Now showing items 21-40 of 101

 • Experimentální softwarový hudební nástroj řízený barvou světla 

  Liska, Matej
  Bakalárska práca zahŕňa teoretické podklady pre realizáciu experimentálneho zvukového softvérového nástroja riadeného farbou svetla. Približuje poznatky z problematiky zvukového a svetlého vlnenia a spracovania farieb. ...
 • Generování herního prostředí na základě hudby 

  Vaněk, Jiří
  Tématem této práce je generování herního prostředí na základě hudby. Zabývám se zde především analýzou hudby. Řeším otázku, jaké informace jsou pro generování hry užitečné a jak je z hudby můžeme získat. Návrh systému pro ...
 • History, Progress and New Results in Synthetic Passive Element Design Employing CFTAs 

  Koton, Jaroslav; Herencsár, Norbert; Venclovský, Martin (International Society for Science and Engineering, 2015-03-31)
  After the presentation of the Current Follower Transconductance Amplifier (CFTA) active element, it has found a numerous application possibilities while designing linear and non-linear analog function blocks. This paper ...
 • Implementing Gunshot Detection Algorithm on Digital Signal Processor 

  Hrabina, Martina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Aim of this paper is implementation of developed gunshot detection algorithm on TMS320C6713 digital signal processor. Used algorithm is based on 3 LPC coefficients, energy in 3 spectral bands and correlation against template. ...
 • Jednoduchý textově nezávislý hlasový zámek - Softwarový systém pro verifikaci mluvčích 

  Kotulek, Milan
  V této diplomové práci jsou představeny různé formy biometriky a následně řešena problematika verifikace osob prostřednictvím hlasu. Nejprve je provedena analýza nahrávek řeči, vyhledání samohláskových úseků, ze kterých ...
 • Klasifikace detekovaných pulzů v FPGA 

  Ihnát, Kryštof
  Cílem této práce je seznámení se s problematikou detekce ionizujícího záření a jeho detekcí zejména pomocí proporcionálních detektorů a navrhnutí algoritmu pro jejich klasifikaci a jeho následná implementace do FPGA. V ...
 • Klasifikace metagenomických vzorků s využitím číslicového zpracování genomických signálů 

  Najbr, Filip
  Cílem této práce je využití metod sloužících k číselnému zpracování genomických signálů a následná tvorba programu, který pomocí těchto metod, vytvoří vhodnou numerickou reprezentaci metagenomických vzorků, vyextrahuje z ...
 • Klasifikace objektů s použitím radaru 

  Přívara, Jan
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat klasifikátor objektů za pomocí radaru, konkrétně klasifikátor vozidel na silničních komunikacích. V první části jsou popsány principy fungování radaru a metody, které ...
 • Klasifikace spánkových stádii 

  Cikánek, Martin
  Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat literární rešerši na téma automatické klasifikace spánkových stádií z polysomnografického měření a následně zvolit způsob extrakce příznakových vektorů a kvantitativně ho zhodnotit. ...
 • Klasifikace vozidel s použitím radaru 

  Raszka, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá tématem využití radarového signálu ke klasifikaci silničního provozu. Součástí práce je použití radarových modulů s kontinuální vlnou využívajících Dopplerův jev. Radarový signál je následně ...
 • Koexistence mobilních komunikačních systémů GSM-EDGE a UMTS 

  Gleissner, Filip
  Disertační práce se zabývá vyšetřováním koexistence systémů GSM – EDGE a UMTS se zaměřením na fyzickou vrstvu obou systémů. Cílem práce je stanovení souboru doporučení pro provoz systémů v praxi jak v odděleném pásmu, tak ...
 • Korelace změny signálu AE s rozvojem kontaktního poškození 

  Nohál, Libor
  Tato dizertační práce se zabývá experimentálním studiem zpřesněné detekce vzniku únavového kontaktního poškození pomocí metody akustické emise. Byla realizována série experimentů na dvou reprezentantech ložiskových ocelí ...
 • Lokalizace hlavních zdrojů hluku spalovacího motoru s využitím akustické emise 

  Rasch, František
  Disertační práce se zabývá problematikou bezdemontážní diagnostiky spalovacích motorů, které jsou již prokazatelně zatíženy mechanickou vadou. Text popisuje základní princip diagnostiky založený na sledování hluku motoru ...
 • Měření okamžité hodnoty intenzity deště akustickou metodou 

  Kresta, Daniel
  Tato práce se zabývá realizací měření intenzit srážek pomocí akustické metody. Je rozdělena na čtyři části. V první části práce jsou rozebrány teoretické poznatky aplikované v praktické části. Druhá část obsahuje návrh ...
 • Měření rychlosti vozidel s použitím radaru 

  Novák, Adrián
  V bakalárskej práci je popísané vytvorenie desktopovej aplikácie, ktorá spracováva radarové dáta, z nich vhodným spôsobom detekuje zachytené vozidlá a určuje ich rýchlosť a smer pohybu. Jadro aplikácie využíva Fourierovú ...
 • Měření rychlosti vozidel s použitím radaru 

  Vlkovič, Vladimír
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou aplikácie ktorá z radarových dát extrahuje informácie o rýchlosti vozidiel. Na radarové merania bol použitý radar s kontinuálnou vlnou. Dôraz sa kladie na zistenie ...
 • Měření vzdálenosti s použitím radaru 

  Sekera, Tomáš
  Tato bakalářská práce se věnuje měření vzdálenosti za pomocí frekvenčně modulovaného radaru se spojitou vlnou. Nejprve je uveden způsob, jakým se radarový signál zpracovává. Následně jsou popsány vhodné metody pro měření ...
 • Měření vzdálenosti s použitím radaru 

  Páč, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením vzdálenosti pomocí radaru se spojitou vlnou. V úvodní části jsou vysvětleny principy fungování radarů. Dále je uveden způsob zpracování radarového signálu, metody pro měření vzdálenosti ...
 • Měření vzdálenosti s použitím radaru 

  Urbánek, Radomír
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implemetace metody, která na základě radarového signálu umožní průběžný odhad vzdálenosti. V první části jsou popsány principy fungování radaru. Dále jsou uvdeny postupy, které slouží ...
 • Měření změny délky fotopolymeru 

  Novotný, Jan
  Tato práce se zabývá vývojem speciálního měřícího přístroje pro měření změny délky fotoaktuačního polymeru. Délka vzorku polymeru se vlivem intenzivního osvětlení zkracuje o desetiny milimetru. Vzorek je třeba předepnout ...