopřivnice - hrubá vrchní stavba 

  Hanuš, Václav
  Předmětem práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby autosalonu v Kopřivnici. Práce obsahuje stavebně technologickou zprávu, technickou zprávu zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, technickou zprávu ...
 • Autosalon TOPCENTRUM v Hodoníně, řešení technologické etapy hrubá vrchní stavba. 

  Pecháček, Michal
  Tato balalářská práce řeší stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby vybrané části autosalonu TOP CENTRUM car v Hodoníně. Tento objekt má 3 podlaží, z nichž jedno je podzemní a dvě nadzemní. Zájmová lokalita je ...
 • Bazén v Litomyšli - stavebně technologický projekt 

  Mužátko, Pavel
  Stavebně technologický projekt se zabývá krytým plaveckým bazénem v Litomyšli. Tato diplomová práce zahrnuje zprávy zařízení staveniště a STP, technologický předpis, propočet, rozpočet, kontrolní a zkušební plán, širší ...
 • Biology park Brno, stavebně technologická příprava stavby. 

  Kroutil, Karel
  Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením projektu Biology park Brno. Práce obsahuje časový a finanční plán výstavby, rozpočet hlavního objektu, technickou zprávu a výkresy zařízení staveniště, plán rizik ...
 • Bioplynová stanice-stavebně technologický projekt 

  Fatura, Josef
  Předmětem mé diplomové práce je technologická etapa bioplynové stanice. Podrobně jsem se zaměřil na stavební objekty SO01 – Hala příjmů a úpravy surovin a SO02 – Provozní budovu s kogenerační jednotkou. K betonáži, bednění ...