Now showing items 1-20 of 24

 • Approximate Reduction of Finite Automata for High-Speed Network Intrusion Detection 

  Češka, Milan; Havlena, Vojtěch; Holík, Lukáš; Lengál, Ondřej; Vojnar, Tomáš (Springer Verlag, 2018-02-23)
  We consider the problem of approximate reduction of non-deterministic automata that appear in hardware-accelerated network intrusion detection systems (NIDSes). We define an error distance of a reduced automaton from the ...
 • Aproximativní techniky pro Markovovy modely 

  Andriushchenko, Roman
  Předkládaná práce je zaměřena na popis aproximativních technik pro analýzu Markovských řetězců, konkrétně na metody založené na agregaci nebo ořezávání stavového prostoru. Na začátku je představen postup umožňující aplikaci ...
 • Bounded model checking v nástroji Java PathFinder 

  Dudka, Vendula
  Diplomová práce je věnovaná aplikaci formální metody bounded model checking pro automatickou opravu chyb. Oprava se specializuje na chyby spojené se souběžností. Práce je zaměřena na programy napsané v jazyce Java, a proto ...
 • Computer-Aided Synthesis of Probabilistic Models 

  Andriushchenko, Roman
  Předkládaná práce se zabývá problémem automatizované syntézy pravděpodobnostních systémů: máme-li rodinu Markovských řetězců, jak lze efektivně identifikovat ten který odpovídá zadané specifikaci? Takové rodiny často ...
 • Dynamické analyzátory pro platformu SearchBestie 

  Janoušek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací dynamického analyzátoru kontraktů s parametry. V první části práce je představena problematika testování paralelních programů, včetně metod testování a chyb, které se ...
 • Efektivní analýza stochastických biochemických systémů 

  Tušimová, Lucia
  Cieľom tejto práce je zefektívniť výpočet biochemických reakčných sietí. Na modelovanie biochemických systémov pomocou numerických metód sa používajú Markovove reťazce v spojitom čase. Problémom pri biochemických reakciách ...
 • Generování protipříkladů při analýze Markovových modelů 

  Molek, Martin
  Tato práce se zabývá generováním protipříkladů v kontextu verifikace pravděpodobnostních systémů. Protipříklady jsou generovány nad Markovovými modely (přesněji DTMC). Specifikace vlastností modelu jsou zadávány pomocí ...
 • Improving Robustness of Neural Networks against Adversarial Examples 

  Gaňo, Martin
  Tato práce pojednává o kontradiktorních útocích na klasifikační modely neuronových sítí. Naším cílem je shrnout a demonstrovat kontradiktorní metody a ukázat, že představují vážný problém v strojovém učení. Důležitým ...
 • Jazyky Petriho sítí a jejich akceptory 

  Pavlů, Igor
  Tato práce se zabývá P/T Petriho sítěmi a jazyky Petriho sítí. V práci jsou také uvažovány omega-jazyky a jejich vztak k Petriho sítím. Hlavní náplní práce je navržení akceptoru (rozšířené Petriho sítě) některých tříd ...
 • Konstrukce efektivních automatů pro rozpoznávání regulárních výrazů v HW 

  Frejlach, Jakub
  Motivací této bakalářské práce je užití rozpoznávání regulárních výrazů v aplikačních doménách, kde je vyžadováno rychlé rozpoznávání jako například v hloubkové kontrole paketů. Během akcelerace jsou regulární výrazy ve ...
 • Mobilní aplikace pro rozvrhovaní disciplín na dětském táboře 

  Holub, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a tvorbou mobilní aplikace usnadňující plánování aktivit na dětském táboře na základě preferencí účastníků. Aplikace je implementována způsobem, který zajišťuje minimalizaci konfliktů preferencí s ...
 • Nástroj pro generování obsahu databáze pro účely testování softwaru 

  Želiar, Dušan
  Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť nástroj na generovanie obsahu databázy pre účely testovania. Podstatou nástroja je vytvorenie náhodných dát, ktoré spĺňajú zadané obmedzenia. Obmedzenia popisujú štrukturálne väzby v ...
 • Nástroj pro tvorbu CEG grafů 

  Mutňanský, Filip
  Testovanie pomocou grafov príčin a dôsledkov je jeden z prístupov ku testovaniu na základe požiadaviek. Grafy príčin a dôsledkov (angl. Cause-Effect Graph, CEG) sa používajú na vizualizáciu logických vzťahov medzi požiadavkami ...
 • Nové modely pro automatickou detekci degradace výkonu 

  Stupinský, Šimon
  Testovanie výkonu predstavuje kľúčový faktor pri optimalizácii programov počas ich vývoja, avšak, v súčastnosti nie je vyvinutý na takej úrovni ako funkcionálne testovanie. Nástroj Perun poskytuje automatickú správu ...
 • Optimální rozvrhovací systém pro outdoorové aktivity 

  Rykala, Kryštof
  Práce se zabývá technologiemi a přístupy pro vytvoření informačního systému, jehož součástí a motivací je automatické plánování rozvrhu aktivit. Za pomocí smíšeného celočíselného lineárního programování je definován model ...
 • Ověřování temporálních vlastností konečných běhů programů 

  Sečkařová, Petra
  Temporální vlastnosti programů jsou používány ke specifikaci korektního průběhu jejich vykonávání. Jedním z nejčastějších způsobů formálního popisu těchto vlastností je lineární temporální logika - LTL , případně její ...
 • Rozšíření nástroje ANaConDa pro dynamickou analýzu paralelních programů 

  Horňák, Michal
  Cieľom tejto práce bolo implementácia algoritmu FastTrack pre dynamickú analízu viacvláknových programov v jazyku C/C++. Ide o algoritmus detekujúci chyby typu data race. Je založený na relácii happens-before zakódovanej ...
 • Shepherding Hordes of Markov Chains 

  Češka, Milan (Springer International Publishing, 2019-04-17)
  This paper considers large families of Markov chains (MCs) that are defined over a set of parameters with finite discrete domains. Such families occur in software product lines, planning under partial observability, and ...
 • Simulační architektura založená na službách 

  Polášek, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu, modelování a simulace heterogenních systémů, s důrazem na systémy založené na diskrétních událostech. Mezi hlavní přínosy této práce patří návrh simulační architektury založené ...
 • Událostmi řízená automatizace 

  Havlín, Jan
  Práce se zabývá automatizací procesů v rámci týmu Testing Farm firmy Red Hat Czech s.r.o. Automatizací vybrané úlohy "Aktualizace a otestování systému průběžné integrace s novým sestavením operačního systému se docílilo ...