Now showing items 1-16 of 16

 • Aproximativní techniky pro Markovovy modely 

  Andriushchenko, Roman
  Předkládaná práce je zaměřena na popis aproximativních technik pro analýzu Markovských řetězců, konkrétně na metody založené na agregaci nebo ořezávání stavového prostoru. Na začátku je představen postup umožňující aplikaci ...
 • Bounded model checking v nástroji Java PathFinder 

  Dudka, Vendula
  Diplomová práce je věnovaná aplikaci formální metody bounded model checking pro automatickou opravu chyb. Oprava se specializuje na chyby spojené se souběžností. Práce je zaměřena na programy napsané v jazyce Java, a proto ...
 • Dynamické analyzátory pro platformu SearchBestie 

  Janoušek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací dynamického analyzátoru kontraktů s parametry. V první části práce je představena problematika testování paralelních programů, včetně metod testování a chyb, které se ...
 • Efektivní analýza stochastických biochemických systémů 

  Tušimová, Lucia
  Cieľom tejto práce je zefektívniť výpočet biochemických reakčných sietí. Na modelovanie biochemických systémov pomocou numerických metód sa používajú Markovove reťazce v spojitom čase. Problémom pri biochemických reakciách ...
 • Generování protipříkladů při analýze Markovových modelů 

  Molek, Martin
  Tato práce se zabývá generováním protipříkladů v kontextu verifikace pravděpodobnostních systémů. Protipříklady jsou generovány nad Markovovými modely (přesněji DTMC). Specifikace vlastností modelu jsou zadávány pomocí ...
 • Jazyky Petriho sítí a jejich akceptory 

  Pavlů, Igor
  Tato práce se zabývá P/T Petriho sítěmi a jazyky Petriho sítí. V práci jsou také uvažovány omega-jazyky a jejich vztak k Petriho sítím. Hlavní náplní práce je navržení akceptoru (rozšířené Petriho sítě) některých tříd ...
 • Nástroj pro generování obsahu databáze pro účely testování softwaru 

  Želiar, Dušan
  Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť nástroj na generovanie obsahu databázy pre účely testovania. Podstatou nástroja je vytvorenie náhodných dát, ktoré spĺňajú zadané obmedzenia. Obmedzenia popisujú štrukturálne väzby v ...
 • Nástroj pro tvorbu CEG grafů 

  Mutňanský, Filip
  Testovanie pomocou grafov príčin a dôsledkov je jeden z prístupov ku testovaniu na základe požiadaviek. Grafy príčin a dôsledkov (angl. Cause-Effect Graph, CEG) sa používajú na vizualizáciu logických vzťahov medzi požiadavkami ...
 • Nové modely pro automatickou detekci degradace výkonu 

  Stupinský, Šimon
  Testovanie výkonu predstavuje kľúčový faktor pri optimalizácii programov počas ich vývoja, avšak, v súčastnosti nie je vyvinutý na takej úrovni ako funkcionálne testovanie. Nástroj Perun poskytuje automatickú správu ...
 • Optimální rozvrhovací systém pro outdoorové aktivity 

  Rykala, Kryštof
  Práce se zabývá technologiemi a přístupy pro vytvoření informačního systému, jehož součástí a motivací je automatické plánování rozvrhu aktivit. Za pomocí smíšeného celočíselného lineárního programování je definován model ...
 • Ověřování temporálních vlastností konečných běhů programů 

  Sečkařová, Petra
  Temporální vlastnosti programů jsou používány ke specifikaci korektního průběhu jejich vykonávání. Jedním z nejčastějších způsobů formálního popisu těchto vlastností je lineární temporální logika - LTL , případně její ...
 • Rozšíření nástroje ANaConDa pro dynamickou analýzu paralelních programů 

  Horňák, Michal
  Cieľom tejto práce bolo implementácia algoritmu FastTrack pre dynamickú analízu viacvláknových programov v jazyku C/C++. Ide o algoritmus detekujúci chyby typu data race. Je založený na relácii happens-before zakódovanej ...
 • Simulační architektura založená na službách 

  Polášek, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu, modelování a simulace heterogenních systémů, s důrazem na systémy založené na diskrétních událostech. Mezi hlavní přínosy této práce patří návrh simulační architektury založené ...
 • Vizualizace práce CPU 

  Ďurčo, Marián
  Táto práca má slúžiť, ako doplnok výučby na tému RISC pipeline. Samotná práca je tvorená, ako webová aplikácia. Po preskúmaní rôznych nástrojov a knižníc vhodných na túto prácu sme zvolili hlavné dve knižnice React a Redux. ...
 • Využití aproximovaných aritmetických obvodů v neuronových sítí 

  Matula, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá využitím aproximovaných obvodov v neurónových sieťach so zámerom prínosu energetických úspor. K tejto téme už existujú štúdie, avšak väčšina z nich bola príliš špecifická k aplikácii alebo bola ...
 • Využití přibližné ekvivalence při návrhu přibližných obvodů 

  Matyáš, Jiří
  Tato práce je zaměřena na využití formálně verifikačních technik pro návrh funkčních aproximací kombinačních obvodů. Jsou zde důkladně prostudovány existující formální přístupy pro zkoumání přibližné ekvivalence a jejich ...