Now showing items 41-60 of 310

 • Metody opotřebení staveb a jejich použitelnost v praxi 

  Peřina, Josef
  Diplomová práce je souhrnem popisujícím, jaký vztah mají různé metody stanovení opotřebení u nemovitostí k odhadu ceně tržní a k ceně zjištěné dle platného zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování. Podkladem pro srovnání byly ...
 • Moderní dřevostavba rodinného domu 

  Zářecký, Jan
  Tato bakalářská práce zpracovává samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům, který se skládá ze sendvičových konstrukcí. Nosná konstrukce domu je dřevěná skeletová. Objekt je zastřešen plochou střechou. V návrhu je kladen ...
 • Moderní trendy ve vytápění rodinného domu 

  Dohnal, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá moderními trendy ve vytápění rodinných domů. Na začátku je uvedena krátká historie a současné zdroje energie pro vytápění rodinných domů. Následuje rešerše jednotlivých technologií pro ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Koblížek, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je návrh nadstandardního rodinného domu s dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím v obci Trubějov. Návrh je zpracován na úrovni projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby. ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Řehák, Radek
  Práce řeší projektovou dokumentaci rodinného domu pro tříčlennou až pětičlennou rodinu na území Vysokého Mýta. V hmotném a proporčním řešení se snaží navázat na tradici zdejší architektury. Objekt je navržen jako dvojpodlažní, ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Prokop, Radek
  Bakalářská práce se zabývá projektem rodinného domu osazeného do svažitého terénu. Práce odpovídá rozsahu stavební části dokumentace pro provádění stavby , jež dále určuje rozdělení do jednotlivých celků. Jedná se o ...
 • Nadstandartní rodinný dům 

  Bystroň, Patrik
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním prováděcí dokumentace pro novostavbu nadstandartního rodinného domu. Rodinný dům je samostatně stojící a má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Nosný systém je stěnový z keramických ...
 • Napájení domu energií z obnovitelných zdrojů 

  Gaborčík, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití obnovitelných zdrojů energii pro napájení rodinného domu. V teoretické části je zpracována rešerše ohledně dostupných technologii využívající solární kolektory, fotovoltaické ...
 • Nákladové ocenění staveb z různých materiálových bází 

  Zemánek, Jaroslav
  Tématem diplomové práce je porovnání dvou rodinných domů ve třech materiálových variantách. Jednotlivé varianty jsou oceňovány pomocí nákladové metody – podrobný položkový rozpočet, propočet podle THU a výpočet podle ...
 • Návratnost investic do snížení tepelných ztrát rodinného domu 

  Žák, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi snížení tepelných ztrát zvoleného rodinného domu. Součástí práce je výpočet tepelné ztráty před realizací rekonstrukce podle ČSN EN 12381. Hlavní částí této práce je zhodnocení navržených ...
 • Návrh elektroinstalace s inteligentními prvky pro rodinný dům 

  Lengyel, Ladislav
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo v prvom rade teoretické zoznámenie sa s projektovou dokumentáciou a s problematikou inteligentnej elektroinštalácie. Prvú časť bakalárskej práce tvoria požiadavky a definície zásad pre ...
 • Návrh obytné zóny v Roudné 

  Votípka, Jakub
  Cílem této práce je návrh obytné zóny v obci Roudné. Tato nová zóna poskytne prostor pro 132 nových stavebních parcel. Zóna je situována v jihovýchodní části obce Roudné, s rozlohou 10,58 ha, která je uzemním plánem pro ...
 • Návrh tepelného zdroje pro vytápění rodinného domu 

  Maštera, Václav
  Tato bakalářská práce se věnuje vytápění a návrhu zdroje tepla pro rodinný dům. První kapitola pojednává o různých zdrojích tepla pro vytápění. Rozdělují se podle druhu paliva a způsobu vytápění. Druhá část je seznámení s ...
 • Návrh větracího systému rodinného domu 

  Hrbata, Jiří
  Diplomová práce pojednává o návrhu větracího systému pro nízkoenergetický rodinný dům. Součástí je souhrnné pojednání o důvodech a potřebách větrání a také jsou zde uvedeny principy větracích systému používaných pro rodinné ...
 • Návrh větrání a chlazení v rodinném domě 

  Bíza, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na návrh větrání a chlazení pro rodinný dům. První část práce se zabývá možnostmi větrání a chlazení, vzduchovody a jejich součástmi a vybranými větracími jednotkami. Následující část se zabývá ...
 • Návrh větrání v rodinném domě 

  Hrbáček, Jiří
  Cílem bakalářské práce je návrh větracího systému s rekuperací v rodinném domě. V úvodní kapitole je práce zaměřena na rešerši větracích jednotek a jejich částí. Dále je stanoveno potřebné množství větracího vzduchu a jsou ...
 • Návrh zdroje pro vytápění rodinného domu 

  Bartlíková, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá zdroji sloužící k vytápění rodinných domů. Jejich výhodami či nevýhodami a problematikou spojenou s výběrem zdroje tepla. První část práce obsahuje především obecné informace o jednotlivých ...
 • Návrh zdroje tepla pro domovní vytápění 

  Galík, Tomáš
  Tato bakalářská práce vznikla za účelem obeznámení se zdroji tepla vyuţívaných v rodinných domech a návrhu vytápěcího systému pro konkrétní dům. První část práce je rešeršní a popisuje výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů. ...
 • Návrh zdroje tepla pro domovní vytápění 

  Nevoral, Michal
  Cílem bakalářské práce je seznámení se zdroji tepla, které jsou vhodným vytápěním pro rodinný dům s důrazem na tepelná čerpadla. V první části jsou popsány všechny zdroje tepla, které se dají použít pro domovní vytápění. ...
 • Návrh zdroje tepla pro domovní vytápění 

  Dobai, Szabolcs
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vykurovaním a výberom vhodného zdroja tepla pre rodinné domy. V prvej kapitole sú popísané zdroje tepla využívané pre vykurovanie rozdelené podľa paliva. Druhá časť je venovaná výpočtu ...