Zobrazují se záznamy 2445-2464 z 6472

 • K projektu Výzkum lidové architektury - současný pohled na odkaz lidové architektury 

  Korčáková, Alžběta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Současný pohled na odkaz lidové architektury je proměnlivý. Různí se také pohledy odborníků z řad architektů, etnologů, pracovníků památkové péče. Nicméně lidová architektura je součástí kulturního dědictví a měla by tedy ...
 • K transformačním vztahům vektorů elektromagnetického pole 

  Ženíšek, Alexander; Lamač, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2015)
  V letošním roce si připomínáme nejenom 100 let od vzniku obecné teorie relativity, ale také 110 let od vzniku speciální teorie relativity. V tomto příspěvku se hlavně zaměříme na detailní odvození transformačních vztahů ...
 • k-Nearest Neighbors Algorithm in Profiling Power Analysis Attacks 

  Martinasek, Z.; Zeman, V.; Malina, L.; Martinasek, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016-06)
  Power analysis presents the typical example of successful attacks against trusted cryptographic devices such as RFID (Radio-Frequency IDentifications) and contact smart cards. In recent years, the cryptographic community ...
 • Kaizen, áno či nie? 

  Vidová, Helena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010-12)
  Purpose Actual International economic situation brings continual changes. They press upon the business to behave rationally, to find the position and way of costs saving not to suffer the customer. The customer loss will ...
 • Kalibrace snímačů teplot 

  Záboj, Jakub
  V bakalářské práci je popsán vliv změny teploty na fyzikální vlastnosti látek a materiálů. Historický vývoj teploměrů a měření teploty, který vedl k zavedení jednotné teplotní stupnice. Je zde vytvořen přehled sou-časných ...
 • Kalibrace zkušebního zařízení MZGS-200 a sledování únavových experimentů pomocí LabVIEW 

  Klus, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá kalibrací zkušebního zařízení MZGS-200 a způsobem záznamu a analýzy signálu z tenzometrů v průběhu únavových experimentů. V rámci práce byl teoreticky odvozen vztah pro síly působící na zkušební ...
 • Kalman Filter Aided Cooperative Optical Beam Tracking 

  Soysal, G.; Efe, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-06)
  In free-space optical communication between mobile terminals relative motion of the terminals requires an active mechanism to maintain optical alignment between the stations. Cooperative optical beam tracking could be used ...
 • Kam spěje současná kultura a umění? 

  Rybář, Radovan (Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2014)
  Analýza role kultury a umění v dnešní přetechnizované společnosti, která relativizuje hodnotu a smysl lidské existence.
 • Kamera pro aplikace v biologii 

  Jurák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem IP bloků pro termokameru. Tato termokamera je určenou pro zkoumání rostlin. Hlavní součástí termokamery je detektor infračerveného záření, který snímá frekvence v rozsahu 8 – 14 m. ...
 • Kanalizační přípojky na stokové síti 

  Novotný, Jiří
  Bakalářská práce je komplexně zaměřena na problematiku kanalizačních přípojek. První část práce je věnována technickému řešení přípojek podle platných norem a zákonů. Dále je uveden postup zřizování přípojek. Především ...
 • Karetní hra Kabrňáci 

  Stopka, Jan; Dvořák, Jindřich (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2015)
  Kabrňáci jsou moderní karetní hra s matematickou tematikou. Článek vás postupně provede obsahem hry a jejím cílem. Stručně shrneme pravidla a princip hry a nakonec se podíváme také na historii vzniku této karetní hry a ...
 • Kartografická díla pro děti předškolního věku 

  Mainclová, Jana
  Cílem této diplomové práce byla analýza dostupných českých i zahraničních kartografických děl, využitelných zcela nebo jen částečně pro děti předškolního věku. Součástí práce je návrh a maketa orientačního plánu obce určená ...
 • Kastlová okna – jejich náhrady v detailu 

  Halamíčková, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Jak správně nahradit kastlová okna ? Co je tou hodnotou, která původní kastlová měla, a dnes se ji snažíme naplnit ? Má smysl původní kastlová okna nahrazovat replikami, i když od nich očekáváme tepelně – technické vlastnosti, ...
 • Ke stanovení výše bezdůvodného obohacení ve stavebnictví 

  Klišová, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The issue of determining the amount of unjust enrichment in the construction lies in the fact that there is no legislation or other methodological tool that would assist for example legal experts in building above unjust ...
 • Key Information Retrieval in Hyperspectral Imagery through Spatial-Spectral Data Fusion 

  Mianji, F. A.; Zhang, Y.; Babakhani, A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-12)
  Hyperspectral (HS) imaging is measuring the radiance of materials within each pixel area at a large number of contiguous spectral wavelength bands. The key spatial information such as small targets and border lines are ...
 • Kinematické buzení kyvadla 

  Vrána, Jiří
  Tato práce je zaměřena vytvořením modelové situace kinematicky buzeného kyvadla s jedním stupněm volnosti, které kmitá jak v lineárním, tak nelineárním stavu. V teoretické části je popsáno několik základních pojmů z teorie ...
 • Kinematické struktury pásových podvozků 

  Chlud, Martin
  Bakalářská práce představuje stručný přehled a historii pásových podvozků s důrazem na jednomístná vozidla. Ve druhé části se práce zabývá analýzou jednotlivých kinematických členů pásového podvozku. Třetí část se zabývá ...
 • Klasické a zlomkové modelování kmitavého pohybu 

  Hošek, Jaromír
  V této práci se zabýváme problematikou tlumených kmitů. Vedle klasického popisu za pomocí členu přímo úměrného první derivaci polohy se soustředíme na model obsahující derivaci neceločíselného řádu, tzv. zlomkový model ...
 • Klasifikace a dopady inovací uvedených českými malými a středními podniky 

  Procházka, Lukáš; Barton, Monika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-03)
  Purpose of the article: The article is focused on innovation activities that are considered a key element for future competitiveness of small and medium-sized enterprises. As a result, various public policies supporting innovative ...
 • Klasifikace akustických signálů 

  Pospíšil, Aleš
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku automatické klasifikace hudebních žánrů. Nejprve je hodnocen současný stav řešení problému s odkazem na již vytvořené studie a získané poznatky jsou využity k vlastní práci. ...