Now showing items 49840-49858 of 57709

 • Úpravna vody Koryčany - použitá technologie a její změny od uvedení do provozu do současnosti 

  Konečná, Veronika
  V práci je shrnuta problematika úpravy pitné vody se zřetelem na konkrétní technologii použitou na úpravně vody v Koryčanech, která zajišťuje asi osminu výroby pitné vody v okrese Hodonín a zásobuje pitnou vodou asi 20 ...
 • Úpravny vody v ČR 

  Pavlů, Tomáš
  Hlavním cílem práce je vytvoření přehledného katalogu vybraných úpraven vody v České republice, který by podával základní informace o jednotlivých objektech. První část práce je věnována obecným informacím o úpravnách vody ...
 • Úpravy bytových jader systému T06B 

  Čechová, Pavla (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
  Příspěvek se zabývá možnostmi úprav systému T06B, který patří k nejrozšířenějším soustavám panelových staveb s množstvím variant. Principy tohoto příčného systému s rozponem 3600mm základní nosné struktury umožňují množství ...
 • Úpravy čerpadla pro provoz v turbinovém režimu 

  Jahn, Jan
  Hydraulický návrh hydrodynamického stroje je proveden s cílem dosáhnout vysoké hodnoty účinnosti transformace energie. Hydraulický návrh čerpadla a turbíny má své specifické odlišnosti. Za pomoci numerické mechaniky tekutin ...
 • Úpravy motoru pro závodní použití 

  Fried, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravami sériového motoru pro závodní účely. Práce stručně popisuje předpisy šampionátu FIA CEZ Divize 4 a konkurenční pohonné jednotky. Dále rozebírá sériovou podobu motoru a dvě varianty ...
 • Úpravy nábřeží 

  Složilová, Hana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2007)
  Při nahlížení na problematiku úprav nábřeží musíme zohlednit problém v celé jeho komplexnosti. V minulosti i v současnosti představuje nábřeží v myslích lidí pouze funkční protipovodňové opatření. Kterým se řeší problém ...
 • Úpravy pohonných jednotek pro motoristický sport 

  Slovák, Marek
  Tato bakalářské práce pojednává o základních možnostech jakými lze zvyšovat výkonnostní parametry motoru za účelem nasazení jednotky v motoristickém sportu. Zaměřuje se především na teoretickou stránku provedení úprav, ...
 • Úpravy střižných postupových nástrojů 

  Dziuban, Jiří
  Diplomová práce se zabývá stanovením a odstraněním příčin kvalitativních problémů při výrobě konektorů a drobných elektronických součástek pro automobilový průmysl. Zhotovení těchto komponentů se provádí tvářením ve střižných ...
 • Úroky z půjček a úvěrů a jejich daňová uznatelnost v konkrétní OS 

  Bednářová, Kamila
  Bakalářská práce pojednává o problémech obchodních společností, které jim vznikají v souvislosti s přijímáním úvěrů a půjček a zejména s posouzením nákladových úroků z pohledu daňové uznatelnosti pro účely daně z příjmů ...
 • Úřad práce Brno - město, stavebně technologická příprava stavby. 

  Surý, Viktor
  Stavebně technologický projekt se zabývá novostavbou Úřadu práce v Brně. Jedná se o administrativní budovu o šesti nadzemními a jednom podzemním podlaží. Objekt má tvar lichoběžníku. Svislé i vodorovné nosné konstrukce, ...
 • Úsekové měření rychlosti pro analýzu dopravy 

  Kubíčková, Pavla
  Tato bakalářská práce se zabývá úsekovým měřením rychlosti automobilů. Práce popisuje existující metody detekce registračních značek a rozpoznání znaků v nich obsažených. Následně jsou popsány metody kaskádového klasifikátoru ...
 • Úsporné vzduchotechnické systémy v rodinném domě 

  Seget, Ondřej
  Cílem projektu je navrhnout vzduchotechnické zařízení s úsporným provozem. Navržený systém teplovzdušného rovnotlakého vytápění je podporován solárními kolektory a kapalinovým zemním výměníkem pro předehřev vzduchu.
 • Úsporné zabezpečovací zařízení s modulem (Espressif) ESP8266/ESP32 

  Ondráček, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací úsporného zabezpečovacího zařízení pomocí Wifi modulu ESP32. Zařízení bude detekovat otevření dveří/oken/prostoru pomocí magnetického kontaktu a tuto událost nahlašovat na ...
 • Úspory energie při modernizaci PC sítě 

  Doležal, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou problémů úspor v elektrické energiích. Na základě změřených skutečností obsahuje analýzu nákladů na elektrickou energii.
 • Úspory v materiálových tocích v návaznosti na EMS výrobních podniků 

  Šimák, Marek
  Tématem disertační práce jsou „Úspory v materiálových tocích v návaznosti na EMS výrobních podniků“. Ekologicky šetrné hospodaření průmyslových podniků je velmi důležité nejen vzhledem ochraně životního prostředí, ale i z ...
 • Úspory ve vytápění budov 

  Rokůsek, Petr
  Diplomová práce se teoreticky v části A zabývá řešením úspor na vytápění a ohřevu teplé vody. Zkoumá vliv jednotlivých úsporných opatření na celkovou potřebu a spotřebu tepla, jejích energeticko-ekonomický dopad a porovnává ...
 • Úspory vodních zdrojů v pavilonu plazů ZOO Brno 

  Maidlová, Kateřina
  Předmětem této diplomové práce je návrh úspor vodních zdrojů a energií v pavilonu plazů ZOO Brno. Teoretická část popisuje aktuální stav vodního hospodářství zoologické zahrady. Praktická část se věnuje možným zdrojům vody, ...
 • Ústí nad Orlicí – úprava náměstí Svobody 

  Šeda, Matěj
  Předmětem práce je projektová dokumentace návrhu úpravy stávající neřízené průsečné křižovatky na okružní křižovatku tvaru elipsy. Navržena je komunikace pro pěší a přesunutí zastávky autobusu. Automobilová doprava bude ...
 • Útok elektromagnetickým postranním kanálem 

  Nečas, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnou a sestavit měřicí pracoviště pro zkoumání elektromagnetického postranního kanálu v kryptografii. A dále pak seznámit čtenáře se základními způsoby útoků elektromagnetickými a výkonovými postranními ...