Now showing items 21-40 of 88

 • Možnosti manipulace s nástroji a obrobky u CNC obráběcích strojů v soudobé praxi 

  Dočekal, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá detailním popisem automatické výměny nástrojů a automatické výměny obrobků u CNC strojů. Popisuje také veškeré náležitosti s problematikou spojené, jako jsou druhy zásobníků, způsoby uchycení ...
 • Navržení povlakovaných nástrojů do obráběcího procesu rotační součásti "víko" 

  Prokop, Karel
  V této bakalářské práci je zpracován rozbor součásti víko a návrh na její výrobu. Do výroby jsou začleněny konvenční nástroje následně srovnané s druhou variantou výroby pomocí nástroje EcoCut. Pro obě varianty je vypracován ...
 • Nástroj pro analýzu obsahu síťové komunikace 

  Mareš, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu a implementace nástroje pro analýzu obsahu síťové komunikace v rámci projektu SEC6NET na FIT VUT v Brně. Jsou zde popsány požadavky na takovýto nástroj a problémy, které tyto ...
 • Nástrojové vybavení pro technologii vrtání 

  Rosa, Jakub
  Cílem bakalářské práce je seznámení s technologií vrtání, představení firem produkujících vrtací nástroje a praktické provedení technologického experimentu vrtání. Bakalářská práce se v první části věnuje technologii vrtání ...
 • Návrh manipulace s nástroji 

  Frémund, Libor
  Cílem této diplomové práce je návrh manipulátoru nástrojů k blíže nespecifikovanému obráběcímu stroji. Návrh se skládá z výběrů optimálních konstrukčních uzlů a jejich funkčních výpočtů. Součástí práce je i konstrukční ...
 • Návrh progresivní technologie výroby střižného nástroje. 

  Vejrek, Tomáš
  Návrh progresivní technologie výroby střižného nástroje. Popis střižného nástroje a střižného procesu, rozbor stávajících technologií výroby střižného nástroje. Navržení dvou variantních technologií výroby dané střižnice ...
 • Návrh sériové výroby pro součást z Al slitiny 

  Josefík, Lubomír
  Bakalářská práce obsahuje návrh zavedení nového postupu výroby velké série. V práci je navržen nový upínací systém, nástroje, technologické postupy vyráběných dílců a jejich výkresová dokumentace. V poslední řadě je také ...
 • Návrh stroje pro stříhání a ohýbání vybrané součástky 

  Kvapil, Jan
  KVAPIL Jan: Návrh nástroje pro stříhání a ohýbání vybrané součástky Diplomová práce, která je vypracovaná v rámci magisterského studia M-VSR, obsahuje stručný přehled a popis technologie stříhání a ohýbání. V práci je ...
 • Návrh technologie pro CNC soustruh 

  Vlček, Hynek
  Téma bakalářské práce se zabývá třískovým obráběním. V teoretické části jsou popsány soustružnické stroje v jednotlivých obdobích lidské historie. V praktické části je obsažena technologie výroby hřídele do ruční uhlové ...
 • Návrh technologie pro univerzální a CNC stroj 

  Jurča, Adam
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na porovnání dvou metod soustružení a to mezi starší technologií na univerzálním soustruhu a novodobou technologií na CNC soustruhu. V dalším bodě se sestavuje technologický postup, vypočítá ...
 • Návrh technologie vícedrážkové řemenice 

  Šťastný, Daniel
  Práce zpracovává technologii výroby vícedrážkové řemenice z dvou různých polotovarů. Zhodnocuje technologičnost konstrukce, volbu polotovarů a jejich materiálů, volbu nástrojů a strojů pro jednotlivé operace s ohledem na ...
 • Návrh technologie vícedrážkové řemenice. 

  Teplý, Radek
  Práce zpracovává technologii výroby vícedrážkové řemenice a zhodno-cuje technologičnost konstrukce, výběr polotovaru a jejich možné varianty pro danou výrobu. Dále pojednává o zvolení výrobních technologií, výběrů nástro-jů, ...
 • Návrh technologie výroby dílů hydraulického lisu 

  Gryc, David
  Seznámení s hydraulickým lisem a popis jeho hlavních dílů. Rozbor zadaných součástí a návrh nejvhodnějšího polotovaru. Volba nástrojů a měřidel. Sestavení výrobního postupu výroby a výpočet strojních časů. Ekonomické ...
 • Návrh technologie výroby lůžka pro vyměnitelnou břitovou destičku 

  Jurča, Adam
  Diplomová práce je zaměřena na navržení technologie výroby zubové mezery frézy. V teoretické části je shrnuta problematika materiálu, CAM technologie a frézování. V praktické části jsou uvedeny návrhy variant na výrobu s ...
 • Návrh technologie výroby pro součást "kotouč spojky" 

  Borek, Vít
  Seznámení s hlavními principy spojek a popis základních druhů. Rozbor zadané součásti a návrh vhodného polotovaru. Volba strojů a nářadí k jednotlivým operacím. Sestavení technologického postupu výroby a výpočet strojních ...
 • Návrh výrobní technologie ozubeného hřídele převodovky 

  Hulvej, Matúš
  Táto diplomová práca obsahuje zostavenie technologického projektu pojednávajúceho o návrhu výrobnej technológie ozubeného hriadeľa prevodovky a návrhu vhodnej alternatívnej technológie. Obsahom práce je rozbor súčiastky, ...
 • Návrh výroby jednoúčelového stupňovitého obráběcího nástroje 

  Opršál, Ladislav
  Cílem diplomové práce je návrh výroby jednoúčelového stupňovitého obráběcího nástroje pro vrtání součásti tělesa hlavy. V práci je popsána stávající výroba součásti, včetně použitých strojů, nástrojů a řezných podmínek. V ...
 • Návrh výroby speciálního obráběcího nástroje pro zhotovení detailu T-drážky 

  Opršál, Radek
  Cílem diplomové práce by návrh speciálního obráběcího nástroje pro zefektivnění výroby detailu T-drážky na součásti tělesa upínače. Práce pojednává o stávající výrobě součásti, včetně popisu materiálu, použitých strojů a ...
 • Návrh výroby univerzálního upínacího přípravku 

  Košútová, Katarína
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom, výrobou a montážou univerzálneho upínacieho prípravku určeného pre malú domácu dielňu. Práca je rozdelená do celkov, ktoré na seba nadväzujú. V rámci teórie boli popísané technológie ...
 • Nové metody zvyšování výkonu obráběcích nástrojů 

  Janák, Marcel
  Táto bakalárska práca pojednáva o metódach, ktoré zvyšujú výkon obrábacích nástrojov. Prvá časť je základný prehľad delenia obrábacích nástrojov a nástrojových materiálov. Druhá časť je zameraná na všeobecné vplyvy, ktoré ...