Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení seizmické odolnosti navrhnuté potrubní trasy 

    Čapičík, Martin
    Cieľom tejto práce je posúdenie vybranej potrubnej trasy z hľadiska seizmicity. V prvej časti práce podávame prehľad súčasných metód používaných pre seizmickú analýzu v jadrových elektrárňach. V ďalšej časti sa venujeme ...
  • Seismická analýza čerpadla 200-QHD 

    Čapičík, Martin
    Cieľom tejto práce je dynamická analýza hriadeľu podávacieho čerpadla QHD-200. V úvode práce uvádzame základné rovnice používané všeobecne v dynamike a možné metódy ich riešenia. Ďalej sa sústreďujeme na špecifiká dynamiky ...