Now showing items 21-40 of 67

 • Pilotové základy - energetické piloty 

  Hoza, Martin
  V současnosti, kdy je stále více kladen důraz na ekologii, a do popředí se dostávají obnovitelné zdroje energie, se využívání geotermální energie jeví jako jedna z vhodných alternativ. Cílem práce je vysvětlit funkci ...
 • Polyfunkční dům Brno, Černovice - stavebně technologický projekt 

  Kondáš, Ondřej
  Cílem diplomové práce je stavebně technologický projekt celé výstavby se zaměřením na hlavní stavební objekt - Polyfunkční dům, který je založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Základem práce je rozpočet skeletového ...
 • Polyfunkční dům Nový Lískovec – hrubá spodní stavba 

  Máčal, Filip
  Cílem této bakalářské práce je stavebně technologický projekt provedení hrubé spodní stavby polyfunkčního domu v Novém Lískovci. Tato práce obsahuje řešení dopravy na staveniště, zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, ...
 • Polyfunkční komplex Houbalova v Brně, hrubá spodní stavba 

  Kolouch, David
  Tato práce se zaměřuje na hrubou spodní stavbu polyfunkčního komplexu v Brně, která je založená na pilotách ve složitých základových podmínkách. Práce řeší stavbu z pohledu stavebně technologického. Součástí práce je časový ...
 • Polyfunkční objekt Litomyšl 

  Kovář, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem polyfunkčního objektu, umístěného mezi ulicemi Havlíčkova a F. Vognera v návaznosti na stávající budovu ve městě Litomyšl. Stavební pozemek je mírně svažitý, v zadní části přechází do ...
 • Příprava a organizace výstavby mostu na Silnici II/377 

  Soukup, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickou přípravou výstavby mostu ev.č. 377-007 přes řeku Býkovku v obci Rájec – Jestřebí, která je součástí rekonstrukce silničního tahu II/377 Bořitov – Rájec. V rámci diplomové ...
 • Příprava realizace bytového domu ve Zlíně 

  Saňák, Adam
  Diplomová práce se zabývá organizací výstavby bytového domu ve Zlíně. Obsahuje technologické předpisy pro piloty a monolitické konstrukce, návrh strojní sestavy, zajištění kvalitativních požadavků, časové plánování výstavby ...
 • Příprava realizace polyfunkčního domu v Pardubicích 

  Výborný, Václav
  Hlavní náplní mé diplomové práce je řešení stavebně-technologického projektu spodní a vrchní hrubé stavby polyfunkčního domu v Pardubicích. Výkopové a základové práce probíhají v sekci A, B1 a B2. Založení polyfunkčního ...
 • Realizace hrubé spodní stavby tribuny v Hradci Králové 

  Nejezchleb, Jiří
  Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na výstavbu tribuny v Hradci Králové. V práci je zahrnuto technická zpráva objektu, technologický předpis pro založení objektu na vrtaných pilotách, kontrolní a zkušební plán, zpráva ...
 • Realizace spodní hrubé stavby bytového domu "D" obytného souboru Zlín - Jižní svahy 

  Teplý, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení spodní hrubé stavby bytového domu ve Zlíně. Jedná se o pětipodlažní objekt se suterénem s garážemi. Budova je založena na vrtaných pilotách. Práce obsahuje ...
 • Rezidence Ponavia Brno, stavebně technologická příprava stavby 

  Veselá, Šárka
  Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením projektu bytového domu Rezidence Ponavia. Práce obsahuje časový a finanční plán výstavby, rozpočet hlavního objektu, technickou zprávu a výkresy zařízení staveniště, ...
 • Rezidence Sochorova - bytový dům BD 2, stavebně technologický projekt 

  Vybíral, David
  Práce popisuje výstavbu bytového domu s názvem Rezidence Sochorova BD02 realizované v Brně, městské části Žabovřesky. Cílem je vytvoření hlavních částí stavebně technologického projektu se zaměřením na návrh širších ...
 • Řešení technologické etapy hrubé spodní stavby bytového domu v Brně 

  Prokop, Petr
  Předmětem bakalářské práce je řešení technologické etapy hrubé spodní stavby bytového domu v Brně. V rámci této práce byl zpracován výkres zařízení staveniště i s technickou zprávou zařízení staveniště, technologický předpis ...
 • Sadová, Bytový dům M1 - stavebně technologický projekt 

  Štěrba, Marek
  Cílem diplomové práce je stavebně technologický projekt celé výstavby se zaměřením na hlavní stavební objekt - Bytového domu, který je založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Základem práce je rozpočet hlavního ...
 • Samoobslužné obchodní centrum - stavebně technologický projekt 

  Prusková, Nikola
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt samoobslužného obchodního centra ve Staré Plesné. V rámci projektu je vypracován časový a finanční plán, projekt zařízení staveniště a návrh hlavních stavebních strojů. ...
 • Skladovací hala ve Znojmě - stavebně technologický projekt 

  Holubová, Jolana
  Diplomová práce řeší realizaci objektu skladovací haly a související stavební práce. Podrobněji se zabývá technologickými předpisy pro demolici nevyužívaných objektů, založení objektu na pilotách a montáž ocelové konstrukce. ...
 • Spodní stavba polyfunkčního objektu v České Skalici 

  Výborný, Václav
  Hlavní náplní bakalářské práce je řešení stavebně-technologického projektu spodní stavby polyfunkčního objektu v České Skalici. Spodní stavba je založena ve dvou výškových úrovních na vrtaných pilotách. První výšková úroveň ...
 • Stavebně technologická etapa zajištění stavební jámy pro výstavbu hotelu 

  Němec, Martin
  Cílem práce je prezentovat postup prací při zajišťování stavební jámy hotelu záporovými pažícími stěnami a seznámit s důvody návrhu konkrétní technologie, návrhem zařízení staveniště a potřebné strojní sestavy. Piloty pro ...
 • Stavebně technologická studie etapy založení výrobní haly na pilotách 

  Sviták, Marek
  Obsahem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace založení výrobní haly na pilotách. Projekt obsahuje technickou zprávu se zaměřením na zadanou etapu, situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, položkový ...
 • Stavebně technologická studie výstavby nosné konstrukce výrobního závodu v Jihlavě 

  Pokorný, Jan
  Firma zabývající se modernizací kolejových vozidel postupně modernizuje svůj výrobní areál. Velkou investicí je stavba nové haly lakovny, souběžně s rekonstrukcí sousední výrobní haly a nové napojení areálu na vodovodní ...