Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Mačto, Daniel
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraného podnikatelského subjektu. Na základě zkoumaných analytických metod vnějšího a vnitřního prostředí podniku je zhodnocena celková situace podniku. V závěru práce jsou uvedeny ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Čech, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti S&K LABEL, spol. s.r.o. v období 2004 - 2007 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Určuje silné a slabé stránky podniku a navrhuje možná řešení, které mají ...
 • Makrosegregace a mikrosegregace v austenitických CrNi ocelích 

  Ostratický, Marek
  Tato diplomová práce pojednává o segregačních pochodech v austenitických chromniklových ocelích. V první části se teoreticky pojednává o procesu makrosegregačních a mikrosegregačních pochodů. Druhá část této práce je ...
 • Mechanické a technologické vlastnosti duplexních ocelí v závislosti na hodnotě PREN 

  Nejedlý, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá korozivzdornými austeniticko-feritickými (duplexními) ocelemi a jejich mechanickými a technologickými vlastnostmi. První část práce je zaměřena na seznámení s těmito vysokolegovanými materiály. ...
 • Metalurgie a vlastnosti masivních ocelových odlitků 

  Kubík, Jiří
  Práce se zabývá stanovením chemického složení a morfologie vměstků u experimentálního odlitku v provozních podmínkách slévárny ŽĎAS a.s. při dodržení optimálního obsahu vhodných dezoxidovadel v závislosti na podmínkách ...
 • Návrh lineárního motoru s permanentními magnety 

  Čech, Jan
  Tato práce se ve své první části zabývá studiem lineárních motorů. Úvod práce se věnuje stručnému popisu lineárního motoru včetně jeho příslušenství. Je zde popsaný princip lineárních motorů, jejich obecné výhody a nevýhody. ...
 • Optimalizace výroby těžkých ocelových odlitků 

  Procházka, Zdeněk
  Diplomová práce byla řešena v rámci projektu FR-TI1/070 „Optimalizace výroby těžkých odlitků“ ve spolupráci se slévárnou ŽĎAS a.s. Práce je zaměřena na hodnocení výskytu lasturového lomu ve vzorcích odebraných ze zkušebních ...
 • Pozorování hranic dvojčatění ve slitině Ni-Mn-Ga 

  Čech, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá pozorováním hranic dvojčatění v 10M martenzitu slitiny s magnetickou tvarovou pamětí na bázi Ni2MnGa. Teoretická část definuje materiály s tvarovou pamětí, jejich odezvu na mechanické nebo ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Parolek, Pavel
  Obsahem mé bakalářské práce je realizace ověřování identity uživatele RADIUS serverem v bezdrátové síti, který je provázaný s MySQL databází a tím zjednodušení správy databáze uživatelů.
 • Segregace při tuhnutí v austeniticko-feritických korozivzdorných ocelích 

  Kejha, Richard
  Diplomová práce pojednává o segregačních pochodech v austeniticko-feritických korozivzdorných ocelích. Úvodní část je tvořena charakteristikou vlastností austeniticko-feritických ocelí a teoretickým rozborem segregačních ...
 • Segregace ve slitinách železa při odlévání těžkých odlitků 

  Pernica, Vítězslav
  Předložená dizertační práce se věnuje oblasti výroby masivních odlitků, u kterých jsou vzhledem k dlouhé době tuhnutí ovlivněny výsledné vlastnosti materiálu. Během dlouhé doby tuhnutí většinou dochází k segregaci příměsí ...
 • Studie proveditelnosti malého podniku 

  Hošek, Martin
  V této diplomové práci je zpracována studie proveditelnosti založení restaurace, která by měla vyplnit mezeru na trhu. Na základě teoretických poznatků, zjištěných skutečností a provedených analýz obsahuje řešení, které s ...
 • Studie výrobního procesu vybrané technologie 

  Rosecká, Eva
  Tato práce je zaměřena na sledování vybraných zakázek ve firmě, která se zabývá převážně kusovou výrobou odlitků. Cílem je na základě sledování průběhu předvýrobní a výrobní fáze analyzovat úzká místa výrobního procesu. ...
 • Studium slévárenských vad v masivních odlitcích 

  Čech, Jan
  V této práci jsou zkoumány vady masivních odlitků z uhlíkových ocelí procházejících při tuhnutí a chladnutí peritektickou přeměnou. Masivní ocelové odlitky mají kromě „běžných“ vnitřních a vnějších vad specifické typy ...
 • Vliv chemického složení oceli na strukturu a vlastnosti korozivzdorných ocelí 

  Valenta, Pavel
  Tato diplomová práce je zaměřená na vysokolegované austenitické a austeniticko-feritické (duplexní) oceli. Teoretická část práce zahrnuje rozdělení vysokolegovaných ocelí a základní seznámení s touto problematikou. V ...
 • Vliv podmínek tuhnutí na strukturu a vlastnosti austenitických chromniklových ocelí 

  Ambrož, Ondřej
  Práce se zabývá vlivem podmínek tuhnutí na mechanické vlastnosti a strukturu austenitických korozivzdorných ocelí. První část zahrnuje rozdělení korozivzdorných ocelí a základní seznámení s problematikou dosažení požadovaných ...
 • Výroba a vady masivních odlitků 

  Vymazal, Aleš
  Cílem diplomové práce je provést v provozních podmínkách analýzu stávající technologie pro konkrétní odlitek ložiska. Vyráběný slévárnou oceli ŽĎAS a.s., Žďár nad Sázavou. Po navržení změn v technologickém postupu provést ...
 • Zotavení a rekrystalizace austenitické oceli 08Cr18Ni10T 

  Čech, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá vlivy odstupňované deformace, teplot a prodlev na teplotách na velikost zrn a subzrn u oceli 08Cr18Ni10T. V rámci literárního rozboru jsou popsány statické a dynamické odpevňovací pochody, ...