Now showing items 1-20 of 25

 • Algoritmus výpočtu úhlových faktorů pro přenos tepla radiací 

  Bílek, Tomáš
  Tato práce se zabývá výpočtem úhlových faktorů pro přenos tepla radiací. Práce obsahuje matematický popis problému a zabývá se jeho numerickým řešením. Hlavním cílem této práce je vytvoření algoritmu pro výpočet úhlových ...
 • Algoritmy interpolace polynomy více neurčitých 

  Doktorová, Alice
  Tato bakalářská práce se zabývá algoritmy vícerozměrné interpolace. V první části je studován problém interpolace nad rovinou. Dále je uvedeno zobecnění Lagrangeovy interpolace pro případ více neurčitých. Diskutujeme zde ...
 • Analýza proudění kapaliny s trajektorií tvaru prostorové spirály 

  Klimeš, Ondřej
  Tato bakalářské práce se zabývá vyjádřením diferenciálních operátorů gradient, divergence, rotace a Laplaceova operátoru v ortogonálních křivočarých souřadnicích. Odvozeny jsou vzorce pro válcový souřadnicový systém. Dále ...
 • Applications of the discontinuous Galerkin method to propagating acoustic wave problems 

  Nytra, Jan; Čermák, Libor; Jícha, Miroslav (SAGE Publishing, 2017-06-16)
  The purpose of this article is to demonstrate that the discontinuous Galerkin method is efficient and suitable to solve linearized Euler equations, modelling sound propagation phenomena.
 • Barycentrická racionální interpolace. 

  Venclovský, Jakub
  Tato bakálářská práce se zabývá odvozením barycentrického tvaru polynomiální interpolace a následně pak barycentrického tvaru racionální interpolace. Dále ukazuje nevýhody klasické racionální interpolace a zabývá se eliminací ...
 • Bezsíťové metody ve výpočetní dynamice tekutin 

  Niedoba, Pavel
  Práce se věnuje bezsíťovým metodám, především SPH metodě. Výhradně se práce zabývá problémem konvergence v blízkosti hranice definičního oboru úlohy a jeho následným řešením v podobě použití tzv. fiktivních částic jakožto ...
 • Bezsíťové modelování proudění tekutin 

  Prochazková, Zdeňka
  Práce pojednává o bezsíťové metodě Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH). V práci jsou odvozené základní rovnice pro řešení úloh proudění - rovnice kontinuity, pohybová rovnice a rovnice energie. V textu jsou uvedeny ...
 • Delay Difference Equations and Their Applications 

  Jánský, Jiří
  Disertační práce se zabývá vyšetřováním kvalitativních vlastností diferenčních rovnic se zpožděním, které vznikly diskretizací příslušných diferenciálních rovnic se zpožděním pomocí tzv. $\Theta$-metody. Cílem je analyzovat ...
 • Fyzikální podstata matematických operátorů v mechanice kontinua 

  Konečná, Tereza
  Tato bakalářská práce přibližuje čtenáři využití matematických operátorů rotace, divergence a gradient v mechanice kontinua, s uvedenými konkrétními příklady. Využití operátorů je nastíněno na konkrétních příkladech. Dále ...
 • Meshfree methods for computational fluid dynamics 

  Niedoba, Pavel; Čermák, Libor; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2012-11-20)
  The paper deals with the convergence problem of the SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics) meshfree method for the solution of fluid dynamics tasks. In the introductory part, fundamental aspects of meshfree methods, their ...
 • Navier-Stokesova rovnice - řešení proudění reálné kapaliny 

  Krausová, Hana
  Tato práce se zabývá řešením Navier-Stokesových rovnic pro reálnou, stlačitelnou kapalinu s první a druhou viskozitou. Jako metoda řešení je vybrána metoda rozvoje podle vlastních tvarů kmitu. Vztahy pro koeficienty rozvoje ...
 • Nestacionární pohyb tuhého tělesa v kapalině 

  Stejskal, Jiří
  Obsahem této práce je numerická simulace dvoudimenzionálního proudění nestlačitelné vazké kapaliny. Uvažujeme rotující elipsu soustředně umístěnou v kružnici. Prostor mezi elipsou a kružnicí je vyplněn kapalinou. Cílem je ...
 • Numerická simulace proudění nestlačitelných kapalin metodou spektrálních prvků 

  Pokorný, Jan
  Tato diplomová práce prezentuje metodu spektrálních prvků. Tato metoda je použita k řešení stacionárního 2-D laminárního proudění Newtonovské nestlačitelné tekutiny. Proudění je popsáno stacionarní Navier-Stokesovou rovnicí. ...
 • Numerické modelování šíření zvuku pomocí diferenčních metod 

  Prochazková, Zdeňka
  Cílem této práce je představit metodu konečných diferencí (FDM) upravenou pro použití v problematice modelování šíření zvuku a další postupy, které se společně s touto metodou používají. To jsou selektivní filtry a časová ...
 • On stochastic inlet boundary condition for unsteady simulations 

  Niedoba, Pavel; Jícha, Miroslav; Čermák, Libor (EDP Sciences, 2013-11-19)
  The paper deals with the stochastic generation of synthesized turbulence, which may be used for a generating of an inlet boundary condition for unsteady simulations, e.g. Direct Numerical Simulation (DNS) or Large Eddy ...
 • Problém vlastních čísel a jeho aplikace 

  Machát, Ondřej
  Tato práce obsahuje definici a prehled vlastností problému vlastních císel vcetne jeho zobecnené varianty, a problému vlastních císel v diferenciálních rovnicích. Jsou zde uvedeny i nekteré numerické metody výpoctu. Težištem ...
 • Rayleigh-Plessetova rovnice 

  Hátašová, Justýna
  Tato bakalářská práce se zabývá numerickým řešením Rayleigh-Plessetovy rovnice. Jejím cílem je tuto rovnici odvodit a sestavit program, který by rovnici řešil metodami Runge-Kutta-Nyström a Runge-Kutta-Fehlberg.
 • Řešení problémů aeroakustiky pomocí bezsíťových metod 

  Bajko, Jaroslav
  Bezsíťové metody reprezentují alternativu ke standardním diskretizačním technikám, které pro svůj chod vyžadují síť. V posledních desetiletích bylo vynaloženo mnoho úsilí k ověření konkurenceschopnosti bezsíťových metod v ...
 • Řešení problémů akustiky pomocí nespojité Galerkinovy metody 

  Nytra, Jan
  Parciální diferenciální rovnice hrají důležitou v inženýrských aplikacích. Často je možné tyto rovnice řešit pouze přibližně, tj. numericky. Z toho důvodu vzniklo množství diskretizačních metod pro řešení těchto rovnic. ...
 • Řešení proudění v lidském oku 

  Pavlů, Karel
  The vitreous cavity, the largest chamber of the eye, is delimited anteriorly by the lens and posteriorly by the retina and is filled by the vitreous humour. Under normal conditions the vitreous humour has the consistency ...