Now showing items 1-13 of 13

 • Kritéria hodnocení energetické náročnosti čistíren odpadních vod 

  Úterský, Michal
  Úkolem této diplomové práce je návrh kritérií hodnocení energetické náročnosti čistíren odpadních vod. Cílem je vytvoření energetického dotazníku a vyhodnocovacího formuláře, který zatřídí čistírnu odpadních vod do hodnotících ...
 • Návrh stokové sítě obce Jemčina 

  Voldán, Karel
  Cílem této bakalářské práce je vypracování variantního řešení odkanalizování obce Jemčina oddílnou stokovou sítí. První část popisuje zájmovou lokalitu. V dalších částech se práce zabývá samotným návrhem jednotlivých variant ...
 • Návrh stokové sítě obce Střížov 

  Vrána, Radek
  Cílem této bakalářské práce je vypracování návrhu technického řešení odvodnění obce Střížov jednotnou stokovou sítí. První část pojednává o zájmové lokalitě. V další části se práce zabývá návrhem umístění stoky s ohledem ...
 • Posouzení technického stavu stokové sítě v obci 

  Krulová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením technického stavu stokové sítě v obci Sudice a následným doporučením sanace kanalizačních úseků a šachet. V této práci je uvedena legislativa, která se týká dané problematiky a ...
 • Posouzení technického stavu stokové sítě v obci 

  Chotová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá posouzením technického stavu stokové sítě v obci Dub nad Moravou. Hlavním cílem bylo provedení pasportizace stokové sítě. Na základě pasportizace je provedeno hydrotechnické posouzení jednotné ...
 • Posouzení vybrané části kanalizace v obci 

  Balas, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku softwarového vybavení při hydraulickém navrhování a posuzování stokových sítí. Práce se skládá z rešerše na téma simulační modely s výčtem používaných programů, se kterými se ...
 • Sanace podzemních vod kontaminovaných ropnými látkami 

  Kabelíková, Eva
  Tato bakalářská práce popisuje sanaci podzemních vod, která je kontaminovaná ropnými látkami. V první části jsou popsány způsoby jímání podzemních vod ze zdrojů, způsoby, možnosti a vlastnosti znečištění podzemních vod a ...
 • Studie odkanalizování a likvidace odpadních vod v obci 

  Dvorský, Petr
  Tato práce se zabývá studií stokové sítě v obci Pavlovice u Přerova. Jejím hlavním cílem je provedení pasportizace stokové sítě v obci včetně inspekce zdejších ČOV. Na základě výsledků pasportu byla provedena hydraulická ...
 • Účinnost odlehčovacích komor 

  Šlechtová, Tereza
  Cílem práce je zpracovat rešerši o odlehčovacích komorách. Proběhne seznámení s legislativou týkající se problematiky odlehčovacích komor, výčet jednotlivých druhů konstrukcí odlehčovacích komor a nejčastěji používanými ...
 • Využití šedých a dešťových vod v budovách 

  Úterský, Michal
  Úkolem této bakalářské práce je poukázat na možné využití šedých a dešťových vod v budovách. Hlavním cílem je úspora pitné vody pro konkrétní rodinný dům, zpětné využití vyčištěných šedých vod a dešťových vod v domácnosti ...
 • Získání a opětovné využití celulózy z odpadní vody 

  Kobzová, Kamila
  Úkolem této diplomové práce je poukázat na vlastnosti celulózových vláken získaných z odpadní vody a na důležitost recyklace surovin. Hlavním cílem je pak více přiblížit možnosti využití vláken celulózy jako cenného produktu ...
 • Získávání celulózy z odpadní vody 

  Kobzová, Kamila
  Úkolem této bakalářské práce je poukázat na množství celulózy v odpadních vodách a na její původ, který je hlavně v toaletním papíru z domácností. Hlavním cílem je pak přiblížit možnosti, jak celulózový kal získávají zpět ...
 • Znovuvyužití šedých vod v multifunkčních budovách 

  Skřička, Jakub
  Tato diplomová práce seznamuje čtenáře s dosavadními poznatky v oblasti znovuvyužití šedých odpadních vod. Teoretická část práce popisuje současný stav vody ve světě, dále charakterizuje odpadní vody a popisuje způsob ...