Now showing items 41-60 of 66

 • Paroplynový cyklus 

  Tóth, Richard
  Záverečná práca „Paroplynový cyklus“ popisuje tento cyklus z technického hladiska a následne jeho uplatnenie z ekonomického hladiska. V úvode práce je popísaný princíp fungovania paroplynovej elektrárne a potom aplikácia ...
 • Particulate Matter Produced by Micro-Scale Biomass Combustion in an Oxygen-Lean Atmosphere 

  Poláčik, Ján; Šnajdárek, Ladislav; Špiláček, Michal; Pospíšil, Jiří; Sitek, Tomáš (MDPI, 2018-12-01)
  This article extends earlier research by the authors that was devoted to the experimental evaluation of ultra-fine particles produced by the laboratory combustion of beechwood samples. These particles can have severe ...
 • Plynová tepelná čerpadla 

  Krejsa, Petr
  Bakalářská práce se zabývá popisem technologie tepelných čerpadel (TČ) a jejich nadstavbou na plynová tepelná čerpadla (GHP). Teoretická část obsahuje úvod, představení technologie tepelných čerpadel, představení technologie ...
 • Posouzení investic do vytápění rodinného domu 

  Molčan, Filip
  V tejto bakalárskej práci sú priblížené dostupné riešenia pre zníženie energetických strát a nákladov na vykurovanie rodinného domu v praxi. Teoretickým výpočtom podľa normy ČSN EN 12831 boli vypočítané tepelné straty a ...
 • "Power-to-Gas" technologie pro ukládání elektrické energie 

  Gálíček, Radomír
  Změna klimatu je stále palčivějším globálním problémem, který vyžaduje inovativní technická řešení. Pokud by se v souvislosti se snižováním plynných emisí uhlíku významně zvýšil podíl obnovitelných zdrojů, vyvstala by ...
 • Rizika spalování odpadů v domovních kotlech 

  Kopecká, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá problematikou spalování odpadu v domovních kotlech. V první kapitole jsou blíže specifikovány složky domovního odpadu, také produkce a možné naklá-dání s odpadem. Druhá kapitola je zaměřena na ...
 • Seasonal COP of an Air-to-Water Heat Pump when Using Predictive Control Preferring Power Production from Renewable Sources in the Czech Republic 

  Pospíšil, Jiří; Špiláček, Michal; Charvát, Pavel (MDPI, 2019-08-22)
  The paper presents a parametric study evaluating the effects of various predictive controls on the operating parameters of heat pumps. The heat pump represents a significant power appliance in the residential sector. Its ...
 • Sezónní akumulátor tepla 

  Nguyen Khac, Hoang
  Cieľom diplomovej práce je priblížiť problematiku sezónnej akumulácie tepla s detailnejším zameraním na horninový akumulátor. Na základe projektu v nemeckom Attenkirchene sa pripraví výpočtový model. Po vykonaní technickej ...
 • „Smart cities“ a decentralizovaná výroba energie 

  Opátová, Alexandra
  Táto bakalárska práca popisuje princípy decentralizovanej výroby energie spolu s výhodami, či výzvami ktoré patria ku problematike. V prvej kapitole je popísaný koncept „smart city“ a oblasti využitia. Taktiež sú popísané ...
 • Snižování obsahu spalitelných látek v úletovém popelu 

  Mucha, Matej
  Práca pojednáva o vzniku, využití, výhodách a nevýhodách fluidnej vrstvy. Ďalej popisuje závod Elektrárne Vojany SE a.s., proces výroby a použitú technológiu cirkulačných fluidných kotlov s ich prevádzkovými nedostatkami. ...
 • Snížení produkce jemných částic u malých spalovacích jednotek 

  Grygar, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřená na jemné částice, které jsou produkovýny malými spalovacími jednotkami, a jejich snížení. První kapitola se věnuje problematice jemných částic, jejich vzniku, složení a dopadu na člověka ...
 • Spojení kondenzačního kotle se solárními kolektory pro zásobování RD tepelnou energií 

  Zeman, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zásobování tepla pro reálný dům v obci Libhošť, okres Nový Jičín. Jako hlavní strategie zásobování je uvažován plynový kondenzační kotel, který nahradí dosluhující kotel na plyn, ve ...
 • Sušení biomasy 

  Kroupa, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá sušením biomasy a bilančním výpočtem zadané sušícího zařízení. Úkolem je vypočítat množství spalin potřebných k vysušení 170 kg fermentátu o vlhkosti 50% na vlhkost 15%.
 • Úprava multicyklonu za biomasovým kotlem 

  Vafek, Petr
  Diplomová práce se zabývá úpravami multicyklónu, které vedou ke zlepšení jeho odlučivosti tuhých částic. Práce začíná teoretickou části, kde jsou předvedeny vlastnosti a druhy odlučovačů tuhých znečišťujících látek se ...
 • Velikost částic tuhých popelovin 

  Lochman, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá možnými způsoby analýzy velikosti tuhých částic popelovin a jejich vlivem na prostředí. První polovina práce je věnována spalování, vzniku popela a palivům, které jsou běžně užívány pro ...
 • Vlastnosti agropelet 

  Němeček, David
  Tato práce řeší problematiku spalování agropelet a s tím související výhody a nevýhody jejich použití ve spalovacích zařízeních. V práci je nejprve rozdělena biomasa, přičemž se zaměřuje hlavně na rostlinnou biomasu a ...
 • Vliv skládkování na výhřevnost biomasy 

  Černý, Michal
  Hlavním cílem této bakalářské práce je experimentální ověření vlivu skládkování na parametry biomasy. První část práce se zabývá definicí, vznikem a základním rozdělením biomasy. V další části práce najdeme problematiku ...
 • Vytápění a chlazení RD s kombinovaným systémem dodávky tepelné a el. energie 

  Pavlíček, Michal
  Vytápění a chlazení společně s kvalitou vnitřního ovzduší, je nyní diskutované téma nejen u rodinných domů. Jde ruku v ruce se snižováním energetické náročnosti budov. Tuto skutečnost upravují různé zákony či nařízení, ať ...
 • Využití absorpčních systémů v teplárenství 

  Vidlák, David
  Cílem práce je seznámení se základními vlastnostmi absorpčních tepelných čerpadel a jejich rostoucí významností na trhu. V první části práce je provedena rešerše pro objasnění skutečností spojených s čerpadly. Úvodem jsou ...
 • Využití oxidu uhličitého k produkci energie 

  Svoboda, Kryštof
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím oxidu uhličitého jako zdroje energie ve formě uhlíkatých paliv. V první části jsou popsány možnosti zachycení oxidu uhličitého a jeho následného uložení. Druhá část práce je věnována ...