Now showing items 21-40 of 54

 • Obecné zásady při transformaci leteckého turbokompresorového motoru na aeroderivát 

  Pokorný, Šimon
  Záměrem této bakalářské práce je popis obecných zásad transformace leteckého turbokompresorového motoru na aeroderivát. Součástí práce jsou elementární funkční principy a konstrukční provedení spalovacích turbín využívaných ...
 • Obnovitelné zdroje energie na Slovensku 

  Szegedi, Peter
  Bakalárska práca je rozdelená na päť hlavných častí. Prvá časť sa zaoberá históriou využívania vody ako zdroja energie na Slovensku a popisuje aktuálny stav využívania vodných tokov. Ďalšia časť je venovaná súčasnému stavu ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Pokorný, Tomáš
  Obnovitelné zdroje energie v ČR se zaměřením na malé vodní elektrárny. Bakalářská práce obecného bakalářského studia 3. ročníku. Uvedená bakalářská práce je odborná technická rešerše. Obsahem této rešerše je rozbor strojního ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Fryčová, Martina
  Cílem mé bakalářské práce je seznámení s obnovitelnými zdroji v ČR se zaměřením na vodní energetiku, a dále je zde uveden popis konkrétní MVE.
 • Parní turbina 

  Vališ, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh točivé redukce pro zadané vstupní parametry, která je paralelně zapojena s redukční stanicí. Dále se v této práci zabývám termodynamickým výpočtem stupně a výpočtem vybraných uzlů turbíny, ...
 • Porovnání principů zpětného proplachu mechanických filtrů pro pitnou vodu 

  Zedníček, Václav
  Práce je zaměřena na shrnutí a rozšíření poznatků o principech zpětného proplachu za účelem zjištění vhodnosti použití ve filtrech společnosti Honeywell. Cílem úvodní části je vypracování rešerše a porovnání principů ...
 • Porovnání tepelných účinností cyklů 

  Přívozník, Martin
  Tato diplomová práce na téma Porovnání tepelných účinností cyklů se zabývá výpočtem tepelných schémat s přihříváním i bez přihřívání pro různé výkony. Výpočet je proveden pomocí odborné literatury. V úvodu práce je rozebrán ...
 • Posouzení problematiky přečerpávacích vodních elektráren 

  Archalous, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím vodní energie. Je v ní sledováno rozdělení vodních děl a mechanismy, které mění energii vody především na energii elektrickou. Hlavní důraz je kladen na princip, činnost a soustrojí ...
 • Přečerpávací vodní elektrárna 

  Šimek, Petr
  Tato práce se zabývá funkcí přečerpávacích vodních elektráren, popisuje jednotlivá strojní zařízení a jejich rozdělení dle parametrů použití. Nastiňuje také výpočet při návrhu hydraulického stroje. Dále jsou zde popisy ...
 • Přestavba mlýna na malou vodní elektrárnu 

  Pavlík, Jan
  Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V první části je pojednáno obecně o malých vodních elektrárnách, jejich stavebním řešení, strojním vybavení a ekonomické efektivnosti a slouží k základní představě o provozu a ...
 • Různé způsoby využití slunečního záření pro výrobu elektrické energie 

  Obadal, Petr
  Tato práce řeší problematiku využití sluneční energie konverzí na elektrickou energii. V práci je podrobnějším způsobem rozebráno několik způsobů konverze. Především jsem se zaměřil na fotovoltaickou přeměnu a také termální ...
 • Simulace malé vodní elektrárny s asynchronním generátorem v ostrovní síti 

  Felcan, Matúš
  Hlavným zameraním práce je porozumenie problematike asynchrónnych strojov malých vodných elektrární. Ich princíp a využitie v praxi. Použitie asynchrónnych generátorov v pripojení na sieť a v ostrovnom režime. Vytvorená ...
 • Snižování hlučnosti leteckých motorů 

  Čirka, Martin
  Letecká doprava ovplyvňuje v modernej spoločnosti každodenný život, a to nielen úžitkom z efektívneho cestovania, ale aj negatívnym dopadom na životné prostredie, teda nás ľudí. Pre tento dôvod som sa rozhodol zaoberať v ...
 • Studie MVE na Černovickém potoce v lokalitě rybníka Zmrhal 

  Chromý, Hynek
  Cílem práce je naleznout vhodné řešení malé vodní elektrárny v návaznosti na projekt opravy poničené hráze.
 • Studie proveditelnosti malé vodní elektrárny 

  Chromý, Hynek
  Cílem práce je naleznout vhodné řešení malé vodní elektrárny v návaznosti na projekt opravy poničené hráze.
 • Studie využití vodního toku 

  Görig, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh malé vodní elektrárny. V prvním kroku je soustředěna na teoretický úvod do oblasti obnovitelných zdrojů elektrické energie, popisuje různé typy vodních elektráren a jejich turbín. Dále ...
 • Svařování rotorových materiálů 

  Cvoligová, Hana
  V programech Visual – Weld a Sysweld byla provedena zjednodušená simulace procesu svařování rotoru turbíny z materiálu 27NiCrMoV 15-6. Numerická analýza probíhala za shodné teploty předehřevu a pokryla minimální a maximální ...
 • Systémy přeměn energie pro jaderné elektrárny se sodíkem chlazeným reaktorem (SFR) 

  Netopilová, Petra
  Obsahem diplomové práce je návrh a řešení systémů přeměn energie pro jadernou elektrárnu se sodíkem chlazeným reaktorem IV. generace. První část práce se zabývá shromážděním a vyhodnocením dostupných informací o jaderných ...
 • Šneková turbína pro MVE 

  Sklenář, Vít
  Cílem této bakalářské práce je rešerše malých vodních elektráren, návrh hlavních konstrukčních rozměrů šnekové turbíny pro malou vodní elektrárnu a následné zhodnocení ekonomiky její výroby. Tato bakalářská práce je rozdělena ...
 • Teplárenské zdroje v ČR 

  Bártová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá teplárenskými zdroji v České republice. Součástí práce je rozdělení a popis tepláren, sloužících k výrobě nejen tepelné, ale i elektrické energie. V další části práce jsou popsány výhody a ...