Now showing items 21-40 of 66

 • Marketingový audit spokojenosti zákazníků 

  Hemzová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovým auditem spokojenosti zákazníků. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy a definice související s marketingem, marketingovým auditem, marketingovým výzkumem, službami a ...
 • Marketingový průzkum spokojenosti zákazníků 

  Holcová, Eva
  Ve své práci se zabývám problematikou marketingového výzkumu, konkrétně marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků. Cílem práce je, kromě shromáždění dostupných teoretických východisek, analýza vybrané společnosti, ...
 • Marketingový výzkum 

  Měšťanová, Nikola
  Předmětem bakalářské práce je marketingový výzkum spokojenosti zákazníků výdejny s pánskou módou Wayfarer v Brně. Nejdříve jsou v práci uvedeny cíle, kterých má být v práci dosaženo a použité metody k jejich naplnění. Další ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka CK Likotour 

  Koutná, Radka
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků cestovní kanceláře Likotour. Cílem bylo zjistit, jak jsou zákazníci spokojeni se společností, s jejími službami, vyhodnotit podstatné informace ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka pro A-SPORT hotel 

  Málková, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkum spokojenosti zákazníků služeb v ubytovacím zařízení A-SPORT hotel v Brně. Teoretická část vymezuje pojmy marketingového výzkumu, spokojenost zákazníků a tvorbu dotazníků, ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků Matezex, s.r.o. 

  Hanáková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá výzkumem spokojenosti zákazníků společnosti MATEZEX s.r.o. Cílem práce bylo pomocí dotazníkového šetření zjistit, jak jsou stávající zákazníci s nabízejícími službami společnosti spokojeni. ...
 • Marketingový výzkum ve firmě FPO, s. r.o. 

  Hnilička, Libor
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků distribuční společnosti FPO s.r.o. s produktovým řešením mateřské společnosti GORDIC spol. s r.o. Podrobněji se věnuje metodám a metodologii ...
 • Návrh CRM pro internetový obchod pomocí projektu 

  Kovaříková, Monika
  Bakalářská práce se zabývá efektivními řešeními pro řízení vztahů se zákazníky ve společnosti ABC, s.r.o. Zaměřuje se na faktory působící na spokojenost a loajalitu zákazníků, kteří ve výsledku reflektují zisk společnosti. ...
 • Návrh komunikačního mixu vybrané společnosti 

  Hojecká, Hana
  Bakalářská práce v teoretické části obsahuje základní a zároveň nejdůležitější informace z vybraných dostupných zdrojů na téma marketingová komunikace a komunikační mix. Práce zahrnuje analýzu komunikačního mixu společnosti ...
 • Návrh logistické koncepce se zaměřením na služby ke spokojenosti zákazníka 

  Habrovcová, Iva
  Diplomová práce se zaměřuje na logistickou koncepci společnosti LESAK s.r.o., zabývající se výrobou a prodejem vah a vážících zařízení. Analyzuje současný stav průběhu zakázky společností a následně navrhuje opatření se ...
 • Návrh marketingové komunikace pro ubytovnu Služeb Blansko, s.r.o. 

  Zezula, Radek
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu nedostatků marketingové komunikace Služeb Blansko, s.r.o. a snaží se najít, jak by mohly být tyto nedostatky eliminovány. K dosažení tohoto cíle využívá různých nástrojů, například ...
 • Návrh marketingové strategie pro fitcentrum 

  Zezula, Radek
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nedostatků marketingové strategie Fit centra a snaží se najít, jak by mohly být tyto nedostatky eliminovány. K dosažení tohoto cíle využívá různých nástrojů, například analýzu ...
 • Návrh marketingového mixu 

  Zavadilová, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na zlepšení marketingového mixu vybrané firmy. Formou dotazníkového šetření zjišťuje aktuální stav spokojenosti zákazníků s celkovou nabídkou zboží a služeb. Na základě zjištěných poznatků je ...
 • Návrh na zlepšení řízení jakosti 

  Holubová, Pavla
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu řízení jakosti ve společnosti LABARA, s.r.o. Je zde popsána metodika jakosti obecně a v souvislosti se spokojeností zákazníků, která je předmětem teoretické části této práce. Praktická ...
 • Návrh na zlepšení spokojenosti zákazníků kavárny Akademie Caffé 

  Michalová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků kavárny Akademie Caffé a následným vyhodnocením tohoto výzkumu na základě dotazníkového řešení. Důležitou součástí práce jsou také návrhy a doporučení, ...
 • Návrh na zlepšení spokojenosti zákazníků společnosti 

  Jandová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníků. Konkrétně analyzuje spokojenost zákazníků s poskytovanými službami přístupu k síti internet od společnosti network24 s.r.o. Na základě teoretických poznatků ...
 • Návrh na zlepšení spokojenosti zákazníků společnosti 

  Němcová, Barbora
  Tato práce se zabývá zjišťováním míry spokojenosti zákazníků firmy Sanatorium Vránova. Šetření probíhá dotazníkovou metodou u zákazníků společnosti. Získaná data slouží k návrhu plánu na zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků.
 • Návrh na zlepšení úrovně spokojenosti zákazníka firmy Aromatica cz 

  Michálková, Renata
  Ve své diplomové práci se budu věnovat problematice spokojenosti zákazníka, která je důležitým faktorem úspěchu firmy. Zákazník je nejdůležitějším článkem trhu a pokud není dostatečně spokojen, odchází ke konkurenci. Proto ...
 • Návrh zásobovací strategie ve vybraném maloobchodu 

  Fialová, Nikol
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zásobovací strategie vybraného maloobchodu. Zásobovací strategie byla navržena na základě teoretických přístupů a následně provedené analýzy současného stavu maloobchodu. Návrhy ...
 • Návrh změn komunikační strategie v podniku 

  Nguyen, Minh Hoang
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení externí a interní komunikace firmy, která je důležitá pro růst firmy a její udržení na trhu. Cílem bakalářské práce je navrhnout systém pro zefektivnění dosavadní komunikace se ...