Now showing items 21-40 of 46

 • Poloautomatické RC řízení modelů 

  Filo, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou automatizace ovládání RC modelů letadel. Řeší stabilizaci modelu ve fázi letu z jakékoliv prostorové orientace, přikládá sadu funkcí pro ovládání chování modelů. Přidává také popis ...
 • Poruchovost městských čistíren odpadních vod 

  Boryśová, Michaela
  Tato práce se zabývá kalovým hospodářstvím na čistírnách odpadních vod. Poskytuje základní přehled metod upravování rizikového materiálu v kalové koncovce. Hlavním cílem práce je vytvoření stromů poruch, které se vyskytují ...
 • Posouzení stavu břehového území a návrh stabilizace na vybrané údolní nádrži 

  Kroček, Tomáš
  Diplomová práce se věnuje posouzení stavu vybraných úseků břehového území údolních nádrží Vranov a Boskovice. Jako podklad pro zpracování byly obě lokality několikrát navštíveny za účelem provedení měření a pořízení ...
 • Problematika stabilizace břehů vybrané údolní nádrže 

  Skřížala, Lukáš
  Diplomová práce se věnuje posouzení stavu břehového území na údolní nádrži Brno, v oblasti Osada a následně návrhu stabilizace břehu. V rámci osobní návštěvy zájmové oblasti byla provedena fotodokumentace, zaměření a ...
 • Příprava nanokrystalických keramik z oxidu zirkoničitého 

  Vlček, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá přípravou nanokrystalických keramik na bázi stabilizovaného oxidu zirkoničitého. První část práce je rešeršního typu a charakterizuje keramiky na bázi oxidu zirkoničitého. Zejména se zaměřuje na ...
 • Reaktivní zpracování polypropylénu 

  Matláková, Jana
  Literární část popisuje princip radikálově iniciovaného roubování a vliv jednotlivých parametrů na průběh roubování. Rešerše shrnuje nejnovější poznatky v oblasti reaktivní modifikaci polypropylénu (PP), především je ...
 • Revitalizace vybrané části vodního toku 

  Odehnalová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá problematikou revitalizace vybrané části vodního toku. Posouzení stávajícího stavu a kapacity koryta a návrh revitalizačních opatření byly provedeny na vodním toku Veverka, na části v říčním ...
 • Revitalizace vybraného úseku toku Hartmanického potoka 

  Samková, Aneta
  Diplomová práce se zabývá revitalizací Hartmanického potoka v okresu Svitavy. Zájmový úsek se nachází v ř. km 0,400 – 1,234. Součástí práce je také posouzení stávajícího stavu toku a jeho vegetačního doprovodu. Posouzení ...
 • Řídicí systém vzdušného průzkumného prostředku pro vnitřní prostředí 

  Kříž, Vlastimil
  Práce se zabývá vícerotorovými vrtulníky, známými jako koptery. V první části je proveden přehled exitujících řešení a je vybrána vhodná platforma pro použití jako vzdušného průzkumného prostředku. V další části je vytvořen ...
 • Snímače pro asistenční systémy řidiče 

  Ptáček, Martin
  Tato práce se zabývá analýzou používaných systémů pro stabilizaci jízdy vozidel, zejména protiblokovacím systémem ABS, protiprokluzovým systémem ASR a systémem stabilizace v zatáčkách ESP. Hlavní důraz je kladen na senzory ...
 • Stabilita a chaos v nelineárních dynamických systémech 

  Khůlová, Jitka
  Diplomová práce pojednává o teorii chaotických dynamických systémů, speciálně se pak zabývá Rösslerovým systémem. Kromě standardních výpočtů spojených s bifurkační analýzou se práce zaměřuje na problém stabilizace, konkrétně ...
 • Stabilizace břehů nádrží 

  Podola, Martin
  Předmětem této bakalářské práce je posouzení břehů nádrže Bystřička z hlediska vzniku abraze. Posudek je zaměřen na 2 hlavní body na severovýchodním břehu nádrže nedaleko od přítoku. Jedná se o oblast v blízkosti hotelu ...
 • Stabilizace plochých střech lepením 

  Šafářová, Markéta
  Ploché střechy v dnešní době představují velice žádaný způsob zastřešení objektů. Své zastoupení mají ve výstavbě rodinných a bytových domů, výrobních a skladovacích objektů, administrativních budov, nákupních středisek ...
 • Stabilizační systémy osobních automobilů 

  Odehnal, Jakub
  Tato bakalářská práce popisuje základní stabilizační systémy osobních automobilů. Tyto systémy zasahují do řízení vozidla a zvyšují tak bezpečnost silničního provozu. Hlavními systémy, které tato práce popisuje, jsou ABS, ...
 • Stanovení prognózy ústupu břehové čáry zvoleného úseku břehu údolní nádrže 

  Doušková, Zuzana
  Diplomová práce si klade za cíl posouzení stavu abraze na březích údolní nádrže Brno. V rámci terénního průzkumu byla provedena fotodokumentace a posouzen současný stav abradovaných břehů. Byly vypočteny veličiny nutné pro ...
 • Světelné efekty pomocí RGB budiče 

  Vríčan, Peter
  Predmetom tejto práce je realizácia budiča RGB diódy s využitím obvodu ON Semiconductor NCV7430. Základným cieľom bolo navrhnúť obvodové riešenie pre teplotnú kompenzáciu budiča. Práca je zameraná na popis budiča a jeho ...
 • Tepelně izolační lité žárobetony 

  Bednárek, Jan
  Práce se zabývá možností snížení objemové hmotnosti kaolinových suspenzí pomocí provzdušňovacích činidel. Tato činidla se běžně využívají jako přísady do betonů. Cílem práce je ověřit alternativní možnost vytvoření pórovité ...
 • Torsional Restraint Problem of Steel Cold-Formed Beams Restrained by Planar Members 

  Balázs, Ivan; Melcher, Jindřich; Pešek, Ondřej (IOP Publishing, 2017-11-04)
  The effect of continuous or discrete lateral and torsional restraints of metal thin-walled members along their spans can positively influence their buckling resistance and thus contribute to more economical structural ...
 • Úprava vybraného úseku vodního toku 

  Tomšej, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravou úseku Baťova kanálu ve městě Strážnice, a to v ř. km 8,300 až 9,520. Úprava je rozdělena na dvě prováděcí fáze. V první fázi bude ze dna kanálu odtěžen veškerý sediment, který bude ...
 • Vliv přísad na vlastnosti metakaolinového geopolymeru 

  Halasová, Kristýna
  Geopolymery jsou amorfní až semikrystalické aluminosilikátové polymery, které vznikají z anorganických polykondenzačních reakcí pevného aluminosilikátového prekurzoru s alkalickým roztokem hydroxidu nebo křemičitanu. Takto ...