Now showing items 41-52 of 52

 • Simulace tekutin a plynů 

  Zivčák, Jan
  Tato bakalářská práce zpracovává tématiku simulace tekutin a plynů na osobních počítačích. Práce porovnává různé přístupy s ohledem na proveditelnost simulace v realném čase. Pozornost je také věnována metodam pro zobrazovaní ...
 • SMART CAR: Automatická detekce vozidel 

  Burkot, Martin
  Tato bakalárská práce se venuje detekci pohybujících se vozidel v sekvenci obrázku. V úvodu je proveden strucný rozbor soucasných metod pro detekci vozidel a pohybu ve scéne obecne. V dalších kapitolách je navržena a popsána ...
 • Stereoskopické řízení robota 

  Žižka, Pavel
  Tato práce se zabývá rekonstrukcí 3D scény s využitím stereovize. Rozebírá metody a postupy pro automatickou detekci korespondujících bodů v obou obrazech a jejich zpětnou projekci do trojrozměrného prostoru. Navržený ...
 • Systémy řízení skladových operací 

  Korčián, Stanislav
  Cílem práce je popis metod implementace systémů řízení skladových operací v průmyslovém podniku se zaměřením na technické řešení, optimalizaci programového vybavení a zavádění nových způsobů práce. Vývoj systému řízení ...
 • Tutoriál tvorby aplikací pro Apple iPhone 

  Ondrůj, Daniel
  Tato práce si klade za cíl vytvořit tutoriál, který by pomohl vývojářům, majícím zájem o tvorbu aplikací pro Apple iPhone, překonat počáteční neznalost iPhonu, vývojového prostředí, jazyka a možností využití prvků telefonu. ...
 • Uživatelské rozhraní pro evidenci a řízení návštěv 

  Nosek, Petr
  Tato bakalářská práce obsahuje popis návrhu a implementace elektronického uživatelského rozhraní pro evidenci a řízení návštěv. V této eletronické evidenci jsou zaznamenávány informace o příchozích návštěvách a přidělených ...
 • Uživatelské rozhraní pro mobilního tlumočníka 

  Štěrba, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu, implementace a testování grafického uživatelského rozhraní pro aplikaci Mobilní tlumočník. Tvorba rozhraní je zaměřena na platformu Android. První část vysvětluje pojmy ...
 • Uživatelské rozhraní založené na zpracování hloubkové mapy 

  Kubica, Peter
  Tradiční uživatelská rozhraní nejsou vždy nejvhodnější variantou ovládání aplikací. Úlohou této práce je seznámit se s problematikou zpracování dat ze senzoru Kinect a analyzovat možnosti ovládání aplikací prostřednictvím ...
 • VJ mixer, ovládaný gesty rukou 

  Vlk, Jakub
  Tato práce popisuje realizaci VJ Mixeru ovládaného pomocí gest ruky. Pro konstrukci VJ mixeru je nutné nejprve detekovat samotné ruce v obraze. Proto jsou v této práci nejprve popsány metody detekce lidské kůže v obraze, ...
 • Vyhledávání osob ve fotografii 

  Svoboda, Pavel
  Základem rozpoznávání lidí ve fotografii je obecně počítačové vidění, které poskytuje metody a algoritmy pro samotnou implementaci. Některé z nich popisuje právě tato práce. Celý proces rozpoznávání lidí je zpracován do ...
 • Využití senzorů mobilního zařízení v automobilu 

  Aron, Lukáš
  Tato práce se zabývá využitím akcelerometru v mobilním zařízení pro měření vibrací v automobilu. Toto měření mapuje kvalitu silničního povrchu. Ze signálu z akcelerometru a aktuální rychlosti je vyhodnoceno dle prahové ...
 • Webová služba - obrazové mozaiky 

  Beil, Vojtěch
  Tato práce se zabývá vytvořením obrázkové mozaiky -- tedy obrázku, který je složen z~dalších tak, aby se z~dálky jevil jako obrázek jiný. Dále se práce zabývá možností přenesení takovéto programu jako webovou službu.