Now showing items 1-20 of 50

 • Adheze a-SiOC:H vrstev na plošných substrátech 

  Lepcio, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou tenkých vrstev plazmových polymerů připravených metodou plazmochemické depozice z plynné fáze na plošných substrátech. Jako monomer byl použit tetravinylsilan. Byly připraveny dvě ...
 • Adheze vrstev plazmových polymerů připravených z monomeru tetravinylsilanu 

  Plichta, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací tenkých vrstev plazmových polymerů, připravených z monomeru tetravinylsilanu (TVS) a nanesených na plošné křemíkové substráty. Jako způsob přípravy tenkých vrstev byla použita ...
 • Charakterizace 1-D nanostruktur metodami SPM 

  Škoda, David
  Dizertační práce je zaměřena na charakterizaci uhlíkových nanotrubic a stříbrných nanodrátu rastrovací sondovou mikroskopií -- rastrující tunelovou mikroskopií (STM), mikroskopií atomárních sil (AFM), vodivostní mikroskopií ...
 • Charakterizace adheze tenkých vrstev plazmových polymerů 

  Pálesch, Erik
  Diplomová práca sa zaoberá charakterizáciou adhézie tenkých vrstiev plazmových polymérov na plošných kremíkových substrátoch. Použité vzorky zahrňovali organosilikonové filmy na bázi monoméru tetravinylsilánu pripravené ...
 • Charakterizace elektronických vlastností nanodrátů pro elektrochemii 

  Kovařík, Martin
  Elektrochemické metody nacházejí využití v mnoha aplikacích (např. senzorice, skladování el. energie nebo katalýze). Jejich nespornou výhodou je nízká finanční náročnost na přístrojové vybavení. Abychom lépe porozuměli ...
 • Charakterizace nového depozičního systému pro povlakování vláken 

  Zvonek, Milan
  Cieľom bakalárskej práce je charakterizácia depozičného systému na výrobu tenkých vrstiev. Teoretická časť je zameraná na literárnu rešerš o plazme, plazmovej polymerácií, tenkých vrstvách a ich analýzu pomocou infračervenej ...
 • Chemická struktura tenkých vrstev na bázi křemíku 

  Olivová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací a přípravou tenkých polymerních vrstev na křemíkové substráty metodou plazmochemické depozice z plynné fáze. Hlavní součástí práce je literární rešerše z oblasti plazmové ...
 • Depozice a analýza tenkých vrstev DLC 

  Rudolf, Miroslav
  Diplomová práce nastiňuje problémy spojené s výrobou a analýzou tenkých vrstev DLC:H. Tyto vrstvy jsou ve středu zájmu mnoha vědeckých pracovníků již po několik desetiletí. V současné době existuje mnoho technik pro přípravu ...
 • Depozice a charakterizace GaN nanostruktur s kovovým jádrem 

  Čalkovský, Vojtěch
  Tato diplomova prace se zabyva prpravou a charakterizac GaN nanokrystalu s kovovym jadrem. V teoreticke casti teto prace je predstaven material GaN se svymi vlastnos- tmi a aplikacemi. Dale jsou uvedeny substraty pro rust ...
 • Depozice Al a AlN ultratenkých vrstev na křemíkový a grafenový substrát 

  Řihák, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou a analýzou ultratenkých vrstev hliníku a nitridu hliníku. Vrstvy byly připraveny depozicí z efuzních cel navržených v rámci předchozí bakalářské práce autora. Jejich konstrukce a ...
 • Depozice plazmových polymerů 

  Malá, Michaela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na charakterizaci a přípravu tenkých polymerních vrstev plazmochemickou depozicí z plynné fáze na plošný substrát z křemíku. Hlavní součástí práce je literární rešerše z oblasti plazmové ...
 • Funkční organicko-anorganické nanostruktury 

  Kelíšek, Petr
  Diplomová práce se zabývá přípravou vrstevnatých organicko-anorganických nanostruktur pomocí technologie PECVD a analýzou optických vlastností těchto vrstev pomocí spektroskopické elipsometrie. Teoretická část práce se ...
 • Inteligentní řídící člen aktivního magnetického ložiska 

  Turek, Milan
  Tato disertační práce se zabývá návrhem řízení pro aktivní magnetické ložisko. Aktivní magnetické ložisko je nelineární nestabilní systém. Proto není možné pro jeho řízení použít přímo klasické metody návrhu řízení pro ...
 • Mechanická odezva dlouhými vlákny vyztuženého polymerního kompozitu 

  Škriniarová, Nina
  Tato diplomová práce je zaměřena na sledování mechanické odezvy dlouhými vlákny vyztuženého polymerního kompozitu. Součástí této práce byla příprava testovacích tělísek polymerního kompozitu, jehož matrice byla vyztužena ...
 • Mechanická odezva skleněnými vlákny vyztuženého polymerního kompozitu 

  Širjovová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem mechanických vlastností polymerních kompozitů vyztužených skleněnými vlákny v závislosti na povrchové úpravě vláken a na objemovém podílu vláken v kompozitu. Testovanými vzorky byly ...
 • Mechanické vlastnosti skleněných vláken 

  Ševnina, Marija Vladimirovna
  Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním mechanických vlastností skleněných vláken bez povrchové úpravy a s komerční povrchovou úpravou. Hlavním cílem je stanovit pevnost v tahu, modul pružnosti a tažnost pro vlákna v ...
 • Metoda termální desorpční spektroskopie (TDS) a její aplikace pro výzkum povrchových procesů 

  Potoček, Michal
  Metoda termální desorpční spektroskopie (TDS) je obecná metoda pro povrchovou analýzu adsorbovaných molekul. Práce se v 1. kapitole zabývá teoretickými základy této metody a ukazuje princip desorpčního procesu ovlivněného ...
 • Nanovrstevnaté kompozity 

  Kontárová, Soňa
  Tato studie je zaměřena na základní výzkum tenkých vrstev plazmových polymerů a vliv depozičních podmínek na strukturu a vlastnosti jednotlivých vrstev a multivrstev připravených pomocí metody PE CVD. Jednotlivé vrstvy a ...
 • Nízkoenergiový rozptyl iontů inertních plynů na zlatých strukturách 

  Joch, Vítězslav
  Tato diplomová práce se zabývá srovnáním experimentálních a simulovaných výsledků nízkoenergiového rozptylu iontů. Teoreticky popisuje principy nízkoenergiového rozptylu iontů a spektrometr na Ústavu fyzikálního inženýrství. ...
 • Optical Properties of Oxidized Plasma-Polymerized Organosilicones and Their Correlation with Mechanical and Chemical Parameters 

  Čechalová, Božena; Bránecký, Martin; Klapetek, Petr; Čech, Vladimír (MDPI, 2019-02-12)
  Pure tetravinylsilane and its oxygen mixture were used to deposit oxidized plasma polymer films at various effective power (0.1–10 W) and various oxygen fractions (0–0.71) using RF pulsed plasma. The optical properties ...