Now showing items 21-40 of 80

 • Měření teploty na elektrickém motoru 

  Trnka, Zbyněk
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámení se s různými metodami měření teploty na elektrickém motoru při užití chlazení. Úvod práce je věnován základním pojmům a definicím z oblasti přenosu tepla, proudění tekutin, ztrátám ...
 • Měření teploty v elektrických strojích 

  Halfar, Ivo
  Bakalářská práce Měření teploty v elektrických strojích se zabývá vznikem a šířením tepla u elektrických motorů a měřením teploty. Teplota je v diagnostice jednou z nejdůležitějších veličin. Vysoká teplota nám může u motorů ...
 • Měření účinnosti chladičů CPU a návrh tunelu s řízeným prouděním 

  Částka, Michal
  Při měření účinnosti vzduchových chladičů na standardních PC sestavách, dochází ke značným chybám měření. Okolní vzduch, do kterého se převádí tepelná energie z chladiče je nesourodý a nepředvídatelný. V řízeném tunelu lze ...
 • Měřící a řídicí systém pro tepelné čerpadlo 

  Ščepka, Ondrej
  Táto diplomová práca popisuje problematiku meracieho a riadiaceho systému pre tepelné čerpadlo. V prvej časti práce je popísaný princíp činnosti tepelného čerpadla, jeho základné časti. Druhá časť obsahuje rozdelenie ...
 • Modelování tepelných účinků elektroporačního procesu na živou tkáň 

  Kafka, Roman
  Práce pojednává o současném stavu poznání šíření tepla v živé tkáni. Je zde popsáno, čím je šíření tepla ovlivněno s existujícími možnostmi výpočtu. Pro řešení Pennesovy rovnice pomocí metody konečných prvků, je zde využit ...
 • Návrh řešení chladiče elektrického komponentu automobilového světlometu 

  Větrovec, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem řešení chladiče elektronického komponentu. Práce se zaměřuje na současné provedení LED signálních funkcí používaných v moderních automobilových světlometech a na nové konstrukční ...
 • Návrh systému pro využití nízkopoteciálního tepla 

  Kučera, Roman
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nízkopotenciálního tepla z pohledu energetiky, jeho zdroji a následným využitím. V první řadě se zmiňuje o původu těchto zdrojů a uvádí, kde můžeme takové zdroje najít. Jsou zde ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Para, Marcel
  Táto záverečná práca sa venuje návrhu tepelného výmenníka voda – voda, ktorý je súčasťou chladiaceho okruhu. Obsahuje podrobný tepelný a hydraulický výpočet. Práca taktiež zahŕňa základný konštrukčný výkres.
 • Nové materiály ve svařování 

  Křížek, Stanislav
  Bakalářská práce zpracovaná v rámci studia oboru B2339 se zabývá svařitelností nových typů ocelí, zejména ocelí vysokopevnostních. Jde o literární studii zahrnující problémy svařitelnosti, tj. na vliv tepelně deformačního ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Luermann, Július
  Bakalářská práce se v první části zabývá potenciálem a využitím obnovitelných zdrojů energie na Slovensku, včetně popisu technologií využívajících tyto zdroje energie. V druhé části je pojednáváno o biomase jako obnovitelném ...
 • Optimalizace a inovace ve vytápění rodinných domů 

  Vafek, Petr
  Cílem této bakalářské práce je shrnout dnešní způsoby vytápění rodinných domů včetně nových moderních, které postupně nahrazují staré nevyhovující zdroje vytápění. Dále jsou tyto způsoby porovnány a v poslední části je ...
 • Optimalizace chladicího systému asynchronního stroje 

  Halfar, Ivo
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku optimalizace chlazení v elektrických strojích. V této práci je zahrnut úvod do teorie matematické optimalizace a stručné seznámení s optimalizačními úlohami. Dále tato práce ...
 • Optimalizace tepelných vlastností struktur modulů fotovoltaických článků 

  Dohnalová, Lenka
  Předmětem této diplomové práce je studium tepelných vlastností struktur fotovoltaických článků. Cílem mojí práce je prostudovat způsoby odvodu tepla z objemových a plošných materiálů (vedení, proudění a záření). Dále je ...
 • Oteplovací charakteristiky silových vodičů 

  Měrka, Ivan
  Tato bakalářská práce má za úkol teoreticky rozebrat tepelné děje v silových vodičích a vytvořit simulaci oteplovací charakteristiky zatíženého vodiče. Nejprve je stručně pojednáno o silových vodičích a jejich klasifikaci. ...
 • Ovlivnění funkce tepelné spouště výkonového jističe pro různé přípojné systémy 

  Lednický, Ján
  Správna funkcia istenia elektrických zariadení je jednou z najdôležitejších faktorov na ochranu samotného zariadenia, osôb a zvierat, ktoré by mohli utrpieť aj úraz elektrickým prúdom. Keďže ističe s nadprúdovou tepelnou ...
 • Plynové tepelné čerpadlo 

  Kulich, Marek
  Bakalárska práca sa v teoretickej časti zaoberá princípom funkcie tepelných čerpadiel, efektivitou a ich rozdelením podľa typu obehu a zdroja tepla. Ďalšia časť je venovaná technickej rešerši komerčne dostupných plynových ...
 • Potenciál využití biomasy na území České republiky 

  Klímová, Jana
  Cílem bakalářské práce je zaměřit se na rozdělení a využití alternativního, obnovitelného zdroje energie - biomasy, jako zdroje tepelné a kombinované tepelné elektrické energie a zároveň posoudit možnosti dalšího růstu ...
 • Použití termovizní kamery v měřicí technice. 

  Švestka, Jiří
  Tématem této bakalářské práce je bezdotykové měření tepelných vlastností izolačních materiálů používaných ve stavebnictví. Uvedený je zde i seznam vybraných firem a základní přehled druhů izolačních materiálů na trhu. Cílem ...
 • Power - plant 

  Studený, Jan
  Projekt „POWER - PLANT“ se zabývá rehabilitací bývalé Ústřední elektrárny a konverze Dolu Schöeller (Nejedlý I a III) v obci Důl Libušín. Nově bude pro objekt elektrárny navržena technologie s progresivním fluidním kotlem ...
 • Pracoviště termovize 

  Zeman, Martin
  Práce obsahuje přehled fyzikálních vlastností, týkajících se termovize a snímání infračerveného záření a podrobného popisu měřicí soustavy. Dále jsou zmíněny konkrétní příklady použití termovize v praxi. V druhé části práce ...