Now showing items 1-17 of 17

 • The Effect of the Thermosensitive Biodegradable PLGA–PEG–PLGA Copolymer on the Rheological, Structural and Mechanical Properties of Thixotropic Self-Hardening Tricalcium Phosphate Cement 

  Vojtová, Lucy; Michlovská, Lenka; Valová, Kristýna; Zbončák, Marek; Trunec, Martin; Částková, Klára; Krtička, Milan; Pavliňáková, Veronika; Poláček, Petr; Dzurov, Matej; Lukášová, Věra; Rampichová, Michala; Suchý, Tomáš; Sedláček, Radek; Ginebra, Maria-Pau; Montufar Jimenez, Edgar Benjamin (MDPI, 2019-01-17)
  The current limitations of calcium phosphate cements (CPCs) used in the field of bone regeneration consist of their brittleness, low injectability, disintegration in body fluids and low biodegradability. Moreover, no method ...
 • Moderní metody přípravy porézní biokeramiky 

  Šťastný, Přemysl
  Práce se zabývá metodami přípravy porézních keramik se zaměřením na biokeramické podpůrné systémy kostních tkání, anglicky nazývané "bioscaffolds". Rešerše je členěna do tří částí. První část je věnována koloidním suspenzím, ...
 • Obrobitelné biokeramické pěny připravené metodou gelového lití 

  Šťastný, Přemysl
  Diplomová práce se zabývá vývojem systému pro přípravu individualizovaných biosccafoldů připravených obráběním HA pěny připravené pomocí metody gelového lití a konsolidované epoxidovou reakcí. Diplomová práce navazuje na ...
 • Obrobitelné biokeramiky připravené metodou gelového lití 

  Kolář, Martin
  V diplomové práci byl vypracován literární přehled metody gelového lití a na jeho základě byly připravené vodné suspenze oxidu zirkoničitého pro metodu gelového lití. Tyto suspenze byly posuzovány z hlediska obsahu keramického ...
 • Příprava a charakterizace nanovláken na bázi biopolymerů 

  Nemčovský, Jakub
  Témou bakalárskej práce je príprava a charakterizácia nanovlákien na bázi biopolymérov. Teoretická časť zhrňuje doposiaľ známe informácie v oblasti biopolymérov, jejich vlastností, prípravy a možnosti analýzy. Experimentálna ...
 • Příprava a vlastnosti bezolovnatých piezokeramických materiálů 

  Tásler, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem bezolovnatých piezokeramických materiálů, s detailním zaměřením na materiál označovaný jako BCZT. Na vzorcích tohoto materiálu o chemickém složení (Ba0,85Ca0,15)(Zr0,1Ti0,9)O3 je ...
 • Příprava a vlastnosti feroelektrických keramických materiálů 

  Vykoukalová, Tereza
  Cílem práce bylo připravit keramický materiál na bázi barium stroncim titanátu (Ba0,70Sr0,30TiO3, BST) pro feroelektrické aplikace. Pro přípravu keramického práškového materiálu BST bylo využito syntéz v kapalném stavu na ...
 • Příprava keramických vláken elektrostatickým zvlákňováním 

  Nemčovský, Jakub
  Diplomová práca je zameraná na prípravu keramických vlákien elektrostatickým zvlákňovaním. Teoretická časť diplomovej práce zhrňuje doposiaľ známe informácie v oblasti keramických vlákien, ich vlastností, aplikácií a výroby. ...
 • Příprava kompozitních vláknitých struktur metodou elektrostatického zvlákňování pro piezoaplikace 

  Schifferová, Zuzana
  Pomocí elektrostatického zvlákňování byla připravena polymerní i kompozitní polymerkeramická nanovlákna. Jako nejvhodnější prekurzor byl stanoven roztok 20 hm.% polyvinylidenfluoridu (PVDF) ve směsi dimethylsulfoxidu (DMSO) ...
 • Studium přípravy keramických membrán 

  Matějková, Michaela
  V bakalářské práci byla vypracována literární rešerše zabývající se přípravou keramických membrán vhodných pro energetické aplikace (membránové reaktory, palivové články) a materiálů vhodných pro jejich přípravu. Na základě ...
 • Syntéza a příprava bezolovnaté piezokeramiky 

  Řeháková, Bára
  Tématem diplomové práce je syntéza a následná příprava bezolovnaté piezokeramiky s perovskitovou strukturou, konkrétně draselno-sodného niobátu (KNN). V teoretické části jsou popsány možnosti syntéz KNN prášku, jeho tvarování ...
 • Syntéza a slinování keramiky na bázi ZrO2 pro biomedicínské aplikace 

  Jahodová, Daniela
  Tématem diplomové práce je příprava tetragonálního oxidu zirkoničitého dopovaného oxidem yttritým, ceričitým a hořečnatým. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku a popis dopované keramiky, dále na možnosti přípravy ...
 • Syntéza biokeramických materiálů na bázi hydroxyapatitu 

  Kočicová, Pavla
  Práce se zabývá precipitační syntézou nanočásticového hydroxyapatitu s cílem posoudit vliv reakčních podmínek na morfologii částic. Teoretická část je zaměřena na obecnou charakterizaci biomateriálů, biokeramik a fosforečnanů. ...
 • Syntéza feroelektrických a dielektrických keramických kompozitních materiálů 

  Čípová, Eva
  Tématem diplomové práce je příprava feroelektrických a dielektrických kompozitních materiálů, konkrétně se práce zabývá přípravou barium stroncium titanitu (BST). V teoretické části jsou popsány možnosti syntéz BST prášků ...
 • Syntéza funkčních keramických práškových materiálů 

  Čípová, Eva
  Tématem bakalářské práce jsou elektrokeramické materiály, konkrétně materiály na bázi perovskitů. Teoretická část popisuje elektrokeramické materiály, jejich aplikace a možnosti jejich syntéz. Experimentální část je zaměřena ...
 • Syntéza keramických práškových materiálů v přítomnosti ultrazvukového pole 

  Kočicová, Pavla
  Práce se zabývá syntézou oxidu ceričitého, oxidu samaritého a oxidu ceričitého dopovaného oxidem samaritým. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku, aplikace a možnosti syntéz oxidu ceričitého. Experimentální část ...
 • Tvarování biokeramiky metodou povlakování namáčením 

  Gockert, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem základních tvarovacích metod biokeramických materiálů, speciálně popisem metody povlakování namáčením. Následně experimentální část prezentuje použití této metody k přípravě keramických ...