Now showing items 38314-38333 of 69879

 • P1-approximation for radiative transfer: application to SF6 + Cu arc plasmas 

  Bogatyreva, Nadezda; Bartlová, Milada; Aubrecht, Vladimír; Holcman, Vladimír (De Gruyter Open, 2014-12-01)
  The objective of the paper consists of a theoretical prediction of radiative heat transfer in arc plasmas of SF6 (sulphur hexafluoride) with various admixtures of copper vapours. As a mathematical tool the P1-approximation ...
 • Pacemakers And Their Sources Of Energy 

  Pagáčová, Lenka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This article discusses the pacemakers and their sources of energy. The introduction is to clarify the basic characteristics and history of pacemakers. The core of the article is the implementation of realization and ...
 • Package and PCB Effects Shift Intermodulation Notch in an RF Common-Emitter Amplifier 

  Wu, J.-M.; Ko, M.-Y. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-04)
  A Taylor series analysis is conducted to study the effects of the package and printed circuit board (PCB) on the intermodulation nulling of an RF common-emitter amplifier. The equivalent parasitic element of the package ...
 • Packml And Its Integration Into Abb Robot Studio For Holonic Manufacturing System Testing 

  Benesl, Tomas (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper describes the possibilities of using PackML standard in ABB Robot Studio for stimulating a holonic manufacturing systems. Using the creation of the functional and animated model in ABB Robot Studio, it is possible ...
 • Padákové záchranné systémy lehkých sportovních letadel 

  Šorf, Oldřich
  Tato doktorská práce popisuje padákové záchranné systémy pro malá letadla a zaměřuje se na jejich funkčnost v krajních oblastech obálky použitelnosti, zejména v malých výškách a při malých rychlostech letu (pádu). K rozšíření ...
 • Palác Magnum - realizace hrubé spodní stavby 

  Hrubá, Denisa
  Cílem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé spodní stavby paláce Magnum. Detailněji se zabývá nejoptimálnějším návrhem pracovních postupů, strojní sestavy, položkového rozpočtu, časového plánu, ...
 • Paletizace frézovací multifunkčního obráběcího centra s vodorovnou osou vřetena 

  Hynšt, Tomáš
  Práce se zabývá problémem paletizace pro těžké obrobky u frézovacích multifunkčních obráběcích center. Cílem práce je navrhnout vhodný způsob paletizace obrobku pro navržený obráběcí stroj. V první části práce je návrh ...
 • Paletová zdviž s válečkovým dopravníkem 

  Holcapfl, Zdeněk
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh paletové zdviže s připevněným úsekem poháněné válečkové tratě, pro přepravu europalet s břemenem o hmotnosti 1200 kg. Navržená zdviž je určena pro vertikální manipulaci mezi ...
 • Paletové skladovací systémy 

  Vlasák, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je rešeršní studie způsobů skladování paletizovaného materiálu. V jejím obsahu jsou popsány jednotlivé nejrozšířenější typy paletizačních systémů včetně jejich konstrukčních řešení, použití a ...
 • Paletový dopravník 

  Klembara, Lukáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá konštrukčným návrhom paletového dopravníku pre prepravu manipulačnej jednotky medzi prízemným a horným podlažím budovy vežkoskladu, podža zadaných technických parametrov. Práca obsahuje ...
 • Paletový vozík 

  Paulíček, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je návrh paletového vozíku vybaveného mechanismem, který umožní naložení vozíku do dodávky. Vozík je navržen na ručně-hydraulický pohon vidlic a je dimenzován na zatížení 1000 kg. V rešeršní ...
 • Paliva jaderných reaktorů a palivový cyklus 

  Bátěk, David
  Obsahem této bakalářské práce je charakterizovat používaná jaderná paliva v dnešních jaderných reaktorech a popsat části palivového cyklu od těžby a úpravy paliva, přes jeho energetické využití až po jeho konečné uložení. ...
 • Paliva pro spalovací motory 

  Vrbický, Jiří
  Tato práce se zabývá základními vlastnostmi paliv pro spalovací motory. Především jejich vlivem na termickou účinnost. Dále je zde uvedeno rozdělení paliv a jejich porovnání z hlediska ekologického, ekonomického a ...
 • Paliva získávaná z biomasy. 

  Poskočil, Milan
  Bakalářská práce se zabývá studii současného stavu využití paliv získávaných z biomasy pro pohonné jednotky vozidel a jejich další perspektivou. Cílem práce je zpracovaní přehledu motorových paliv získávaných z biomasy, ...
 • Palivo jaderných elektráren a jeho chování v průběhu vyhořívání 

  Matocha, Vítězslav
  Cílem této bakalářské práce je charakterizovat typy jaderných paliv a jejich vlastnosti, uvést základní typy jaderných reaktorů, jejich historii a různé druhy jaderných paliv, která používají. Dále se práce věnuje vnitřním ...
 • Palivo-regulační soustavy leteckých lopatkových motorů 

  Mašková, Šárka
  Tato bakalářská práce se zabývá palivo-regulačními soustavami leteckých lopatkových motorů, konkrétně historickým vývojem těchto soustav včetně přiblížení současných trendů v této oblasti, popisem funkce různých typů ...
 • Palivová čerpadla v raketách 

  Kalina, Adam
  Tato bakalářská práce pojednává o používaných čerpadlech v raketové technice, jejich provozních parametrech a obecné geometrii. Zvláštní pozornost je věnována inducerům, jejich vlivu na kavitaci v čerpadlech a přehled ...
 • Palivová vstřikovací čerpadla vznětových motorů 

  Kovářová, Lucie
  Bakalářská práce na téma „Palivová vstřikovací čerpadla vznětových motorů“ zachycuje přehled palivových vstřikovacích čerpadel pro vznětové motory a jejich vývoj. Smyslem této práce je vysvětlit a popsat princip funkce ...
 • Palivové cykly jaderné elektrárny Dukovany 

  Peroutková, Alena
  Tato práce popisuje stručně typy jaderných reaktorů, konstrukci tlakovodního jaderného reaktoru, principem uvolňování energie při štěpných reakcích. Blíže se věnuje provozu reaktoru, veličinám charakterizujícím provozní ...
 • Palivové články 

  Sedláček, Tomáš
  Tato bakalářská práce popisuje rozdělení palivových článků, princip jejich činnosti a složení jednotlivých typů článků. Uvádí výhody, či nevýhody jednotlivých typů článků a shrnuje jejich základní parametry. V práci je ...