Now showing items 10750-10769 of 57714

 • Extrakce informací z Wikipedie 

  Valušek, Ondřej
  Tato práce se zabývá automatickou extrakcí typů entit ve článcích anglické Wikipedie a jejich vybraných atributů. Jsou v ní představeny postupy za využití prvků strojového učení, které lze ke splnění tohoto účelu využít. ...
 • Extrakce informací ze slabě strukturovaného textu 

  Minárik, Matej
  V dnešnej dobe sa stretávame s pojmom Web 2.0, ktorý predstavuje web dokumentov. Dokumenty na webe sú dostupné vo väčšine prípadov v neštruktúrovanej, alebo čiastočne štruktúrovanej podobe. Pre lepšie a jednoduchšie ...
 • Extrakce klíčových slov z dokumentů 

  Matička, Jiří
  Práce se zabývá automatickou extrakcí klíčových slov z dokumentů. Jejím cílem je návrh a implementace aplikace, která bude schopná z dokumentu vyextrahovat množinu klíčových slov vyjadřující co nejpřesněji hlavní obsah ...
 • Extrakce klíčových slov z vědeckých článků 

  Kyjovský, Marek
  Hlavním cílem této práce je prozkoumat základní metody používající se k extrakci důležitých slov z článku. Poté se pokusit porozumět charakteru používaných klíčových slov z dostupné množiny testovacích anglických článků. ...
 • Extrakce krajinných prvků z dat dálkového průzkumu 

  Ferencz, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá klasifikačními metodami pro automatickou detekci různých krajinných prvků z kombinace snímků vysokého rozlišení a LiDAR dat. Hlavním cílem je představit další možnou metodu zpracování pro ...
 • Extrakce krajinných prvků z dat dálkového průzkumu 

  Martinová, Olga
  V této práci je popsán postup pro automatickou detekci krajinných prvků z dat pořízených bezkontaktními dálkovými metodami. Tato interpretace dat byla provedena v softwaru eCognition Developer prostřednictvím procesu ...
 • Extrakce krevního řečiště z Fundus snímku lidského oka 

  Baláš, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami segmentace obrazu a jejich využití při extrakci krevního řečiště oka z tzv. fundus snímků. K pochopení dané problematiky je na následujících stránkách popsán anatomický pohled do ...
 • Extrakce krevního řečiště z Fundus snímku lidského oka. 

  Pinkava, Marek
  Tato práce se zabývá zpracováním snímků sítnice lidského oka. Zrak je nejdůležitější lidský smysl a jeho poškození má pro člověka velmi vážné důsledky. Automatické zpracování snímků sítnice lidského oka zvyšuje efektivitu ...
 • Extrakce metadat z vědeckých článků 

  Lokaj, Tomáš
  Tato práce se zabývá extrakcí metadat z vědeckých článků. Je zde obecně popsán problém extrakce informací se zaměřením na zpracování textových dokumentů. Dále je představen autorem vytvořený program clanky2meta.py určený ...
 • Extrakce metadat z vědeckých článků 

  Vácha, Petr
  Práce porovnává dostupné vědecké vyhledávače se skriptem pro extrakci metadat z vědeckých prací vyvinutým Tomášem Lokajem na FIT VUT v Brně. Výsledky potvrzují nedostatky v extrakci metadat. Tato bakalářská práce zároveň ...
 • Extrakce obličeje zakrytého maskou 

  Križka, Dominik
  Bakalárska práca sa zaoberá viacerými spôsobmi na extrakciu maskovanej tváre za pomoci terahertzového a infračerveného žiarenia. Pre vyriešenie problému bola vytvorená špeciálna databáza fotografií dvanástich ľudí podľa ...
 • Extrakce obličejových únavových charakteristik řidiče 

  Kocich, Petr
  V této práci je rozebrána metoda detekce kůže hlavy řidiče a následná segmentace této oblasti v obraze. Je využito znalosti barvy kůže a detekce pohybu. Dále je otestován algoritmus pro detekci očí v obraze.
 • Extrakce příznaků a klasifikace obrazových dat 

  Jasovský, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá extrakcí příznaků a klasifikací obrazových dat v programovém prostředí Rapidminer. Teoretická část práce popisuje funkci a možnosti jednotlivých dějů probíhajících při procesu obrazového ...
 • Extrakce sémantických vztahů z textu 

  Schmidt, Marek
  Práce se zabývá extrakcí sémantických vztahů z anglických textů. Zaměřuje se především na použití syntaktické analýzy pro extrakci příznaků, které využívá jak pro různé statistické metody, tak i pro metodu založenou na ...
 • Extrakce statických rysů z binárních aplikací za účelem analýzy malwaru 

  Pružinec, Jakub
  Podoby škodlivého software sa deň čo deň menia a vyvíjajú. Vzniká tak nutnosť jednostaj tvoriť, aktualizovať a zlepšovať metódy na analýzu škodlivého software. Jedným z možných prístupov ako bojovať proti škodlivému software ...
 • Extrakce textových dat z internetových stránek 

  Mazal, Zdeněk
  Tato práce se zabývá získávání textových dat z webových stránek, přehledem jednotlivých wrpapperů a způsobů jejich extrakce. Obsahuje i přehled nejpoužívanějších programů pro extrakci dat z internetu. Součástí je program, ...
 • Extrakce textových dat z internetových stránek 

  Troják, David
  Tato práce se zabývá dolováním textových údajů z webových stránek, přehledem možných programů a způsoby extrakce textu. Součástí je program, vytvořený v programovacím jazyku Java, který umožňuje získávat textová data z ...
 • Extrakce textu z PDF 

  Kubík, Petr
  Práce se zabývá extrakcí textu z dokumentu PDF, obsahující především vícesloupcový text. Je zde popsána struktura PDF a rozbor získání textu z PDF. Práce se dále zaměřuje na návrh a implementaci algoritmu vylepšujicí ...
 • Extrakce texturních příznaků pro účely detekce glaukomového poškození 

  Daněk, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickou analýzou fundus snímků sítnice pomocí texturní analýzy využívající Markovská náhodná pole. Cílem práce je nalézt vhodné texturní parametry, které by bylo možné využít pro ...
 • Extrakce tunelovaných dat do samostatných toků 

  Nahálka, Roman
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat aplikaci pro extrakci tunelovaných dat do samostatných toků. Aplikace bude odstraňovat všechny vrstvy zapouzdření, které se ve vstupním souboru nachází. Využití nástroje spočívá ...