Now showing items 1-20 of 22

 • The Effect of the Thermosensitive Biodegradable PLGA–PEG–PLGA Copolymer on the Rheological, Structural and Mechanical Properties of Thixotropic Self-Hardening Tricalcium Phosphate Cement 

  Vojtová, Lucy; Michlovská, Lenka; Valová, Kristýna; Zbončák, Marek; Trunec, Martin; Částková, Klára; Krtička, Milan; Pavliňáková, Veronika; Poláček, Petr; Dzurov, Matej; Lukášová, Věra; Rampichová, Michala; Suchý, Tomáš; Sedláček, Radek; Ginebra, Maria-Pau; Montufar Jimenez, Edgar Benjamin (MDPI, 2019-01-17)
  The current limitations of calcium phosphate cements (CPCs) used in the field of bone regeneration consist of their brittleness, low injectability, disintegration in body fluids and low biodegradability. Moreover, no method ...
 • Influence of Hydroxyapatite Nanoparticles and Surface Plasma Treatment on Bioactivity of Polycaprolactone Nanofibers 

  Šťastná, Eva; Částková, Klára; Ráheĺ, Jozef (MDPI, 2020-08-20)
  Nanofibers are well known as a beneficial type of structure for tissue engineering. As a result of the high acquisition cost of the natural polymers and their environmentally problematic treatment (toxic dissolution agents), ...
 • Moderní metody přípravy porézní biokeramiky 

  Šťastný, Přemysl
  Práce se zabývá metodami přípravy porézních keramik se zaměřením na biokeramické podpůrné systémy kostních tkání, anglicky nazývané "bioscaffolds". Rešerše je členěna do tří částí. První část je věnována koloidním suspenzím, ...
 • Obrábění keramických těles pomocí CAD-CAM 

  Kaplan, Lukáš
  Bakalářská práce se v literární části zabývá keramickými materiály na bázi Al2O3 a ZrO2, metodami přípravy vzorků pro následné obrábění, metodami obrábění keramiky, a to především technologií CNC frézovaní v neslinutém a ...
 • Obrobitelné biokeramické pěny připravené metodou gelového lití 

  Šťastný, Přemysl
  Diplomová práce se zabývá vývojem systému pro přípravu individualizovaných biosccafoldů připravených obráběním HA pěny připravené pomocí metody gelového lití a konsolidované epoxidovou reakcí. Diplomová práce navazuje na ...
 • Obrobitelné biokeramiky připravené metodou gelového lití 

  Kolář, Martin
  V diplomové práci byl vypracován literární přehled metody gelového lití a na jeho základě byly připravené vodné suspenze oxidu zirkoničitého pro metodu gelového lití. Tyto suspenze byly posuzovány z hlediska obsahu keramického ...
 • Příprava a charakterizace nanovláken na bázi biopolymerů 

  Nemčovský, Jakub
  Témou bakalárskej práce je príprava a charakterizácia nanovlákien na bázi biopolymérov. Teoretická časť zhrňuje doposiaľ známe informácie v oblasti biopolymérov, jejich vlastností, prípravy a možnosti analýzy. Experimentálna ...
 • Příprava a vlastnosti bezolovnatých piezokeramických materiálů 

  Tásler, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem bezolovnatých piezokeramických materiálů, s detailním zaměřením na materiál označovaný jako BCZT. Na vzorcích tohoto materiálu o chemickém složení (Ba0,85Ca0,15)(Zr0,1Ti0,9)O3 je ...
 • Příprava a vlastnosti feroelektrických keramických materiálů 

  Vykoukalová, Tereza
  Cílem práce bylo připravit keramický materiál na bázi barium stroncim titanátu (Ba0,70Sr0,30TiO3, BST) pro feroelektrické aplikace. Pro přípravu keramického práškového materiálu BST bylo využito syntéz v kapalném stavu na ...
 • Příprava keramických materiálů pro piezoelektrické aplikace 

  Karkuszová, Karina
  Diplomová práca sa zaoberá prípravou a spracovaním bezolovnatej piezokeramiky s perovskitovou štruktúrou. Pomocou syntézy v pevnej fáze (SSR) a syntézou v kvapalnej fáze (sol-gel) bol pripravený prášok draselno-sodného ...
 • Příprava keramických vláken elektrostatickým zvlákňováním 

  Nemčovský, Jakub
  Diplomová práca je zameraná na prípravu keramických vlákien elektrostatickým zvlákňovaním. Teoretická časť diplomovej práce zhrňuje doposiaľ známe informácie v oblasti keramických vlákien, ich vlastností, aplikácií a výroby. ...
 • Příprava kompozitních vláknitých struktur metodou elektrostatického zvlákňování pro piezoaplikace 

  Schifferová, Zuzana
  Pomocí elektrostatického zvlákňování byla připravena polymerní i kompozitní polymerkeramická nanovlákna. Jako nejvhodnější prekurzor byl stanoven roztok 20 hm.% polyvinylidenfluoridu (PVDF) ve směsi dimethylsulfoxidu (DMSO) ...
 • Příprava vláken na bázi bioskla a sklo-keramiky metodou electrospinning 

  Kozáková, Zdenka
  Bakalářská práce je zaměřena na přípravu vláken na bázi bioskla a sklokeramiky. Teoretická část práce shrnuje rozdělení a popis biomateriálů a jejich využití v biomedicínských aplikacích. Hlavní část práce se zabývá přípravou ...
 • Structure–Properties Relationship of Electrospun PVDF fibers 

  Částková, Klára; Kaštyl, Jaroslav; Sobola, Dinara; Petruš, Josef; Šťastná, Eva; Říha, David; Tofel, Pavel (MDPI, 2020-06-23)
  Electrospinning as a versatile technique producing nanofibers was employed to study the influence of the processing parameters and chemical and physical parameters of solutions on poly(vinylidene fluoride) (PVDF) fibers’ ...
 • Studium přípravy keramických membrán 

  Matějková, Michaela
  V bakalářské práci byla vypracována literární rešerše zabývající se přípravou keramických membrán vhodných pro energetické aplikace (membránové reaktory, palivové články) a materiálů vhodných pro jejich přípravu. Na základě ...
 • Syntéza a příprava bezolovnaté piezokeramiky 

  Řeháková, Bára
  Tématem diplomové práce je syntéza a následná příprava bezolovnaté piezokeramiky s perovskitovou strukturou, konkrétně draselno-sodného niobátu (KNN). V teoretické části jsou popsány možnosti syntéz KNN prášku, jeho tvarování ...
 • Syntéza a slinování keramiky na bázi ZrO2 pro biomedicínské aplikace 

  Jahodová, Daniela
  Tématem diplomové práce je příprava tetragonálního oxidu zirkoničitého dopovaného oxidem yttritým, ceričitým a hořečnatým. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku a popis dopované keramiky, dále na možnosti přípravy ...
 • Syntéza biokeramických materiálů na bázi hydroxyapatitu 

  Kočicová, Pavla
  Práce se zabývá precipitační syntézou nanočásticového hydroxyapatitu s cílem posoudit vliv reakčních podmínek na morfologii částic. Teoretická část je zaměřena na obecnou charakterizaci biomateriálů, biokeramik a fosforečnanů. ...
 • Syntéza feroelektrických a dielektrických keramických kompozitních materiálů 

  Čípová, Eva
  Tématem diplomové práce je příprava feroelektrických a dielektrických kompozitních materiálů, konkrétně se práce zabývá přípravou barium stroncium titanitu (BST). V teoretické části jsou popsány možnosti syntéz BST prášků ...
 • Syntéza funkčních keramických práškových materiálů 

  Čípová, Eva
  Tématem bakalářské práce jsou elektrokeramické materiály, konkrétně materiály na bázi perovskitů. Teoretická část popisuje elektrokeramické materiály, jejich aplikace a možnosti jejich syntéz. Experimentální část je zaměřena ...