Now showing items 1-20 of 21

 • Algoritmus výpočtu úhlových faktorů pro přenos tepla radiací 

  Bílek, Tomáš
  Tato práce se zabývá výpočtem úhlových faktorů pro přenos tepla radiací. Práce obsahuje matematický popis problému a zabývá se jeho numerickým řešením. Hlavním cílem této práce je vytvoření algoritmu pro výpočet úhlových ...
 • Algoritmy interpolace polynomy více neurčitých 

  Doktorová, Alice
  Tato bakalářská práce se zabývá algoritmy vícerozměrné interpolace. V první části je studován problém interpolace nad rovinou. Dále je uvedeno zobecnění Lagrangeovy interpolace pro případ více neurčitých. Diskutujeme zde ...
 • Analýza proudění kapaliny s trajektorií tvaru prostorové spirály 

  Klimeš, Ondřej
  Tato bakalářské práce se zabývá vyjádřením diferenciálních operátorů gradient, divergence, rotace a Laplaceova operátoru v ortogonálních křivočarých souřadnicích. Odvozeny jsou vzorce pro válcový souřadnicový systém. Dále ...
 • Applications of the discontinuous Galerkin method to propagating acoustic wave problems 

  Nytra, Jan; Čermák, Libor; Jícha, Miroslav (SAGE Publishing, 2017-06-16)
  The purpose of this article is to demonstrate that the discontinuous Galerkin method is efficient and suitable to solve linearized Euler equations, modelling sound propagation phenomena.
 • Barycentrická racionální interpolace. 

  Venclovský, Jakub
  Tato bakálářská práce se zabývá odvozením barycentrického tvaru polynomiální interpolace a následně pak barycentrického tvaru racionální interpolace. Dále ukazuje nevýhody klasické racionální interpolace a zabývá se eliminací ...
 • Bezsíťové metody ve výpočetní dynamice tekutin 

  Niedoba, Pavel
  Práce se věnuje bezsíťovým metodám, především SPH metodě. Výhradně se práce zabývá problémem konvergence v blízkosti hranice definičního oboru úlohy a jeho následným řešením v podobě použití tzv. fiktivních částic jakožto ...
 • Bezsíťové modelování proudění tekutin 

  Prochazková, Zdeňka
  Práce pojednává o bezsíťové metodě Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH). V práci jsou odvozené základní rovnice pro řešení úloh proudění - rovnice kontinuity, pohybová rovnice a rovnice energie. V textu jsou uvedeny ...
 • Delay Difference Equations and Their Applications 

  Jánský, Jiří
  Disertační práce se zabývá vyšetřováním kvalitativních vlastností diferenčních rovnic se zpožděním, které vznikly diskretizací příslušných diferenciálních rovnic se zpožděním pomocí tzv. $\Theta$-metody. Cílem je analyzovat ...
 • Fyzikální podstata matematických operátorů v mechanice kontinua 

  Konečná, Tereza
  Tato bakalářská práce přibližuje čtenáři využití matematických operátorů rotace, divergence a gradient v mechanice kontinua, s uvedenými konkrétními příklady. Využití operátorů je nastíněno na konkrétních příkladech. Dále ...
 • Navier-Stokesova rovnice - řešení proudění reálné kapaliny 

  Krausová, Hana
  Tato práce se zabývá řešením Navier-Stokesových rovnic pro reálnou, stlačitelnou kapalinu s první a druhou viskozitou. Jako metoda řešení je vybrána metoda rozvoje podle vlastních tvarů kmitu. Vztahy pro koeficienty rozvoje ...
 • Nestacionární pohyb tuhého tělesa v kapalině 

  Stejskal, Jiří
  Obsahem této práce je numerická simulace dvoudimenzionálního proudění nestlačitelné vazké kapaliny. Uvažujeme rotující elipsu soustředně umístěnou v kružnici. Prostor mezi elipsou a kružnicí je vyplněn kapalinou. Cílem je ...
 • Numerická simulace proudění nestlačitelných kapalin metodou spektrálních prvků 

  Pokorný, Jan
  Tato diplomová práce prezentuje metodu spektrálních prvků. Tato metoda je použita k řešení stacionárního 2-D laminárního proudění Newtonovské nestlačitelné tekutiny. Proudění je popsáno stacionarní Navier-Stokesovou rovnicí. ...
 • Numerické modelování šíření zvuku pomocí diferenčních metod 

  Prochazková, Zdeňka
  Cílem této práce je představit metodu konečných diferencí (FDM) upravenou pro použití v problematice modelování šíření zvuku a další postupy, které se společně s touto metodou používají. To jsou selektivní filtry a časová ...
 • Problém vlastních čísel a jeho aplikace 

  Machát, Ondřej
  Tato práce obsahuje definici a prehled vlastností problému vlastních císel vcetne jeho zobecnené varianty, a problému vlastních císel v diferenciálních rovnicích. Jsou zde uvedeny i nekteré numerické metody výpoctu. Težištem ...
 • Řešení problémů aeroakustiky pomocí bezsíťových metod 

  Bajko, Jaroslav
  Bezsíťové metody reprezentují alternativu ke standardním diskretizačním technikám, které pro svůj chod vyžadují síť. V posledních desetiletích bylo vynaloženo mnoho úsilí k ověření konkurenceschopnosti bezsíťových metod v ...
 • Řešení problémů akustiky pomocí nespojité Galerkinovy metody 

  Nytra, Jan
  Parciální diferenciální rovnice hrají důležitou v inženýrských aplikacích. Často je možné tyto rovnice řešit pouze přibližně, tj. numericky. Z toho důvodu vzniklo množství diskretizačních metod pro řešení těchto rovnic. ...
 • Řešení vývoje nestabilit kapalného filmu s následným odtržením kapek 

  Knotek, Stanislav
  Dizertační práce se věnuje studiu nestabilit tenkých kapalných filmů až do fáze odtržení kapek. Dle typu struktur a dějů na povrchu filmu byly na základě literární rešerše klasifikovány čtyři typy nestabilit: dvoudimenzionální ...
 • Simulation of the acoustic wave propagation using a meshless method 

  Bajko, Jaroslav; Niedoba, Pavel; Čermák, Libor; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2017-05-12)
  This paper presents numerical simulations of the acoustic wave propagation phenomenon modelled via Linearized Euler equations. A meshless method based on collocation of the strong form of the equation system is adopted. ...
 • Stability of Neutral Delay Differential Equations and Their Discretizations 

  Dražková, Jana
  Disertační práce se zabývá asymptotickou stabilitou zpožděných diferenciálních rovnic a jejich diskretizací. V práci jsou uvažovány lineární zpožděné diferenciální rovnice s~konstantním i neohraničeným zpožděním. Jsou ...
 • Vizualizace dat na platformě .NET 

  Šeliga, Ondřej
  Bakalářská práce pojednává o způsobech a postupech při vizualizaci dat na platformě .NET prostřednictvím vizualizační knihovny ActiViz .NET. Jedná se o průvodní dokument k vyvinuté aplikaci Vizualizace, která demonstruje ...