Now showing items 41-60 of 114

 • Kalibrace kontaktních a bezkontaktních teploměrů 

  Skalický, David
  Tato práce se zabývá problematikou kalibrace kontaktních a bezkontaktních teploměrů. Teoretická část práce popisuje fyzikální zákonitosti, které jsou podstatné pro kontaktní a bezkontaktní měření teploty, požadavky kladené ...
 • Kalibrace závaží a vah 

  Vojtová, Klára
  V úvodní kapitole této práce je zachycena organizační struktura národního metrologického systému České republiky a její návaznost na mezinárodní organizace. Dále je zde uvedena základní terminologie z oblasti metrologie, ...
 • Komparace elektrických vlastností alternativních elektroizolačních kapalin a minerálních olejů 

  Jurčák, Tomáš
  Diplomová práce se věnuje elektroizolačním kapalinám v elektrotechnickém průmyslu. Je zde uvedeno rozdělení kapalin podle normy, rozdělení olejů, stav současného výzkumu alternativních elektroizolačních kapalin a popis ...
 • Komparace naměřených a modelovaných charakteristik teplotních čidel 

  Vitek, Juraj
  Cieľom tejto práce je zoznámiť sa s všetkými druhmi elektrických snímačov teploty, ich kategóriami, použitím a presnosťou. Súčasťou práce je aj funkčný simulátor pre elektrické kovové snímače teploty s meraním.
 • Komparace přesnosti různých teplotních čidel 

  Szotkowski, Radek
  Bakalářská práce se zabývá přesným měřením teploty za využití různých snímačů teploty a různých teploměrů. Jsou prostudovány odporové senzory teploty, termoelektrické články a nejistoty měření. V praktické části jsou ...
 • Lakové nanokompozitní materiály 

  Hlavčo, Tomáš
  Predkladaná práca pojednáva o problematike nanočastíc a nanotechnológií a ich využití v oblasti dielektrík. Základným ciežom práce bolo vyrobiť sadu lakových vzoriek plnených nanočasticami. Na vzorkách potom premerať časové ...
 • Matematická transformace resorpčních proudů z časové do frekvenční oblasti 

  Košíková, Lucia
  Práce pojednává o měření časových závislostí nabíjecího a vybíjecího proudu dielektrikum a následném převodu získaných charakteristik do frekvenční oblasti. Převod mezi časovou a frekvenční oblastí se provádí pomocí ...
 • Matematické transformace v dielektrické relaxační spektroskopii 

  Brida, Marek
  Predložená práca pojednáva o problematike dielektrickej relaxačnej spektroskopie v časovej oblasti, zmerania absorpčných charakteristík a ich prevodu do frekvenčnej oblasti vytvorením frekvenčnej závislosti stratového ...
 • Metodika bezkontaktního měření teploty 

  Skalický, David
  Následující práce se zabývá problematikou bezkontaktního měření teplot a kalibrací vybraného měřiče teploty. Začátek práce pojednává o fyzikálních zákonech a základních pojmech, které je třeba znát pro bezkontaktní měření ...
 • Měření drsnosti laserovou profilometrií 

  Mach, Radoslav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá technológiou laserovej profilometrie za účelom merania drsnosti materiálov. V teoretickej časti sa efektívnym spôsobom venuje aspektom danej problematiky a ozrejmuje základné vlastnosti ...
 • Měření náhradního obvodu piezoelektrického rezonátoru 

  Vomočil, Vojtěch
  Diplomová práce pojednává o obecném přehledu teorie piezoelektřiny zaměřeném jak na matematický popis, tak na popis vlastností piezoelektrických látek. Dále se zaměřuje na popis piezoelektrických rezonátorů s podrobnějším ...
 • Minimalizace chyb při měření velmi malých proudů 

  Maule, Radek
  Tato práce se zabývá metodikou měření velmi malých proudů řádově 10-8 - 10-14 [A] a chyb, které vznikají při tomto měření. V práci je kladen důraz na elektrickou vodivost izolačních materiálů a rozhraní elektroda – ...
 • Modelování a aproximace absorpčních dějů v dielektrických materiálech 

  Raška, Jiří
  Tato práce se zabývá polarizačními jevy vyskytujícími se v dielektrických materiálech a podrobněji se zaměřuje na fyzikální a matematický popis absorpčních jevů. Součástí práce je programové prostředí, vytvořené pomocí ...
 • Modelování a chování složených soustav ve střídavém elektrickém poli 

  Matoušek, Jiří
  Předkládaná práce se zabývá modelováním průběhů dielektrických veličin a směsných vztahů pro řešení vlastností složených soustav v závislosti na frekvenci. V teoretické části je objasněna fyzikální podstata polarizačních ...
 • Modelování fyzikálních jevů v polovodičových materiálech 

  Pálka, Mário
  Táto práca sa zaoberá vlastnosťami a fyzikálnymi javmi vyskytujúcimi sa v polovodičových materiáloch. Detailne sú popísané generačno - rekombinačné procesy v stave termodynamickej nerovnováhy. Výstupom z práce je softwarová ...
 • Modifikace elektroizolačního laku mletou slídou 

  Drápal, Aleš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou složených soustav na bázi elektroizolačních laků, plněných různými hmotnostními procenty mikromleté slídy. Základním zaměřením této práce je sledování vlivu plniva na dielektrické ...
 • Modulární interaktivní simulace materiálových veličin 

  Raška, Jiří
  Tato práce se zabývá vybranými jevy, probíhajícími v elektrotechnických materiálech a fyzikálními zákonitostmi, jež tyto jevy popisují. Součástí práce je přehledné programové prostředí, vytvořené pomocí programovacího ...
 • Navrh vysokonapěťového zdroje pro elektrické namáhání izolačních materiálů 

  Příborský, Václav
  Cílem této práce je rozebrat problematiku stárnutí dielektrických materiálů a parametry prostředí působících při stárnutí. Porovnává druhy namáhání, kdy a jak působí a jak jejich působení eliminovat. Dále se zaměřuje na ...
 • Návrh frameworku pro automatické testování webových stránek 

  Sieber, Lukáš
  Následující práce se zabývá problematikou automatizovaného testování webových aplikací s využitím volně dostupného nástroje vyvíjeného pod Google Code. Tímto nástrojem je Selenium webdriver, jež se v poslední době stal ...
 • Návrh vysokonapěťového zdroje sinusového napětí 

  Uherek, Jaromír
  Cílem diplomové práce je návrh zdroje pro testování izolačních materiálů s výstupním napětím 50 V - 2 kV a pevnou frekvencí 50 Hz. Zdroj je řízen pomocí osobního počítače, do kterého jsou odesílány hodnoty skutečného napětí ...