Now showing items 1-20 of 27

 • Automatizované pracoviště pro měření parametrů zesilovačů 

  Jurčík, Petr
  Cílem této práce je vytvoření automatizovaného pracoviště pro měření základních parametrů nízkofrekvenčních zesilovačů s využitím grafického programovacího prostředí aplikace LabVIEW. Následně pak ověřit jeho funkčnost ...
 • Časové okno pro frekvenční analýzu signálů využívající hladkých funkcí 

  Matus, Gabriel
  Táto práca sa zaoberá vlastnosťami časových okien a ich použitím vo frekvenčnej analýze signálov. Pri tejto analýze je použitá diskrétna Fourierova transformácia (DFT). Účinky okien skúmame vo frekvenčnom spektre, ktorý ...
 • Číslicově řízený zdroj střídavého napětí 

  Dalík, Vladimír
  Práce pojednává o mikroprocesorem řízeném přístroji pro měření. V úvodu je teorie o procesorem řízených přístrojích a jejich užití ve standardním průmyslu, laboratořích a měřících systémech. V práci je uvedena teorie ...
 • Demonstrace práce IVI ovladače dle technologie National Instruments 

  Válek, Petr
  Tato práce pojednává o IVI ovladačích, a sice jejich výhodami a vznikem. Dále pak o programu, který demonstruje práci IVI Enginu, což bylo součástí zadání. Popsány jsou zde vlastnosti, funkce a algoritmy programu. Je zde ...
 • Komprese dat 

  Krejčí, Michal
  Tato diplomová práce pojednává o ztrátových a bezeztrátových způsobech komprese dat a jejich použití v měřicí technice. V první části diplomové práce je uveden teoretický rozbor seznamující čtenáře se základní terminologií, ...
 • MathScript v LabVIEW 

  Selinger, Michal
  SELINGER, M. MathScript v LabVIEW. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2008. 92 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Miloslav Čejka, CSc. Práce se zabývá problematikou ...
 • Měření frekvence 

  Milota, Martin
  Tématem mé bakalářské práce je ověření autokorelační metody pro stanovení změn frekvence a návrh dalších softwarových prostředků pro měření frekvence . V mé práci využívám mimo již zmíněné autokorelační metody, metodu ...
 • Měření frekvence 

  Milota, Martin
  Tématem této práce je seznámení s platformou CompactRIO firmy National Instruments, s jeho hardwarovou paletou a možností využití této platformy pro měření frekvence analogových signálu. Výstupem této práce je softwarová ...
 • Měření teploty v řídicím systému TZB 

  Březík, Petr
  Dokument pojednává o měření teploty v domě, pro klimatizaci, řízeném mikrokontrolérem. V první části je popsán celkový systém a možný návrh budoucího řešení. V druhé části je zpracován teoretický rozbor nejpoužívanějších ...
 • Měřicí a zaznamenávací zařízení elektrických veličin 

  Vít, Tomáš
  Náplní této bakalářské práce je návrh a realizace zařízení schopného měřit a zaznamenávat elektrické veličiny – napětí, proud a odpor. Součástí návrhu je teoretický popis metod měření s výběrem vhodných součástek. Na základě ...
 • Měřicí systém laboratoře experimentální biologie MU Brno 

  Zálešák, Marek
  V následujícím textu je krátce popsán program LabVIEW od společnosti National Instruments. Dále je popsáno připojení měřících karet přes různé typy sběrnic k PC. Nachází se zde také informace o vodním režimu rostliny a o ...
 • Objektové programování v LabVIEW 8.5 

  Roháč, Josef
  Cílem této práce je objasnit a seznámit uživatele s problematikou objektového programování v LabVIEW verze 8.5. V úvodu nastíní princip LabVIEW jako takového a připomene, kdy bylo objektové programování poprvé implementováno ...
 • Obslužný SW pro analyzátor HP 89410A 

  Cacek, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření obslužného softwaru spektrálního analyzátoru HP 89410A. První část poskytuje přehled vlastností analyzátoru a princip komunikace pomocí sběrnice GPIB, druhá část slouží k uvedení ...
 • Obslužný SW pro multimetr 34410 A 

  Horák, Ladislav
  Práce se zabývá vytvořením obslužného softwaru pro multimetr Agilent 34410 A a manuálu pro jeho použití. V první části se práce zaměřuje na teoretickou problematiku jednotlivých částí celého měřicího systému. Ukazuje ...
 • Použití operačního systému reálného času v LabVIEW-LabWINDOWS/CVI 

  Povolný, Petr
  Úkolem této práce bylo seznámit uživatele s programováním aplikací reálného času v prostředí LabVIEW a LabWINDOWS/CVI. V úvodu jsou nastíněny základní vlastnosti a parametry operačních systémů. Jsou diskutovány klíčové ...
 • Použití operačního systému reálného času v LabVIEW-LabWINDOWS/CVI 

  Povolný, Petr
  Úkolem této práce bylo seznámit uživatele s programováním aplikací reálného času v prostředí LabVIEW a LabWINDOWS/CVI. V úvodu jsou nastíněny základní vlastnosti a parametry operačních systémů. Jsou diskutovány klíčové ...
 • Programové vybavení gamaspektrometru 

  Adamec, Filip
  Tato práce se zabývá návrhem, implementací menu a komunikace s nadřazeným systémem pro gama spektrometr. V první části dokumentu jsou popsány základní principy měření spektra gama záření a jeho zpracování. V druhé části ...
 • Software pro ovládání polohovacího stolku 

  Schelle, Igor
  Bakalářská práce popisuje vlastnosti polohovacího mechanismu a její součástí je program, který ovládá tento polohovací mechanismus. V práci jsou popsány parametry charakterizující chování krokového motoru.
 • Soubor úloh pro kurs Sběr, analýza a zpracování dat 

  Kornfeil, Vojtěch
  Tato práce si klade za cíl provedení návrhu zadání úloh pro uvedený kurs a návrhu a zpracování automatizovaného systému hodnocení. Těžištěm práce jsou diskuze a vzorová vypracování možných zadání jednotlivých úloh a ...
 • Soubor úloh z oblasti sběru dat (Data Acquisition) pro kurs BEMS 

  Novotný, Marek
  Obsahem této práce je pochopení problematiky sběru dat. Je zde vysvětleno co je to sběr dat, taktéž jsou vysvětleny některé často používané pojmy a principy, které s touto problematikou souvisí. Jak lze z určitého fyzikálního ...