Now showing items 49880-49899 of 57713

 • Úvěrování fyzických osob bankovními a nebankovními subjekty 

  Sádlík, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na komparaci obchodních bank, družstevních záložen a nebankovních úvěrových institucí z hlediska nabídky spotřebitelských úvěrů pro nepodnikající fyzické osoby. Srovnání je provedeno na základě ...
 • Úvěrování fyzických osob neúčelovými úvěry a půjčkami od bankovních a nebankovních subjektů 

  Jandák, Antonín
  Bakalářská práce se zabývá komparací obchodních bank, družstevních záložen a nebankovních úvěrových institucí z hlediska nabídky neúčelových úvěrů a půjček pro nepodnikající fyzické osoby. Na základě analýzy úvěrové nabídky ...
 • Úvěrování podnikajících fyzických osob 

  Rychlá, Michaela
  Tato bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na popis odborné terminologie z oblasti bankovnictví, klasifikaci bankovních úvěrových produktů a postup úvěrového procesu. V praktické části se práce zaměřuje na analýzu ...
 • Úvěrování podnikatele vybranými bankovními a nebankovními institucemi 

  Václavík, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním možností úvěrování podnikatelského subjektu podnikatelským úvěrem u vybraných bankovních a nebankovních institucí. Jednotlivé možnosti jsou mezi sebou porovnány na základě analýzy ...
 • Úvěrování soukromého podniku obchodními bankami v soudobých podmínkách Slovenské republiky 

  Vrľáková, Dominika
  Bakalárska práca sa zaoberá súčasnými možnosťami úverovania súkromného podniku obchodnými bankami na území Slovenskej republiky a jej hlavným zameraním je analyzovanie jednotlivých druhov úverov ponúkaných bankami a ...
 • Úvěrování soukromě podnikajících osob v České republice 

  Janík, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá analýzou možností úvěrování ekonomických činností podnikajících fyzických osob na území České republiky. Důraz je kladen zejména na situaci v letech 2007, 2009 a 2010, na jejichž základě je ...
 • Úvěrové a crowdfundingové financování 

  Šipošová, Katarína
  Cieľom mojej bakalárskej práce je na základe analýzy a komparácie úverového a crowdfundingového spôsobu financovania vybrať vhodnú variantu pre konkrétny start-up projekt. Ďalej porovnať ponúkané služby u vybraných ...
 • Úvěrové financování firmy v soudobých podmínkách slovenského finančního trhu 

  Putiška, René
  Bakalárska práca. Jej zámerom je navrhnutie optimálneho podnikateľského úveru pre konkrétny podnikateľský subjekt na Slovensku. Zaoberá sa analyzovaním a porovnávaním rôznych druhov úverov na základe stanovených kritérií. ...
 • Úvěruschopnost klienta u nebankovního subjektu 

  Kindl, Tomáš
  Tématem bakalářské práce je úvěrování fyzických osob nebankovními subjekty v současné situaci České republiky. Zaměřuje se především na systém posuzování fyzických osob nebankovní společností a stanovení úvěruschopnosti ...
 • Úvěry fyzických osob podnikatelů a možnosti jejich získání v soudobých podmínkách ČR 

  Kopecká, Tereza
  Hlavním cílem této diplomové práce je zvolit nejvhodnější způsob úvěrového financování podnikatelské činnosti fyzické osoby v simulovaných podmínkách. První část je věnována shrnutí teoretických pojmů k problematice úvěrů. ...
 • Úvěry poskytované malým a středním podnikům 

  Jablonická, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou úvěrování malých a středních podniků. V první části práce je uveden segment malých a středních podniků a jeho konkrétní vymezení. Další část se zabývá charakteristikou bankovních ...
 • Úvod do matematické ekonomie pro ekonomy 

  Mezník, Ivan (CERM, 2017)
  Knížka je určena studentům magisterských studijních programů ekonomického zaměření. Na začátku studia (obvykle bakalářského) absolvují posluchači jako prerekvizity předměty inženýrská matematika, mikroekonomie, makroekonomie ...
 • Úvod do metodiky stanovení výše bezdůvodného obohacení – I 

  Klišová, Jana (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Cílem tohoto příspěvku je nastínění předchozí právní úpravy, definování styčných pojmů, ale také vzájemné souvislosti podsystémů vytvářejících systém. Snahou celku je eliminace neoprávněných a neodůvodněných zásahů do ...
 • Úvod do metodiky stanovení výše bezdůvodného obohacení – II 

  Klišová, Jana (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
  Cílem tohoto příspěvku, jenž navazuje na příspěvek z minulého čísla, je nastínění platné právní úpravy, vztahující se k bezdůvodnému obohacení, dle nyní platného občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., její komparace ...
 • Úvod do metody Six sigma a její využití v praxi 

  Šerák, Petr
  Metodologie Six Sigma se dnes používá v mnoha firmách a společnostech ke zlepšování kvality procesů a výrobků. Využívá k tomu různé statistické nástroje a jedním z hlavních je lineární regrese. Cílem této práce je stručný ...
 • Úvod do metody Six sigma a její využití v praxi 

  Šimek, Petr
  V diplomové práci jsem se zabýval metodou Six Sigma a jejím užitím v praxi ve firmě Miele technika s.r.o. První část se zabývá teoretickým popisem metody Six Sigma, metodikou DMAIC a používanými nástroji jako je SIPOC, ...
 • Úvod do metody Six sigma a její využití v praxi 

  Joska, Jakub
  První část bakalářské práce se zabývá popisem metody Six sigma a její nejčastěji používané metodiky DMAIC. Druhá část stručně uvádí do konkrétního příkladu z technické praxe - galvanického pokovování. Ve třetí části jsou ...
 • Úvod do problematiky forenzních (soudních) věd 

  Adamec, Vladimír; Schüllerová, Barbora (Akademické nakladatelství CERM, 2016-05)
  Problematika forenzních věd nabývá zejména v posledních letech na významu, který s sebou nese i jejich adekvátní rozvoj. S nástupem nových technologií a inovací v postupech jsou dnes odborníci schopni dosáhnout relativně ...
 • Úvodní slovo 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2017-07)
 • Úvodní slovo šéfredaktora 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Úvodní slovo šéfredaktora