Now showing items 21-40 of 41

 • Struktura a vlastnosti svarového spoje rotoru parní turbíny 

  Machala, Jan
  Bakalářská práce se zabývá posouzením strukturně-mechanických vlastností svarového spoje rotoru parní turbíny. Experimentálním materiálem svarového spoje je nízkolegovaná ocel 30CrMoNiV5-11 ve stavu po umělé degradaci. ...
 • Struktura a vlastnosti vybraných hořčíkových slitin na odlitky 

  Svozil, Libor
  V této práci jsou porovnávány struktury a výsledné mechanické vlastnosti slitiny AZ91 odlévané metodami tlakového lití a squeeze casting. Práce obsahuje srovnání vyskytujících se fází, tvrdost těchto fází, porezitu materiálu, ...
 • Studium vlivu velikosti svazku na hloubku prokalení materiálu 42CrMo4 při laserovém kalení 

  Kříž, Daniel
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku povrchového laserového kalení pomocí diskového laseru. V experimentu bylo zakaleno 10 vzorů z oceli 42CrMo4 při měnící se rychlosti kalení a průměru laserového paprsku. V teoretické ...
 • Svařitelnost ocelí pro součásti parních turbín 

  Jech, David
  Cílem současných standardních svařovacích technologií je vytvoření homogenních svarů s vysokými hodnotami pevnosti a houževnatosti v laboratorních i provozních podmínkách. Tato technologie svařování je uplatňována u nových ...
 • Tepelné zpracování nástrojových ocelí 

  Tobolík, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá vlastnostmi ledeburitické chrom-vanadové nástrojové oceli po tepelném zpracování. Teoretická část obsahuje charakterizaci ledeburitických ocelí, možnosti jejich výroby a tepelného zpracování. ...
 • Tepelné zpracování slévárenských slitin hliníku 

  Holátko, Petr
  Bakalářská práce se zabývá popisem tepelných zpracování slévárenských slitin hliníku a je především zaměřena na nejčastější tepelná zpracování, tím je vytvrzování. V první části práce jsou popsány vlastnosti hliníku, jeho ...
 • Tepelné zpracování slitin železa s uhlíkem 

  Kubíček, Antonín
  Tato práce se zabývá procesy tepelného zpracování, jejich dopady na mikrostrukturu slitin železa s uhlíkem a jejich vlivem na tvrdost těchto slitin. V rešeršní části této práce je pojednáno o slitinách vyskytujících se v ...
 • Teplonosné látky otopných soustav 

  Michalíčková, Iveta
  Tématem diplomové práce jsou teplonosné látky otopných soustav. Práce je rozdělena na tři části. V první části je teoreticky rozebraná problematika teplonosných látek. V druhé části je uvedena výpočtová část projektu. ...
 • Vlastnosti povlaků řezných nástrojů ze slinutého karbidu 

  Doležalová, Petra
  Diplomová práce na téma Vlastnosti povlaků řezných nástrojů ze slinutého karbidu je roz-dělena do dvou částí. První část se zabývá teoretickým popisem metod nanášení povlaků, rozborem současných používaných povlaků, jejich ...
 • Vliv homogenizace na mechanické vlastnosti hořčíkové slitiny AZ91 

  Provazníková, Andrea
  Tato bakalářská práce obsahuje fotografie i grafické znázornění vlivu tepelného zpracování na strukturu a mechanické vlastnosti hořčíkové slitiny AZ91. Na snímcích ze světelné mikroskopie jsou zaznamenány struktury slitiny, ...
 • Vliv legur na prokalitelnost cementačních ocelí 

  Komoráš, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá materiálovým rozborem dráhy používané v radiálních pístových hydraulických motorech. Cílem je pomocí mikrostruktury a měření tvrdosti zjistit, proč se některé části dráhy z materiálu 34Cr4 ...
 • Vliv modifikace HVOF nástřiku slitiny NiCrBSi elektronovým paprskem na jeho strukturu 

  Pongrácz, Jakub
  Tato práce se zabývá povrchovým přetavením nástřiku materiálu NiCrBSi naneseného metodou HVOF a to za pomoci elektronového svazku. Byl studován vliv parametrů a trajektorií elektronového paprsku v módech 6-bodů a linka na ...
 • Vliv struktury a tepelného zpracování na vlastnosti ložiskových ocelí 

  Pytlíčková, Kateřina
  Tepelné zpracování ovlivňuje strukturu i vlastnosti zpracovávaného materiálu. Dobré tepelné zpracování ložiskových ocelí má zajistit výslednou tvrdost matrice 60 – 65 HRC, přičemž struktura má být tvořena popuštěným jemným ...
 • Vliv struktury materiálu a povrchových úprav na obrobitelnost 

  Foral, Jakub
  Bakalářská práce popisuje vliv struktury materiálu na obrobitelnost. V práci je objasněný pojem obrobitelnost, dále vybrané materiály a u nich jevy, které působí na obrobitelnost. U konkrétního materiálu byly zhotoveny ...
 • Vliv tepelného zpracování na strukturu a mechanické vlastnosti nástrojových ocelí 

  Tobolík, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi nástrojových ocelí po tepelném zpracování. Teoretická část obsahuje popis vlastností železa a jeho slitin s uhlíkem, přehled a použití ocelí. Dále je podrobně rozebráno tepelné ...
 • Vliv trajektorie elektronového svazku na vlastnosti povrchu oceli 42CrMo4 

  Mikuš, Tomáš
  Práce se zabývá povrchovým kalením oceli 42CrMo4 elektronovým svazkem. Je studován vliv parametrů a zejména trajektorie elektronového svazku na výsledné vlastnosti a strukturu kalené vrstvy. Bylo zkoumáno kalení elektronovým ...
 • Vliv zpevňování výbuchem na strukturu a vlastnosti Hadfieldovy oceli z hlediska užití v železniční dopravě 

  Havlíček, Petr
  Vysokolegovaná austenitická manganová ocel – Hadfieldova ocel – se díky své dobré otěruvzdornosti pracovního povrchu při zachování vysoké houževnatosti středové části využívá pro odlitky srdcovek. Srdcovky jsou nejvíce ...
 • Vliv žárového zinkování na vlastnosti vysokopevnostích ocelí 

  Křemen, Jan
  Diplomová práce se zabývá vlivem žárového zinkování na vlastnosti vysokopevnostních ocelí. Žárové zinkování nepříznivě ovlivňuje mechanické vlastnosti vysokopevnostních ocelí. Tato práce se také zabývá vlivem žárového ...
 • Volba materiálu a tepelné zpracování čepelí nožů 

  Mrňa, Tomáš
  Kvalitní nůž má mít dobré řezné vlastnosti a ostří odolné proti otupení, což lze dosáhnout použitím různých druhů materiálů. Nejčastějším materiálem pro jejich výrobu jsou oceli. Rozlišujeme čtyři základní skupiny ocelí ...
 • Výzkum a vývoj technologie přípravy tvrdé anodizace neželezných slitin 

  Remešová, Michaela
  Práce je zaměřena na výzkum a vývoj technologie přípravy tvrdých anodických vrstev na třech různých typech neželezných materiálů a to (i) hliníkové slitině (AA1050), (ii) čistém hořčíku (99.9% Mg) a (iii) zinkové slitině ...