Now showing items 21-40 of 52

 • Optimalizace metaheuristikami v Pythonu pomocí knihovny DEAP 

  Kesler, René
  Tato práce se zabývá optimalizací pomocí metaheuristik, které se používají pro komplikované inženýrské úlohy, jež nelze řešit běžnými metodami matematického programování. Nejprve jsou rozebrány vybrané metaheuristiky: ...
 • Parametrická studie zařízení pro zpětné získávání tepla 

  Podola, David
  Diplomová práce se zabývá studiem vlivu změn provozních a geometrických parametrů regeneračního výměníku na účinnost decentrální větrací jednotky se zpětným získáváním tepla. Decentrální větrací jednotku lze využít při ...
 • Pevnostní návrh dvojice výměníků tepla 

  Pernica, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá pevnostním návrhem dvojice výměníků tepla umístěných nad sebou v souladu s normou ČSN EN 13445. V úvodu práce je provedena stručná rešerše zaměřená na výměníky tepla se svazkem trubek v plášti. ...
 • Plynové kotle pro vytápění rodinných domů 

  Haluza, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat přehled kotlů na zemní plyn, jejich konstrukci, provedení a regulaci. Následně pak zpracovat technicko-ekonomické srovnání dále jmenovaných způsobů vytápění na konkrétním objektu.
 • Počítačový model tepelného okruhu kogenerační jednotky 

  Martynek, Václav
  Kogenerace neboli kombinovaná výroba elektrické energie a tepla (KVET) využívá vzniklé teplo při výrobě elektrické energie na pokrytí potřeb tepla. V poslední době se uplatňují kogenerační jednotky malého výkonu používané ...
 • Porovnání softwarů pro navrhování a kontrolu tlakových nádob 

  Staňková, Lucie
  Hlavní náplní předkládané práce je porovnání softwarů pro navrhování a kontrolu tlakových nádob. Toto srovnání je provedeno prostřednictvím návrhu zadané tlakové nádoby, konkrétně výměníku tepla. Výměník tepla je navržen ...
 • Projekční návrh ohříváku topné vody 

  Zdražil, Pavel
  Tato práce zpracovává projekční návrh ohříváku topné vody. V práci je proveden tepelný, hydraulický i základní pevnostní výpočet. Z výsledků daných výpočtů je zpracován návrh výměníku, který byl následně vymodelován a ...
 • Projekt náhrady plynového zdroje biomasou 

  Lochman, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a výpočtem teplovodního kotle na biomasu, který by měl být použit k vytápění administrativních budov zemědělského podniku. Prvkový rozbor paliva byl určen podle doporučené literatury. ...
 • Provozní zanášení procesních a energetických zařízení 

  Sénáši, Martin
  Bakalářská práce se zabývá popisem problematiky zanášení u zařízení na výměnu tepla. Tato práce přehledně popisuje jednotlivé mechanismy zanášení a uvádí problematiku uvažování zanášení při návrhu zařízení na výměnu tepla. ...
 • Roštový kotel na spalování dřevní štěpky - 96,4 t/h 

  Strnad, Ondřej
  Tato práce pojednává o roštových kotlích. Popisuje jejich nejdůležitější součásti, princip fungování a využití. Hlavní součástí této práce je návrh roštového kotle spalujícího biomasu o parním výkonu 96,4 t/h. Teplota a ...
 • Solární ohřev TUV 

  Flöhsler, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout funkční systém pro ohřev teplé užitkové vody (dále TUV) a ekonomickou stránku projektu. Návrh zahrnuje správné určení velikosti solárních kolektorů, kde nesmíme opomenout zvolení ...
 • Solární ohřev vody v bazenu 

  Lučko, Martin
  V této bakalářské práci se zabývám problematikou a návrhem solárního systému pro ohřev vody ve venkovním bazénu. Pro ohřev je zde použit bivalentní systém. Výpočet je zaměřen na návrh velikosti plochy kolektoru a energetickou ...
 • Solární vytápění 

  Kárl, Jiří
  Tato práce seznamuje se základními částmi solárních systémů a ukazuje na příkladu reálného rodinného domu, jak vypočítat návratnost investic vložených do solárního systému na rodinném domě.
 • Studie potenciálu integrovaného řešení jednotky „waste-to-energy“ 

  Freisleben, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem technologických úprav stávající průmyslové jednotky „waste-to-energy“, která slouží k termickému zpracování procesních odplynů obsahujících VOC a CO za vzniku spalin. Hlavním cílem ...
 • Technologie zaválcování trubek do trubkovnice 

  Podstata, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojírenské technologie předkládá literární rešerši z oblasti zaválcování trubek v trubkovnici. Z historie i ze současnosti máme několik možností, jak trubku rozválcovat. ...
 • Technologie znovuvyužití odpadních vod v místě potřeby 

  Podhrázský, Martin
  Diplomová práce se zabývá možnostmi využití potenciálu odpadních vod tekoucích v kanalizačních potrubích. Cílem je představit poznatky o technologiích a zkušenostech v oblasti dodávky recyklované užitkové vody a získávání ...
 • Tepelný a pevnostní výpočet výměníku 

  Jedlička, Rostislav
  Hlavním úkolem diplomové práce je návrh topného výměníku. Výměník má být dvoucestný na straně vody a s integrovaným chladičem parovzdušné směsi. Další úkoly jsou tepelný výpočet, určení tlakové ztráty, pevnostní dimenzování ...
 • Třírotorový lopatkový stroj pro klimatizační systém 

  Vrána, Jan
  Pro chlazení vzduchu v letadlech se používá lopatkových strojů. Poslední době je kladen velký důraz na zvyšování účinnosti chladicího oběhu, a proto se do oběhu přidávají další lopatkové stroje. Návrh zařízení se třemi ...
 • Velkoplošné solární systémy 

  Králová, Martina
  Zadání diplomové práce se zaměřuje na velkoplošné solární systémy. Velkoplošný solární systém bude použit na ohřev vody veřejného bazénu. Bazén je situován do oblasti Brno - venkov. Bazén je provozován celoročně. Velký ...
 • Větrací jednotka s rekuperací tepla 

  Balák, Jan
  Tato bakalářská práce má seznámit čtenáře s možnostmi větrání obytných budov, hygienickými nároky na ventilaci. Dále pak s typy tepelných rekuperátorů využívanými pro tepelnou rekuperaci v obytných budovách. Závěrem práce ...