Now showing items 35634-35653 of 69879

 • O diferenciální rovnicích se zpožděním - aplikace v robotice 

  Tomášek, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012)
  V tomto článku jsou prezentovány některé zajímavé kvalitativní vlastnosti řešení diferenciálních rovnic se zpožděným argumentem. Naším cílem je demonstrovat skutečnost, že tyto vlastnosti se mohou dramaticky lišit v případě ...
 • O křivkách a křivostech 

  Šilhan, Josef; Žádník, Vojtěch (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  Vyjádření křivostí křivek v eukleidovské rovině a prostoru je velice standardnim cvičenim z diferenciální geometrie. Ve výsledných vzorcích vztažených k obecné parametrizaci křivky Lze vidět obsah rovnoběžníku, příp. objemy ...
 • O kvaternionových algebrách 

  Macálková, Lenka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012)
  V tomto článku jsou prezentovány dvě ekvivalentní definice kvaternionových algeber a uvedeny některé příklady. Cílem je seznámit čtenáře se základními pojmy. Více podrobností lze nalézt v [1].
 • O rozložení kořenů kubického polynomu 

  Čermák, Jan; Nechvátal, Luděk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2015)
  Článek je věnován problematice lokalizace kořenů kubického polynomu s obecnými reálnými koeficienty. Jsou zde odvozeny efektivní a současně optimální (tj. nutné i postačující) podmínky na koeficienty tohoto polynomu, které ...
 • O řešení problémů slabé konvergence 

  Franců, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2013)
  Článek je pokračováním práce J. Franců: Od kompozitních materiálů ke slabé konvergenci, Kvaternion 2/2012, 113-124, ve které byla formulována úloha homogenizace parciálních diferenciálních rovnic. Matematický přístup vede ...
 • O smlouvě kupní pro znalce 

  Marek, Karel (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12)
  Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Za kupní ...
 • O vymazávacích pravidlech v řízených gramatikách 

  Zemek, Petr
  V této práci je diskutován vliv vymazávacích pravidel na generativní sílu řízených gramatik, což je velký otevřený problém teorie řízeného přepisování. Tato práce studuje možnost odstranění vymazávacích pravidel z těchto ...
 • O živé vodě 

  Kytýrová Čichovská, Naděžda
 • Obalové materiály vhodné pro použití v potravinářském průmyslu 

  Marták, Radek
  Obalový materiál je prostředek, kterého se využívá jako ochrany potravin před vnějšími fyzikálními, chemickými a mikrobiologickými vlivy a tedy pro prodloužení údržnosti potravin. Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi ...
 • Obchod a investice do nemovitostí postižených exekucí v České republice 

  Procházka, Pavel
  Tato diplomová práce analyzuje právní základy a užití občanského zákoníku, majetkových zákonů, občanského soudního řádu a exekuční řádu v obchodu s nemovitostmi. Skrze případové studie se snaží poukázat na kritická místa ...
 • Obchod s elektřinou – možnosti koncového zákazníka 

  Winterová, Radka
  Ústředním motivem této diplomové práce je obchod s jednou z nejdůležitějších komodit na trhu - s elektřinou. Na toto téma je nahlíženo z pohledu fyzické osoby, která by v tomto energetickém odvětví chtěla začít obchodovat. ...
 • Obchodní a administrativní centrum 

  Lupač, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce ocelového skeletu patrové budovy obchodního a administrativního centra na Rokycansku. Budova je složena z příhradové válcové konstrukce věže průměru 11,165m o devíti ...
 • Obchodní a administrativní centrum 

  Novotný, Petr
  Cílem této diplomové práce byl návrh a analýza ocelové nosné konstrukce budovy pro obchodní a administrativní účely v Ostravě. Součástí práce je posouzení hlavních nosných konstrukčních prvků a vybraných detailů spojů. ...
 • Obchodní a administrativní centrum Poděbradská - stavebně technologický projekt 

  Kmeť, Peter
  Táto diplomová práca sa venuje stavebne technologickej príprave obchodného centra v Prahe 9, Vysočany. Cieľom tejto práce bolo zvoliť vhodný postup výstavby. Práca obsahuje obecné informácie o stavbe so stavebne technologickým ...
 • Obchodní a nákupní centrum v Brně 

  Serbousková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce obchodního centra situovaného v Brně. Zastavěná půdorysná plocha je 1973 m2 (půdorys ve tvaru L s rozměry 48 m x 50 m). Konstrukce se skládá ze tří částí. Budova ...
 • Obchodní aktivity podniku v zahraničí 

  Doležel, Vladimír
  Práce je zpracována na platformě reálného úkolu, kdy se společnost rozhodla zajistit svou trvalou přítomnost na rakouském trhu. Po analýze současného stavu, která prokázala racionalitu tohoto rozhodnutí, je zpracován ...
 • Obchodní centrum 

  Hándlová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce obchodního centra, které se nachází ve Zlíně. Maximální půdorysné rozměry konstrukce jsou 153 x 49 m. Maximální výška objektu je 23,1 m. Konstrukce obchodního ...
 • Obchodní centrum 

  Soudek, Jan
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce obchodního centra v Chrudimi v Pardubickém kraji. Obchodní centrum bylo navrženo jako trojlodní se společným prostorem. Každá z lodí má půdorysné ...
 • Obchodní centrum 

  Rádlová, Markéta
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a statické posouzení ocelové nosné konstrukce obchodního centra ve Svitavách. Objekt se uvažuje jako trojlodní o půdorysných rozměrech 45×27 m K hlavní lodi je navržen předsunutý ...
 • Obchodní centrum 

  Mudrík, Marián
  Cieľom bakalárskej práce je návrh oceľobetónovej konštrukcie viacpodlažnej obchodnej budovy v meste Partizánske. Objekt je navrhnutý ako dvojpodlažný, v mieste medzi prvými dvoma priečnymi väzbami prechádza aj do tretieho ...