Now showing items 41-60 of 74

 • Optimalizace vytápění rodinných domů s využitím obnovitelných zdrojů energie 

  Husák, Ondřej
  Obsahem diplomové práce je seznámení se s problematikou obnovitelných zdrojů energie a globálního oteplování. Zhodnocení využívaní těchto zdrojů v domácnostech v České republice. Ve vybraném rodinném domu proveďte měření ...
 • Penzion 

  Koršala, Martin
  Předmětem diplomové práce je vyhotovení projektové dokumentace stavební části novostavby Penzionu s restaurací a vinným sklepem. Objekt se nachází ve Vážanech nad Litavou. Svým umístěním spadá pod Velkopavlovickou oblast. ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy: analýza návratnosti investic fotovoltaické elektrárny 

  Vodičková, Tatjana
  Předmětem bakalářské práce je podnikatelský záměr realizace fotovoltaické elektrárny na střechu jednoho ze skladovacích areálů ve vlastnictví firmy, zhodnocení návratnosti projektu realizovaného v roce 2009 oproti roku ...
 • Porovnání OZE pro vytápění 

  Lapáček, Martin
  Obsahem této bakalářské práce je odborná rešerše, která se zabývá obnovitelnými zdroji ve vytápění a ohřevu vody. V první části jsou uvedeny obecné charakteristiky a rozdělení jednotlivých obnovitelných zdrojů. Popis ...
 • Posouzení možností zásobování RD elektrickou energií z OZE 

  Halamíček, Milan
  Tato bakalářská práce popisuje využití obnovitelných zdrojů, které je možno použít pro výrobu elektrické energie. Představuje zde tři způsoby, mezi které patří větrná elektrárna, fotovoltaický systém a vodní elektrárna. ...
 • Posouzení vlivu jednotlivých druhů OZE na elektrizační soustavu 

  Zmeškal, Pavel
  Tato práce se zabývá uplatněním jednotlivých druhů OZE v podmínkách České republiky a jejich využitím v lokalitách nacházejících se na našem území. Následně dodávaný výkon z OZE v čase a jeho vliv na spolehlivost dodávky ...
 • Průkaz energetické náročnosti mateřské školy 

  Mahovská, Adriana
  Bakalářská práce zpracovává dva průkazy energetické náročnosti mateřské školy, a to ve variantě pro stávající stav a nový stav. V teoretické části se práce zabývá solárními kolektory. Výpočtová část obsahuje specifikaci ...
 • Prvky pro lokální soběstačnost obytných souborů 

  Grmela, Daniel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Příspěvek je úvodem do disertační práce na téma lokální soběstačnost obytných souborů. Je prvotní základní úvahou na toto téma, vyjadřuje motivaci, stanovuje cíl a meze v nichž má být řešen a podává přehled základních ...
 • Příklady lokálně soběstačných obytných souborů 

  Grmela, Daniel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Příspěvek navazuje na téma mé disertační práce „Lokální soběstačnost obytných souborů“. Předkládá přehled základních, v tuzemských podmínkách reálně uplatnitelných prvků a řešení, pomocí kterých je možné zajistit lokální ...
 • Solární energetické systémy pro bytový dům 

  Svrček, Milan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na solárně-termické systémy pro ohřev teplé užitkové vody v aplikaci na bytovém domě. Práce je pouze teoretického charakteru. První část práce jsem věnoval úvodu do solární energie, její ...
 • Solární ohřev TUV 

  Flöhsler, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout funkční systém pro ohřev teplé užitkové vody (dále TUV) a ekonomickou stránku projektu. Návrh zahrnuje správné určení velikosti solárních kolektorů, kde nesmíme opomenout zvolení ...
 • Solární systém 

  Tuhovčák, Ján
  Bakalářská práce opisuje problematiku solárních systémů pro ohřev užitkové vody (TUV), detailně probírá podmínky využití solárního systému, jeho výhody a nevýhody. Součásti práce je i podrobnější rozbor hlavních prvků ...
 • Solární záření v lokalitě VUT FSI v Brně 

  Horváth, Josef
  Tato práce se zabývá zpracováním měřených údajů ze snímačů solárního záření umístěných na budově C3 v lokalitě VUT FSI v Brně za rok 2007/08 a 2008/09. Cílem práce je prezentovat měřené údaje solárního záření ve statistické ...
 • Systém řízení slunečních kolektorů 

  Cseri, Peter
  V prvej časti mojej práce som preštudoval materiály o možnosti využitia slnečnej energie. Následne som napísal rešerši o všetkých potrebných komponentoch používaných s solárnych systémoch. Navrhol som štruktúru systému pre ...
 • Tvorba vnitřního mikroklima v domu s "téměř nulovou spotřebou" energie 

  Fibich, Marek
  Návrh vytápění v objektu s téměř nulovou spotřebou energie. První část popisuje analýzu objektu a jeho vytápění, teorii tepelného čerpadla a hodnocení soustav s tepelným čerpadlem. V druhé části najdeme tři varianty ...
 • Vědeckotechnický park ve Zlíně 

  Kožíšek, Vladimír
  Předmětem této diplomové práce je návrh vědeckotechnického parku při univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Ten je členěn na tři pracoviště: na výukové a školící, pracoviště pro aplikovaný výzkum a podnikatelské centrum. Lokalita, ...
 • Vliv malých domácích spotřebičů na ekonomiku solárních systémů 

  Hosová, Žaneta
  Tato práce se zaměřuje na popis a funkci solárních systémů a možnosti připojení malých domácích spotřebičů. Cílem této práce je z naměřených hodnot posoudit ekonomiku reálného solárního systému s využitímm teplé vody pro ...
 • Vodíková paliva 

  Umlauf, Martin
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření základní rešerše k problematice konzervace energie z obnovitelných zdrojů. Hlavním cílem práce je posouzení vodíkových paliv získaných pomocí elektrické energie elektrolýzou vody. ...
 • Vyhodnocení ekonomické efektivnosti solárního systému 

  Mikl, Antonín
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektu termického solárního systému pro ohřev teplé vody, venkovního bazénu a přitápění vybraného rodinného domu. Seznamuje nás jakým způsobem se dá využívat slunce na výrobu tepelné ...
 • Vytápění domu s "téměř nulovou spotřebou" energie 

  Lacina, Martin
  Hlavní náplní práce je návrh vytápění víceúčelového objektu. Specifikem návrhu je požadavek na "téměř nulovou" spotřebu energie k vytápění. V první části práce jsou popsány v současnosti nejčastější systémy vedoucí k úspoře ...