Now showing items 1-20 of 97

 • Alkylderiváty polycyklických aromatických uhlovodíků v životním prostředí 

  Jagošová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou alkylderivátů polycyklických aromatických uhlovodíků v jednotlivých složkách životního prostředí. V první části práce jsou shrnuty základní informace o jejich fyzikálních a ...
 • Analytické metody využívané při sledování kontaminace životního prostředí v souvislosti s těžbou uranových rud 

  Bílek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá zkušebními postupy, které se používají při sledování kontaminace životního prostředí po těžbě uranové rudy v oblasti uranového dolu v Dolní Rožínce. Zabývá se stanovením radioaktivních prvků ...
 • Analýza degradačních produktů organického barviva po rozkladu v diafragmovém výboji 

  Nejezchleb, Martin
  Práce je zaměřena na identifikaci degradačních produktů organického barviva Saturnová červeň L4B, vznikajících v diafragmovém výboji, pomocí separačních technik ve spojení s hmotnostní spektrometrií.
 • Analýza dehtu vzniklého spalováním biomasy 

  Chytil, Václav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu dehtu vzniklého při spalování biomasy. Vzorky dehtů byly poskytnuty Energetickým ústavem Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Jako stanovované skupiny látek byly zvoleny ...
 • Analýza vodných výluhů biouhlu pomocí separačních metod 

  Tučková, Dominika
  Předložená diplomová práce se zabývá analýzou vodných výluhů biouhlu pomocí separačních metod. Veškeré analyzované biouhly jsou vytvořené z čistírenských kalů mikrovlnnou pyrolýzou. Práce si klade za cíl optimalizovat ...
 • Bisfenol A ve vodním ekosystému 

  Nohelová, Gabriela
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou Bisfenolu A, zejména jeho vlivem na vodní ekosystém. V práci jsou přehledně shrnuty informace o jeho vlastnostech, výrobě a současném využití. Byl zde popsán jeho škodlivý dopad ...
 • Charakterizace chemického složení dehtu po zplyňování biomasy 

  Mahelová, Zora
  Biomasa je obnovitelný zdroj energie a představuje vhodnou alternativu fosilních paliv. Vhodnými metodami energetického využití biomasy jsou její spalování nebo zplyňování. V posledních letech je velký zájem právě o ...
 • Charakterizace účinnosti izolačních postupů vonných látek z rostlin 

  Stávková, Markéta
  Diplomová práce je zaměřena na izolaci vonných látek přírodního původu destilací vodní parou, ultrazvukovou extrakcí, mikrovlnnou extrakcí a tlakovou extrakcí rozpouštědlem. Získané extrakty byly charakterizovány pomocí ...
 • Chemická analýza organických reziduí v archeologických keramických nádobách 

  Bunžová, Aneta
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou organických reziduí v archeologických keramických nádobách. Práce se vedle teoretické charakterizace reziduí zabývá možností jejich extrakce a následné analýzy, která je vyzkoušena ...
 • Chiralita a její význam v environmentální organické analýze 

  Svobodová, Dagmar
  Tato bakalářská práce je vypracována jako literární rešerše zaměřená na charakterizaci chirality a jejím významem pro životní prostředí. Tato práce také podává přehled metod používaných pro chirální separaci a analýzu ...
 • Chirální analýza residuí léčiv v odpadních vodách 

  Svobodová, Dagmar
  V teoretické části se tato práce zabývá stručným popisem chirality se zaměřením na chirální léčiva. Popisuje jejich chování v lidském organismu, jejich absorpci, distribuci, metabolismus i vylučování. O osudu chirálních ...
 • Chirální analýza syntetických vonných látek ve vodním ekosystému 

  Švarcová, Lucie
  Diplomová práce zpracovává dostupné informace o chirální analýze syntetických vonných látek ve vodním ekosystému. V teoretické části práce je rozebrána chiralita a význam chirálních analýz na příkladech různých environmentálních ...
 • Detailní charakterizace pyrolýzního oleje pomocí separačních technik a hmotnostní spektrometrie 

  Žvaková, Veronika
  Cílem této diplomové práce je detailně charakterizovat složení pyrolýzního oleje pomocí separačních technik a hmotnostní spektrometrie. Při procesu pyrolýzy dochází k dekompozici složitých organických látek obsažených v ...
 • Determination of titanium dioxide nanoparticles in personal care products 

  Košík, Juraj
  Předkládaná diplomová práce se zabývá extrakcí nanočástic oxidu titaničitého z produktů osobní péče, konkrétně opalovacích krémů a následnou charakterizací těchto částic. Počet komerčně dostupných produktů s obsahem ...
 • Distribuce léčiv v čistírnách odpadních vod 

  Šilhánková, Lenka
  Předložená bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem – distribucí léčiv v odpadních vodách, u nichž byla prokázána toxicita na necílové organismy. Konkrétně řeší výskyt farmak ze skupiny beta-blokátorů, která se hojně ...
 • Extrakční detoxikace citlivých komponent 

  Andrle, Marek
  Extrakce rozpouštědlem je jednou z metod využitelných pro dekontaminaci citlivých komponent, které jsou kontaminovány bojovými chemickými látkami. Účinnost extrakční metody byla ověřována na vzorcích (ocelový nebo pryžový), ...
 • Fotokatalytický rozklad vody oxidovými polovodiči modifikovanými grafenem/grafenoxidem 

  Marek, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na téma alternativního získávání vodíku jako energetického zdroje budoucnosti pomocí fotokatalytického rozkladu vody v přítomnosti polovodičových materiálů - zejména modifikovaného a nemodifikovaného ...
 • Fyzikálně-chemické aspekty ekologických teplonosných kapalin 

  Skolil, Jan
  Disertační práce rozvíjí složení nemrznoucích teplosměnných kapalin mimo tradiční jednodruhové glykoly vyráběné z propenu a ethenu. Na základě posouzení zejména fyzikálních vlastností zvažuje použití progresivních nemrznoucích ...
 • Hormony v čistírenských kalech 

  Jagošová, Klára
  V současnosti je věnována značná pozornost výskytu farmaceuticky aktivních látek ve složkách životního prostředí. Tyto látky jsou vylučovány z těla ve volné nebo metabolizované formě a prostřednictvím odpadních vod se ...
 • Hormony v odpadních vodách 

  Petrušová, Pavlína
  Tato bakalářská práce podává přehled kontaminantů odpadních vod typu steroidních hormonů. Je zde uveden stručný popis těchto látek a jejich fyzikálně-chemických vlastností, jsou popsány jejich zdroje v životním prostředí ...