Now showing items 21-40 of 223

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hlavsa, Leoš
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situaci farmaceutické společnosti SVUS Pharma a. s. v letech 2010 – 2014. Na základě výsledků z finanční analýzy je cílem odhalit nedostatky a problémy společnosti a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vrbka, Boris
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Vodovody a kanalizace Břeclav, který se stará o provozování vodovodů a kanalizací ve městě Břeclavi. Posuzovaným obdobím je rozmezí let mezí 2012 - 2016. V ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hnátnická, Jitka
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku VVS Verměřovice s.r.o. za období 2014–2017. V první části je obsažena teorie, ve které jsou popsány jednotlivé metody finanční analýzy. Tyto metody ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Urbánková, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybraného podniku s využitím jednotlivých metod a ukazatelů finanční analýzy. V praktické části je na základě rozboru účetních výkazů společnosti provedena analýza ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Krzemińská, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. v letech 2010 – 2013. Na základě výsledků finanční analýzy jsou navrhnuta řešení zjištěných problémů, která ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Rochla, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením strategické a finanční situace podniku SITAP, s. r. o. v letech 2010-2014. Podle výsledků finanční analýzy budou navrhnuta řešení, která budou vést k celkovému zlepšení finanční situace ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Geletová, Miroslava
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti COMINFO, a.s. v letech 2011-2014, pomocí vybraných metod finanční analýzy. Na základě výsledků provedené finanční analýzy je následně souhrnně vyhodnocena ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Rybová, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti ABC, a.s. v letech 2011 až 2015. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část práce obsahuje teoretické poznatky z odborné literatury, které ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšenít 

  Kovanda, Patrik
  Diplomová práce analyzuje finanční situaci společnosti IMOS Brno, a.s. v letech 2014 až 2018 za využití ukazatelů finanční analýzy. Výstupem teoretické a analytické části diplomové práce jsou návrhy zlepšení problematických ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení 

  Drahozal, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti PROBAS, spol. s r. o. v letech 2012 až 2016. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska z odborné literatury, ve druhé části je představena ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Veber, Michael
  Diplomová práce se soustředí na hodnocení finanční a obchodní výkonnosti společnosti RENATEX CZ a.s. Teoretická část práce se zaobírá strategickými analýzami, vybranými metodami k měření výkonnosti podniku a ukazateli ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Ištvánková, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční výkonností podniku. Metoda, pomocí které bude výkonnost měřena se nazývá benchmarking. Vybraným podnikem je společnost Tente s.r.o., která bude na základě zvolené metody ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Lukáš, Lubomír
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu. Zkoumaná společnost AQUA PROCON, s.r.o. působí v oboru projekčních a inženýrských činností se zaměřením na vodohospodářské ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Smržová, Gabriela
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční výkonnosti společnosti, která podniká v oblasti dřevozpracujícího průmyslu. Výkonnost je hodnocena zejména prostřednictvím finanční analýzy a ekonomické přidané hodnoty. ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Kouřilová, Martina
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení výkonnosti společnosti abc s.r.o., která působí v oblasti automotive. Vybraná společnost bude porovnána s vhodnými konkurenčními společnostmi prostřednictvím benchmarkingu. Cílem ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Smržová, Petra
  Předmětem diplomové práce je vyhodnocení obchodní a finanční výkonnosti společnosti PBS Turbo s.r.o. pomocí metody benchmarkingu. První část diplomové práce se zabývá základními pojmy a také poskytuje relevantní informace ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Bednářová, Michala
  Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím metody benchmarking. Pro tuto práci byla vybrána společnost NC Line a.s., která je prostřednictvím této metody porovnávána z hlediska ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Ondřejková, Lenka
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti podniku Tesco Franchise Stores ČR, s. r. o., prostřednictvím metody benchmarking. První část práce obsahuje teoretická východiska pro danou problematiku. V druhé části ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Kotíková, Martina
  Hlavním tématem této diplomové práce je problematika hodnocení výkonnosti společnosti Agrochov Jezernice a.s. Pro sledování, měření a následné zvyšování výkonnosti byla využita metoda Balanced Scorecard. Práce se skládá ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Válková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční a obchodní výkonnosti společnosti Exvalos, spol. s r. o. za období 2010 - 2015. Pro hodnocení bude použita především metoda benchmarking, porovnání analyzované společnosti s ...