Now showing items 55133-55152 of 57874

 • Významnost tahových napětí při ohybu prutu se zabráněnou podélnou deformací 

  Wolf, Jonatan
  Závěrečná práce se zabývá významností tahových napětí vzniklých při ohybu prutu se zabráněnou podélnou deformací. Tento problém je řešen především exaktními výpočty tahových napětí pro různé geometrie, materiály a velikosti ...
 • Významnost „architektonických“ prvků stavby na potřebu tepla na vytápění 

  Křeček, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Počátek návrhu úsporné stavby je nejvíce „abstraktní složkou návrhu s velmi nejistými vstupy", neboť spousta parametrů v té chvíli je ještě zcela neznámá. Při navrhování pasivního domu se uplatňuje spousta navzájem propojených ...
 • VÝZVA JMÉNEM VENKOV 

  Klumparová, Petra
  Diplomová práce se zabývá dnešním venkovem. Hledáním základních principů v oblasti územního plánování vznikl názorný Manuál, který klade důraz především na urbanistické otázky a na některé z nich se snaží odpovídat ...
 • Výzvy k transformaci: Česká sakrální architektura v první polovině dvacátého století 

  Obrtlík, Jan (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2015)
  During the first half of the twentieth century, church architecture in the Central European area – determined, around 1900, by the framework of architectural historicism and eclecticism – absorbed a number of influences ...
 • Výživa a mozková neurodegenerativní onemocnění 

  Šálková, Michaela
  Tato bakalářská práce má formu rešerše a jejím tématem je studium vlivu výživy na rozvoj neurodegenerativních onemocnění. Práce je rozdělena na čtyři části. V první části je popsána struktura a fyziologie lidského mozku, ...
 • Vzájemná interakce magnetického pole a kavitujícího proudění 

  Harazin, Přemysl
  Práce je složena z rešeršní a experimentální části. V rešeršní části je podrobně řešeno vzájemné ovlivnění mezi magnetickým polem a vodou a mezi magnetickým polem a kavitací. Jelikož jsou názory na ovlivnění často protichůdné, ...
 • Vzájemná interakce tlakových pulsací a kmitání nepřímé trubice 

  Hrazdíra, Zdeněk
  Tato práce se zabývá matematickým modelováním multifyzikálního problému vzájemné interakce kmitající trubice a kapaliny ve 2D oblasti. Nejprve jsou odvozeny příslušné fyzikální parciální diferenciální rovnice zvlášť pro ...
 • Vzájemná interakce tlakových pulsací a kmitání trubice 

  Hrazdíra, Zdeněk
  Cílem této práce je zjištění vlivu kmitání trubice na tlakové pulsace v kapalině. Matematický popis soustavy trubice-kapalina je složen z patřičných okrajových podmínek a z vlnových rovnic odvozených ze základních fyzikálních ...
 • Vzájemná interakce vozidel a silničních záchytných systémů 

  Rozbroj, Lukáš
  V této bakalářské práci se naučilo pracovat s programem LS-DYNA. Výsledkem byl výpočet deformací pro betonovou bariéru, do které bylo naráženo vozidlem v rychlostech 80 km/h, 100km/h a 120 km/h pod úhly 15° a 30°. Byly ...
 • Vzájemná konverze OTDM a WDM 

  Kupčiha, Lukáš
  Cílem diplomové práce bylo seznámit se s možnostmi konverze mezi technologiemi OTDM a WDM. Vzhledem k rozsáhlé problematice byl nejprve popsán princip samotného optického přenosového systému. Samostatná kapitola byla ...
 • Vzájemná konverze OTDM a WDM systémů 

  Végh, Zoltán
  Cílem diplomové práce je rozbor optických telekomunikačních sítí WDM a OTDM a možností jejich přímé konverze. První kapitola byla věnována základům optiky. V další kapitole je popsán optické vlákno. Konkrétně jejich typy, ...
 • Vzájemná notifikace inteligentního telefonu a serveru 

  Douděra, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá notifikacemi mezi chytrým telefonem a aplikačním serverem ovládající inteligentním domácnost. Zaměřuje se na mobilní platformu Android, na kterou je navržené řešení implementováno. Mobilní ...
 • Vzájemná podobnost sekvencí aminokyselin různých organismů 

  Vysoudil, Ladislav
  Cílem této práce je pokusit se prostudovat a popsat práci se sekvencemi proteinů různých organismů a to především přiřazení sekvencí a vyhodnocení podobnosti sekvencí. Na začátku práce se zabýváme biochemií proteinů, jejich ...
 • Vzájemné působení záporných elektrod a iontových kapalin 

  Mahdalová, Kateřina
  Tato práce se zabývá elektrolyty a iontovými kapalinami pro Li-ion akumulátory. Sleduje vzájemné působení vybraných elektrolytů a iontových kapalin na elektrody. V teoretické části práce je pozornost soustředěná na popis ...
 • Vzdálená diagnostika lesnických lanovek 

  Říha, Pavel
  Práce se zaměřuje na popis elektroniky a ovladačů těžebních lanovek Larix. Důraz je kladen na řídicí systém mj. pracující s GSM modemem zajišťujícím komunikaci se vzdáleným monitorovacím střediskem. Rozbor potřeby lokální ...
 • Vzdálená diagnostika poruch výtahu 

  Weisser, Filip
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámení s řídicí jednotkou  rozvaděče výtahu a vytvoření převodníku pro její komunikaci se serverem. Dále navrhnout program pro sběr a uložení informací zaslaných řídicí jednotkou výtahu ...
 • Vzdálená konfigurace P4 zařízení 

  Neruda, Jakub
  Administrace rozsáhlých sítí z centrálního uzlu nezávisle na API poskytovaných výrobci síťových prvků je dnes stále ještě nevyřešený problém. K její praktické realizaci velice přispěl koncept SDN, který byl implementován ...
 • Vzdálená kontrola 3D tiskárny 

  Kajzr, Miroslav
  Podstatou tejto práce je zhrnúť poznatky o 3D tlači, predovšetkým pri FDM technológií. Vytvoriť prehľad pouţívaných materiálov tlače FDM procesom, určiť ich výhody a nevýhody, technické parametre a pouţiteľnosť. Ďalším ...
 • Vzdálená laboratoř pro dozimetrická měření 

  Hamada, Vladimír
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací vzdálené laboratoře pro dozimetrická měření v reálném čase přes síť internet. Práce zahrnuje návrh a realizaci vzdálené laboratoře z hlediska mechanické konstrukce, elektronického ...
 • Vzdálená správa jednočipových systémů 

  Vágner, Martin
  Práce řeší problematiku vzdálené správy paměti programu (firmware) jednočipových systémů založených na mikrokontrolérech řady Atmel AVR prostřednictvím rozhraní Ethernet a protokolů TCP/IP. Komunikaci zprostředkovává ...